Modern Greek Bible

Galatians 1

Galatians

Return to Index

Chapter 2

1

[] Epeita meta dekatessara eth palin anebhn eiV Ierosoluma meta tou Barnaba, sumparalabwn kai ton Titon×

2

anebhn de kata apokaluyin× kai paresthsa proV autouV to euaggelion, to opoion khruttw metaxu twn eqnwn, kat' idian de proV touV epishmoterouV, mhpwV trecw h etrexa eiV mathn.

3

All' oude o TitoV o met' emou, Ellhn wn, hnagkasqh na peritmhqh,

4

alla dia touV pareisaktouV yeudadelfouV, oitineV pareishlqon dia na kataskopeuswsi thn eleuqerian hmwn, thn opoian ecomen en Cristw Ihsou, dia na maV katadoulwswsin×

5

eiV touV opoiouV oude proV wran upecwrhsamen upotassomenoi, dia na diameinh eiV esaV h alhqeia tou euaggeliou.

6

Peri de twn nomizomenwn oti einai ti, opoioi pote kai an hsan, oudolwV frontizw× o QeoV den blepei eiV proswpon anqrwpou× dioti eiV eme oi epishmoteroi den proseqesan ouden perissoteron,

7

alla to enantion, afou eidon oti enepisteuqhn na khruttw to euaggelion proV touV aperitmhtouV kaqwV o PetroV proV touV peritetmhmenouV×

8

dioti o energhsaV eiV ton Petron, wste na apostalh proV touV peritetmhmenouV, enhrghse kai eiV eme, proV touV eqnikouV×

9

kai afou egnwrisan thn carin thn doqeisan eiV eme IakwboV kai KhfaV kai IwannhV, oi qewroumenoi oti einai stuloi, dexiaV edwkan koinwniaV eiV eme kai eiV ton Barnaban, dia na upagwmen hmeiV men eiV ta eqnh, autoi de eiV touV peritetmhmenouV×

10

monon maV parhggeilan na enqumwmeqa touV ptwcouV, to opoion kai espoudasa auto touto na kamw.

11

[] Ote de hlqen o PetroV eiV thn Antioceian, hnantiwqhn eiV auton kata proswpon, dioti hto axiomemptoV.

12

Epeidh prin elqwsi tineV apo tou Iakwbou, sunetrwge me touV eqnikouV× ote de hlqon, sunestelleto kai apecwrizen eauton, foboumenoV touV ek peritomhV.

13

Kai met' autou sunupekriqhsan kai oi loipoi Ioudaioi, wste kai o BarnabaV sumparesurqh eiV thn upokrisin autwn.

14

All' ote egw eidon oti den orqopodousi proV thn alhqeian tou euaggeliou, eipon proV ton Petron emprosqen pantwn× Ean su IoudaioV wn zhV eqnikwV kai ouci IoudaikwV, dia ti anagkazeiV touV eqnikouV na ioudaizwsin;

15

hmeiV ek gennhsewV Ioudaioi onteV kai ouci ek twn eqnwn amartwloi,

16

exeuronteV oti den dikaioutai anqrwpoV ex ergwn nomou eimh dia pistewV Ihsou Cristou, kai hmeiV episteusamen eiV ton Ihsoun Criston, dia na dikaiwqwmen ek pistewV Cristou kai ouci ex ergwn nomou, dioti den qelei dikaiwqh ex ergwn nomou oudeiV anqrwpoV.

17

All' ean zhtounteV na dikaiwqwmen eiV ton Criston eureqhmen kai hmeiV amartwloi, ara o CristoV amartiaV einai diakonoV; Mh genoito.

18

Dioti ean osa katestreya tauta palin oikodomw, parabathn deiknuw emauton.

19

Dioti egw dia tou nomou apeqanon eiV ton nomon, dia na zhsw eiV ton Qeon.

20

Meta tou Cristou sunestaurwqhn× zw de ouci pleon egw, all' o CristoV zh en emoi× kaq' o de twra zw en sarki, zw en th pistei tou Uiou tou Qeou, ostiV me hgaphse kai paredwken eauton uper emou.

21

Den aqetw thn carin tou Qeou× dioti an h dikaiwsiV ginhtai dia tou nomou, ara o CristoV eiV mathn apeqane.

Galatians 3

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: