Modern Greek Bible

2nd Corinthians 13

Galatians

Return to Index

Chapter 1

1

[] PauloV apostoloV ouci apo anqrwpwn, oude di' anqrwpou, alla dia Ihsou Cristou kai Qeou PatroV tou anasthsantoV auton ek nekrwn,

2

kai panteV oi met' emou adelfoi, proV taV ekklhsiaV thV GalatiaV×

3

cariV eih umin kai eirhnh apo Qeou PatroV kai Kuriou hmwn Ihsou Cristou,

4

ostiV edwken eauton dia taV amartiaV hmwn, dia na eleuqerwsh hmaV ek tou parontoV ponhrou aiwnoV kata to qelhma tou Qeou kai PatroV hmwn,

5

eiV ton opoion estw h doxa eiV touV aiwnaV twn aiwnwn× amhn.

6

[] Qaumazw oti toson tacewV metaferesqe apo ekeinou, ostiV saV ekalese dia thV caritoV tou Cristou, eiV allo euaggelion,

7

to opoion den einai allo, all' uparcousi tineV, oi opoioi saV tarattousi kai qelousi na metatreywsi to euaggelion tou Cristou.

8

Alla kai ean hmeiV h aggeloV ex ouranou saV khrutth allo euaggelion para ekeino, to opoion saV ekhruxamen, aV hnai anaqema.

9

KaqwV proeipomen, kai twra palin legw× Ean tiV saV khrutth allo euaggelion para ekeino, to opoion parelabete, aV hnai anaqema.

10

[] Dioti twra anqrwpouV peiqw h ton Qeon; h zhtw na areskw eiV anqrwpouV; dioti ean akomh hreskon eiV anqrwpouV, den hqelon eisqai douloV Cristou.

11

Alla saV gnwstopoiw, adelfoi, oti to euaggelion to khrucqen up' emou den einai anqrwpinon×

12

dioti oud' egw parelabon auto para anqrwpou oute edidacqhn, alla di' apokaluyewV Ihsou Cristou.

13

Dioti hkousate thn pote diagwghn mou en tw Ioudaismw, oti kaq' uperbolhn ediwkon thn ekklhsian tou Qeou kai ekakopoioun authn,

14

kai proekopton eiV ton Ioudaismon uper pollouV sunhlikiwtaV en tw genei mou, perissoteron zhlwthV uparcwn twn patrikwn mou paradosewn.

15

Ote de hudokhsen o QeoV, o prosdiorisaV me ek koiliaV mhtroV mou kai kalesaV dia thV caritoV autou,

16

na apokaluyh ton Uion autou en emoi, dia na khruttw auton metaxu twn eqnwn, euquV den sunebouleuqhn sarka kai aima,

17

oude anebhn eiV Ierosoluma proV touV pro emou apostolouV, all' aphlqon eiV Arabian kai palin upestreya eiV Damaskon.

18

Epeita meta eth tria anebhn eiV Ierosoluma, dia na gnwrisw proswpikwV ton Petron, kai emeina par' autw hmeraV dekapente×

19

allon de twn apostolwn den eidon, eimh Iakwbon ton adelfon tou Kuriou.

20

Osa de saV grafw, idou, enwpion tou Qeou omologw oti den yeudomai.

21

Epeita hlqon eiV touV topouV thV SuriaV kai thV KilikiaV.

22

Kai hmhn proswpikwV agnooumenoV eiV taV ekklhsiaV thV IoudaiaV taV en Cristw×

23

hkouon de monon oti o pote diwkwn hmaV, twra khruttei thn pistin, thn opoian pote katepolemei,

24

kai edoxazon ton Qeon di' eme.

Galatians 2

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: