Modern Greek Bible

2nd Corinthians 12

2 Corinthians

Return to Index

Chapter 13

1

[] Trithn tauthn foran ercomai proV esaV× epi stomatoV duo marturwn kai triwn qelei bebaiousqai paV logoV.

2

Proeipon kai prolegw, wV parwn thn deuteran foran, kai twra apwn grafw proV touV proamarthsantaV kai touV loipouV pantaV, oti ean elqw palin, den qelw feisqh×

3

epeidh zhteite dokimhn tou di' emou lalountoV Cristou, ostiV den einai asqenhV proV esaV, all' einai dunatoV metaxu saV.

4

Dioti an estaurwqh ex asqeneiaV, zh omwV ek dunamewV Qeou. dioti kai hmeiV asqenoumen en autw, plhn ek dunamewV Qeou qelomen zhsei met' autou eiV esaV.

5

EautouV exetazete an hsqe en th pistei, eautouV dokimazete. H den gnwrizete eautouV oti o IhsouV CristoV einai en umin; ektoV ean hsqe adokimoi kata ti.

6

Elpizw de oti qelete gnwrisei oti hmeiV den eimeqa adokimoi.

7

[] Eucomai de eiV ton Qeon na mh praxhte mhden kakon, ouci dia na fanwmen hmeiV dokimoi, alla dia na pratthte seiV to kalon, hmeiV de aV hmeqa wV adokimoi.

8

Dioti den dunameqa na praxwmen ti kata thV alhqeiaV, all' uper thV alhqeiaV.

9

Epeidh cairomen otan hmeiV asqenwmen, seiV de hsqe dunatoi× touto malista kai eucomeqa, thn teleiopoihsin saV.

10

Dia touto tauta grafw apwn, dia na mh ferqw apotomwV parwn kata thn exousian, thn opoian moi edwken o KurioV proV oikodomhn kai ouci proV kaqairesin.

11

[] Loipon, adelfoi, cairete, teleiopoieisqe, paramuqeisqe, froneite to auto, eirhneuete× kai o QeoV thV agaphV kai thV eirhnhV qelei eisqai meq' umwn.

12

Aspasqhte allhlouV en filhmati agiw.

13

SaV aspazontai panteV oi agioi.

14

H cariV tou Kuriou Ihsou Cristou kai h agaph tou Qeou kai h koinwnia tou Agiou PneumatoV eih meta pantwn umwn× amhn.

Galatians 1

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: