Modern Greek Bible

2nd Corinthians 11

2 Corinthians

Return to Index

Chapter 12

1

[] na kaucwmai bebaia den moi sumferei× dioti qelw elqei eiV optasiaV kai apokaluyeiV Kuriou.

2

Gnwrizw anqrwpon en Cristw pro etwn dekatessarwn, eite entoV tou swmatoV den exeurw, eite ektoV tou swmatoV den exeurw, o QeoV exeurei× oti hrpagh o toioutoV ewV tritou ouranou.

3

Kai gnwrizw ton toiouton anqrwpon, eite entoV tou swmatoV eite ektoV tou swmatoV den exeurw, o QeoV exeurei,

4

oti hrpagh eiV ton paradeison kai hkousen aneklalhta logia, ta opoia den sugcwreitai eiV anqrwpon na lalhsh.

5

Uper tou toioutou qelw kauchqh, uper de emautou den qelw kauchqh eimh eiV taV asqeneiaV mou.

6

Dioti ean qelhsw na kauchqw, den qelw eisqai afrwn, epeidh alhqeian qelw eipei× sustellomai omwV mh stocasqh tiV eiV eme anwteron ti af' o, ti me blepei h akouei ti ex emou.

7

Kai dia na mh uperairwmai dia thn uperbolhn twn apokaluyewn, moi edoqh skoloy eiV thn sarka, aggeloV Satan dia na me rapizh, dia na mh uperairwmai.

8

Peri toutou triV parekalesa ton Kurion dia na apomakrunqh ap' emou×

9

kai moi eipen× Arkei eiV se h cariV mou× dioti h dunamiV mou en adunamia deiknuetai teleia. Me akran loipon eucaristhsin qelw kauchqh mallon eiV taV adunamiaV mou, dia na katoikhsh en emoi h dunamiV tou Cristou.

10

Oqen euarestoumai eiV taV adunamiaV, eiV taV ubreiV, eiV taV anagkaV, eiV touV diwgmouV, eiV taV stenocwriaV, uper tou Cristou× dioti otan hmai adunatoV, tote eimai dunatoV.

11

[] Egeina afrwn kaucwmenoV× seiV me hnagkasate. Dioti eprepen egw na sunistwmai apo saV× epeidh eiV ouden uphrxa katwteroV twn prwtistwn apostolwn, an kai hmai mhden.

12

Ta men shmeia tou apostolou enhrghqhsan metaxu saV en pash upomonh, dia qaumatwn kai terastiwn kai dunamewn.

13

Dioti kata ti emeinate katwteroi twn loipwn ekklhsiwn, eimh oti autoV egw den saV katebaruna; sugcwrhsate moi thn adikian tauthn.

14

Idou, trithn foran eimai etoimoV na elqw proV esaV, kai den qelw saV katabarunei× dioti den zhtw ta umwn, all' umaV. Dioti den crewstousi ta tekna na qhsaurizwsi dia touV goneiV, all' oi goneiV dia ta tekna.

15

Egw de me akran caran qelw dapanhsei kai olwV dapanhqh uper twn yucwn saV, an kai enw saV agapw perissoteron, agapwmai oligwteron.

16

Estw omwV, egw den saV katebaruna, alla panourgoV wn, saV epiasa me dolon.

17

MhpwV dia tinoV ex ekeinwn, touV opoiouV esteila proV esaV, di' autou epleonekthsa apo saV;

18

Parekalesa ton Titon, kai met' autou apesteila ton adelfon× mhpwV o TitoV epleonekthse ti apo saV; ouci me to auto pneuma periepathsamen; ouci eiV ta auta icnh;

19

Palin nomizete oti apologoumeqa proV esaV; enwpion tou Qeou laloumen en Cristw× prattomen de ta panta, agaphtoi, dia thn oikodomhn saV.

20

Dioti foboumai mhpwV elqwn den saV eurw opoiouV qelw, kai egw eureqw eiV esaV opoion den qelete, mhpwV hnai metaxu saV erideV, zhlotupiai, qumoi, macai, katalaliai, yiqurismoi, alazoneiai, akatastasiai,

21

mhpwV palin otan elqw proV esaV, me tapeinwsh o QeoV mou kai penqhsw pollouV twn proamarthsantwn kai mh metanohsantwn dia thn akaqarsian kai porneian kai aselgeian, thn opoian epraxan.

2nd Corinthians 13

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: