Modern Greek Bible

2nd Corinthians 9

2 Corinthians

Return to Index

Chapter 10

1

[] AutoV de egw o PauloV saV parakalw dia thV praothtoV kai epieikeiaV tou Cristou, ostiV parwn men eimai tapeinoV metaxu saV, apwn de lambanw qarroV proV esaV×

2

saV parakalw de otan elqw, na mh labw qarroV me thn pepoiqhsin ekeinhn, me thn opoian stocazomai na tolmhsw enantion tinwn, oitineV qewrousin hmaV wV kata sarka peripatountaV.

3

Dioti an kai peripatwmen en sarki, den polemoumen omwV kata sarka×

4

dioti ta opla tou polemou hmwn den einai sarkika, alla dunata sun Qew proV kaqairesin ocurwmatwn×

5

epeidh kaqairoumen logismouV kai pan uywma epairomenon enantion thV gnwsewV tou Qeou, kai aicmalwtizomen pan nohma eiV thn upakohn tou Cristou,

6

kai eimeqa etoimoi na ekdikhswmen pasan parakohn, otan geinh plhrhV h upakoh saV.

7

[] Ta kata proswpon blepete. Ean tiV ech pepoiqhsin eiV eauton oti einai tou Cristou, aV sullogizhtai touto palin af' eautou, oti kaqwV autoV einai tou Cristou, outw kai hmeiV eimeqa tou Cristou.

8

Dioti ean kai perissoteron ti kauchqw dia thn exousian hmwn, thn opoian edwken eiV hmaV o KurioV eiV oikodomhn kai ouci eiV kaqairesin saV, den qelw aiscunqh,

9

dia na mh fanw oti qelw na saV ekfobizw dia twn epistolwn.

10

Dioti ai men epistolai, legei tiV, einai bareiai kai iscurai, h de parousia tou swmatoV asqenhV kai o logoV exouqenhmenoV.

11

Touto aV parathrh o toioutoV, oti opoioi eimeqa eiV ton logon dia twn epistolwn aponteV, toioutoi kai paronteV eiV to ergon.

12

[] Dioti den tolmwmen na sunariqmhswmen h na sugkrinwmen eautouV proV tinaV ek twn sunistwntwn eautouV× all' autoi kaq' eautouV metrounteV eautouV kai proV eautouV sugkrinonteV eautouV anohtainousin.

13

All' hmeiV den qelomen kauchqh eiV ta ametra, alla kata to metron tou kanonoV, to opoion emoirasen eiV hmaV o QeoV, metron wste na fqaswmen ewV kai eiV esaV.

14

Dioti den uperekteinomen eautouV wV mh fqasanteV eiV esaV. epeidh ewV kai eiV esaV efqasamen dia tou euaggeliou tou Cristou,

15

kai den kaucwmeqa eiV ta ametra eiV xenouV kopouV, all' ecomen elpida, oti auxanomenhV thV pistewV saV, qelomen megalunqh eiV esaV ek perissou kata ton kanona hmwn,

16

wste na khruxwmen to euaggelion kai eiV touV epekeina umwn topouV, ouci na kauchqwmen eiV ta en allotriw kanoni etoima.

17

All' ostiV kaucatai, en Kuriw aV kaucatai×

18

dioti den einai dokimoV ostiV sunista autoV eauton, all' ekeinoV ton opoion o KurioV sunista.

2nd Corinthians 11

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: