Modern Greek Bible

2nd Corinthians 8

2 Corinthians

Return to Index

Chapter 9

1

[] Dioti peri thV diakoniaV thV eiV touV agiouV peritton einai eiV eme na saV grafw.

2

Epeidh exeurw thn proqumian saV, thn opoian kaucwmai peri umwn proV touV MakedonaV, oti h Acaia htoimasqh apo perusi× kai o zhloV saV dihgeire pollouV.

3

Epemya de touV adelfouV, dia na mh mataiwqh wV proV touto h dia saV kauchsiV hmwn× dia na hsqe, kaqwV elegon, htoimasmenoi,

4

mhpwV, ean elqwsi met' emou MakedoneV kai saV eurwsin anetoimouV, kataiscunqwmen hmeiV, dia na mh legwmen seiV, eiV thn pepoiqhsin tauthn thV kauchsewV.

5

Anagkaion loipon estocasqhn na parakalesw touV adelfouV na elqwsi proteron eiV esaV kai na proetoimaswsi thn prouposceqeisan elehmosunhn saV, wste na hnai etoimh auth, outwV wV elehmosunh kai ouci wV pleonexia.

6

[] Touto de legw, oti o speirwn me feidwlian kai me feidwlian qelei qerisei, kai o speirwn me afqonian kai me afqonian qelei qerisei.

7

EkastoV kata thn proairesin thV kardiaV autou, ouci me luphn h ex anagkhV× dioti ton ilaron dothn agapa o QeoV.

8

DunatoV de einai o QeoV na perisseush pasan carin eiV esaV, wste econteV pantote en panti pasan autarkeian na perisseuhte eiV pan ergon agaqon,

9

kaqwV einai gegrammenon× Eskorpisen, edwken eiV touV penhtaV× h dikaiosunh autou menei eiV ton aiwna.

10

O de corhgwn sporon eiV ton speironta kai arton proV trofhn eiqe na corhghsh kai na plhqunh ton sporon saV kai na auxhsh ta gennhmata thV dikaiosunhV saV×

11

ploutizomenoi kata panta eiV pasan eleuqeriothta, htiV ergazetai di' hmwn eucaristian eiV ton Qeon.

12

Dioti h diakonia thV uphresiaV tauthV ouci monon prosanaplhroi taV sterhseiV twn agiwn, alla kai perisseuei dia pollwn eucaristiwn proV ton Qeon×

13

epeidh dokimazonteV thn diakonian tauthn doxazousi ton Qeon dia thn upotaghn thV eiV to euaggelion tou Cristou omologiaV saV kai dia thn eleuqeriothta thV proV autouV kai proV pantaV metadosewV,

14

kai dia thV uper umwn dehsewV autwn, oitineV saV epipoqousi dia thn proV esaV uperballousan carin tou Qeou.

15

CariV de eiV ton Qeon dia thn anekdihghton autou dwrean.

2nd Corinthians 10

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: