Modern Greek Bible

2nd Corinthians 6

2 Corinthians

Return to Index

Chapter 7

1

[] EconteV loipon, agaphtoi, tautaV taV epaggeliaV, aV kaqariswmen eautouV apo pantoV molusmou sarkoV kai pneumatoV, ekplhrounteV agiwsunhn en fobw Qeou.

2

Decqhte hmaV en umin× oudena hdikhsamen, oudena efqeiramen, eiV oudena estaqhmen pleonektai.

3

Den legw touto proV katakrisin saV× dioti proeipon oti eisqe en taiV kardiaiV hmwn, wste na sunapoqanwmen kai na suzwmen.

4

Pollhn parrhsian ecw proV esaV, pollhn kauchsin ecw dia saV× eimai plhrhV parhgoriaV, ecw uperperisseuousan thn caran eiV olhn thn qliyin hmwn.

5

[] Dioti afou hlqomen eiV Makedonian oudemian anesin elaben h sarx hmwn, alla kata panta eqlibomeqa× exwqen macai, eswqen foboi.

6

All' o QeoV o parhgorwn touV tapeinouV parhgorhsen hmaV dia thV parousiaV tou Titou×

7

kai ouci monon dia thV parousiaV autou, alla kai dia thV parhgoriaV, thn opoian parhgorhqh dia saV, anaggellwn proV hmaV ton megan poqon saV, ton odurmon saV, ton zhlon saV uper emou, wste perissoteron ecarhn,

8

dioti ean kai saV eluphsa dia thV epistolhV, den metanow, an kai metenooun× epeidh blepw oti h epistolh ekeinh, an kai proV wran, saV eluphse.

9

Twra cairw, ouci oti eluphqhte, all' oti eluphqhte proV metanoian× dioti eluphqhte kata Qeon, dia na mh zhmiwqhte ex hmwn eiV ouden.

10

Dioti h kata Qeon luph genna metanoian proV swthrian ametamelhton× h luph omwV tou kosmou genna qanaton.

11

Dioti idou, auto touto, to oti eluphqhte kata Qeon, poshn spoudhn egennhsen eiV esaV, alla apologian, alla aganakthsin, alla fobon, alla poqon, alla zhlon, all' ekdikhsin. Kata panta apedeixate eautouV oti eisqe kaqaroi eiV touto to pragma.

12

[] Loipon, an kai saV egraya, den ekamon touto dia ton adikhsanta, oude dia ton adikhqenta, alla dia na fanerwqh proV esaV h spoudh hmwn, thn opoian ecomen dia saV enwpion tou Qeou.

13

Dia touto parhgorhqhmen dia thn parhgorian saV, kai eti perissoteron ecarhmen dia thn caran tou Titou, oti anepauqh to pneuma autou para pantwn umwn×

14

dioti ean ekauchqhn ti proV auton dia saV, den kathscunqhn, alla kaqwV saV elalhsamen panta en alhqeia, outw kai h kauchsiV hmwn h proV ton Titon egeinen alhqeia.

15

Kai h agaph autou auxanei perissoteron proV esaV, otan enqumhtai thn upakohn pantwn umwn, pwV meta fobou kai tromou edecqhte auton.

16

Cairw loipon oti kata panta ecw qarroV eiV esaV.

2nd Corinthians 8

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: