Modern Greek Bible

2nd Corinthians 5

2 Corinthians

Return to Index

Chapter 6

1

[] OnteV de sunergoi autou, parakaloumen entautw na mh decqhte thn carin tou Qeou mataiwV×

2

dioti legei× En kairw dektw ephkousa sou kai en hmera swthriaV se ebohqhsa× idou, twra kairoV euprosdektoV, idou, twra hmera swthriaV×

3

mh didonteV mhden proskomma kat' ouden, dia na mh prosafqh mwmoV eiV thn diakonian,

4

alla en panti sunistwnteV eautouV wV uphretai Qeou, en upomonh pollh, en qliyesin, en anagkaiV, en stenocwriaiV,

5

en rabdismoiV, en fulakaiV, en akatastasiaiV, en kopoiV, en agrupniaiV, en nhsteiaiV,

6

en kaqarothti, en gnwsei, en makroqumia, en crhstothti, en Pneumati Agiw, en agaph anupokritw,

7

en logw alhqeiaV, en dunamei Qeou, dia twn oplwn thV dikaiosunhV twn dexiwn kai aristerwn,

8

dia doxhV kai atimiaV, dia dusfhmiaV kai eufhmiaV, wV planoi omwV alhqeiV,

9

wV agnooumenoi alla kalwV gnwrizomenoi, wV apoqnhskonteV all idou, zwmen, wV paideuomenoi alla mh qanatoumenoi,

10

wV lupoumenoi pantote omwV caironteV, wV ptwcoi pollouV omwV ploutizonteV, wV mhden econteV kai ta panta kateconteV.

11

[] To stoma hmwn hnoicqh proV esaV, Korinqioi, h kardia hmwn eplatunqh×

12

den ecete stenocwrian en hmin, all' ecete stenocwrian en toiV splagcnoiV umwn×

13

thn authn loipon antimisqian apodidonteV, wV proV tekna lalw, platunqhte kai seiV.

14

Mh omozugeite me touV apistouV× dioti tina metochn ecei h dikaiosunh me thn anomian; tina de koinwnian to fwV proV to skotoV;

15

Tina de sumfwnian o CristoV me ton Belial; h tina merida o pistoV me ton apiston;

16

Tina de sumbibasin o naoV tou Qeou me ta eidwla; dioti seiV eisqe naoV Qeou zwntoV, kaqwV eipen o QeoV oti qelw katoikei en autoiV kai peripatei, kai qelw eisqai QeoV autwn, kai autoi qelousin eisqai laoV mou.

17

Dia touto. Exelqete ek mesou autwn kai apocwrisqhte, legei KurioV, kai mh eggishte akaqarton, kai egw qelw saV decqh,

18

kai qelw eisqai Pathr saV, kai seiV qelete eisqai uioi mou kai qugatereV, legei KurioV pantokratwr.

2nd Corinthians 7

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: