Modern Greek Bible

2nd Corinthians 4

2 Corinthians

Return to Index

Chapter 5

1

[] Dioti exeuromen oti ean h epigeioV oikia tou skhnwmatoV hmwn calasqh, ecomen ek tou Qeou oikodomhn, oikian aceiropoihton, aiwnion en toiV ouranoiV.

2

Epeidh en toutw stenazomen, epipoqounteV na ependuqwmen to katoikhthrion hmwn to ouranion,

3

an kai enduqenteV auto den qelwmen eureqh gumnoi.

4

Dioti osoi eimeqa en toutw tw skhnwmati stenazomen upo to baroV autou× epeidh qelomen ouci na ekduqwmen, alla na ependuqwmen, dia na katapoqh to qnhton upo thV zwhV.

5

EkeinoV de, ostiV eplasen hmaV di' auto touto, einai o QeoV, ostiV kai edwken eiV hmaV ton arrabwna tou PneumatoV.

6

EconteV loipon to qarroV pantote kai exeuronteV oti enosw endhmoumen en tw swmati apodhmoumen apo tou Kuriou×

7

dioti peripatoumen dia pistewV, ouci dia thV oyewV×

8

qarroumen de kai epiqumoumen mallon na apodhmhswmen apo tou swmatoV kai na endhmhswmen proV ton Kurion.

9

Oqen kai filotimoumeqa, eite endhmounteV eite apodhmounteV, na hmeqa euarestoi eiV auton.

10

Dioti prepei panteV na emfanisqwmen emprosqen tou bhmatoV tou Cristou, dia na antameifqh ekastoV kata ta pepragmena dia tou swmatoV kaq' a epraxen, eite agaqon eite kakon.

11

ExeuronteV loipon ton fobon tou Kuriou, touV men anqrwpouV katapeiqomen, eiV ton Qeon de eimeqa faneroi, elpizw de oti kai eiV taV suneidhseiV saV eimeqa faneroi.

12

[] Dioti den sunistwmen palin eautouV eiV esaV, alla saV didomen aformhn kauchmatoV uper hmwn, dia na echte logon proV touV kaucwmenouV me to proswpon kai ouci me thn kardian.

13

Dioti eite exw eautwn eimeqa, dia ton Qeon eimeqa, eite emfroneV eimeqa, dia saV eimeqa.

14

Epeidh h agaph tou Cristou susfiggei hmaV, dioti krinomen touto, oti ean eiV apeqanen uper pantwn, ara oi panteV apeqanon×

15

kai apeqanen uper pantwn, dia na mh zwsi pleon di' eautouV oi zwnteV, alla dia ton apoqanonta kai anastanta uper autwn.

16

[] Wste hmeiV apo tou nun den gnwrizomen oudena kata sarka× an de kai egnwrisamen kata sarka ton Criston, alla twra pleon den gnwrizomen.

17

Oqen ean tiV hnai en Cristw einai neon ktisma× ta arcaia parhlqon, idou, ta panta egeinan nea.

18

Ta de panta einai ek tou Qeou, ostiV dihllaxen hmaV proV eauton dia tou Ihsou Cristou kai edwken eiV hmaV thn diakonian thV diallaghV,

19

dhlonoti o QeoV hto en tw Cristw diallasswn ton kosmon proV eauton, mh logariazwn eiV autouV ta ptaismata autwn, kai enepisteuqh eiV hmaV ton logon thV diallaghV.

20

Uper tou Cristou loipon eimeqa presbeiV, wV ean saV parekalei o QeoV di' hmwn× deomeqa loipon uper tou Cristou, diallaghte proV ton Qeon×

21

dioti ton mh gnwrisanta amartian ekamen uper hmwn amartian, dia na geinwmen hmeiV dikaiosunh tou Qeou di' autou.

2nd Corinthians 6

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: