Modern Greek Bible

2nd Corinthians 3

2 Corinthians

Return to Index

Chapter 4

1

[] Dia touto, econteV thn diakonian tauthn, kaqwV hlehqhmen, den apokamnomen,

2

all' aphrnhqhmen ta krupta thV aiscunhV, mh peripatounteV en panourgia mhde dolononteV ton logon tou Qeou, alla me thn fanerwsin thV alhqeiaV sunistwnteV eautouV proV pasan suneidhsin anqrwpwn enwpion tou Qeou.

3

Ean de kai hnai to euaggelion hmwn kekalummenon, eiV touV apollumenouV einai kekalummenon,

4

twn opoiwn apistwn ontwn o QeoV tou kosmou toutou etuflwse ton noun, dia na mh epilamyh eiV autouV o fwtismoV tou euaggeliou thV doxhV tou Cristou, ostiV einai eikwn tou Qeou.

5

Dioti hmeiV den khruttomen eautouV, alla ton Criston Ihsoun ton Kurion, eautouV de doulouV umwn dia ton Ihsoun.

6

Dioti o QeoV o eipwn na lamyh fwV ek tou skotouV, einai ostiV elamyen en taiV kardiaiV hmwn proV fwtismon thV gnwsewV thV doxhV tou Qeou dia tou proswpou tou Ihsou Cristou.

7

Ecomen de ton qhsauron touton eiV ostrakina skeuh, dia na hnai h uperbolh thV dunamewV tou Qeou kai ouci ex hmwn,

8

[] kata panta qlibomenoi all' ouci stenocwroumenoi, aporoumenoi all' ouci apelpizomenoi,

9

diwkomenoi all' ouci egkataleipomenoi, kataballomenoi all' ouci apollumenoi,

10

pantote thn nekrwsin tou Kuriou Ihsou periferonteV en tw swmati, dia na fanerwqh en tw swmati hmwn kai h zwh tou Ihsou.

11

Dioti hmeiV oi zwnteV paradidomeqa pantote eiV ton qanaton dia ton Ihsoun, dia na fanerwqh kai h zwh tou Ihsou en th qnhth hmwn sarki.

12

Wste o men qanatoV energeitai en hmin, h de zwh en umin.

13

EconteV de to auto pneuma thV pistewV kata to gegrammenon, Episteusa, dio elalhsa, kai hmeiV pisteuomen, dio kai laloumen,

14

exeuronteV oti o anasthsaV ton Kurion Ihsoun qelei anasthsei kai hmaV dia tou Ihsou kai parasthsei meq' umwn.

15

Dioti ta panta einai dia saV, wste h cariV, pleonasasa dia thn eucaristian twn pleioterwn, na perisseush eiV thn doxan tou Qeou.

16

Dia touto den apokamnomen, all' ean kai o exwterikoV hmwn anqrwpoV fqeirhtai, o eswterikoV omwV ananeoutai kaq' ekasthn hmeran.

17

Dioti h proswrinh elafra qliyiV hmwn ergazetai eiV hmaV kaq' uperbolhn eiV uperbolhn aiwnion baroV doxhV,

18

epeidh hmeiV den enatenizomen eiV ta blepomena, all' eiV ta mh blepomena× dioti ta blepomena einai proskaira, ta de mh blepomena aiwnia.

2nd Corinthians 5

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: