Modern Greek Bible

2nd Corinthians 2

2 Corinthians

Return to Index

Chapter 3

1

[] Arcizomen palin na sunistwmen eautouV; h mhpwV ecomen creian, kaqwV tineV, sustatikwn epistolwn proV esaV h sustatikwn apo saV;

2

SeiV eisqe h epistolh hmwn, eggegrammenh en taiV kardiaiV hmwn, ginwskomenh kai anaginwskomenh upo pantwn anqrwpwn,

3

kai faneronesqe oti eisqe epistolh Cristou, genomenh dia thV diakoniaV hmwn, eggegrammenh ouci me melanhn, alla me to Pneuma tou Qeou tou zwntoV, ouci eiV plakaV liqinaV, all' eiV plakaV sarkinaV thV kardiaV.

4

Toiauthn de pepoiqhsin ecomen dia tou Cristou proV ton Qeon.

5

Ouci dioti eimeqa ikanoi af' eautwn na nohswmen ti wV ex hmwn autwn, all' ikanothV hmwn einai ek tou Qeou,

6

[] ostiV kai ekamen hmaV ikanouV na hmeqa diakonoi thV kainhV diaqhkhV, ouci tou grammatoV, alla tou pneumatoV× dioti to gramma qanatonei, to de pneuma zwopoiei.

7

All' ean h diakonia tou qanatou h en grammasin entetupwmenh eiV liqouV egeinen endoxoV, wste oi uioi Israhl den hdunanto na enateniswsin eiV to proswpon tou MwusewV dia thn doxan tou proswpou autou thn mellousan na katarghqh,

8

pwV h diakonia tou PneumatoV den qelei eisqai mallon endoxoV;

9

dioti an h diakonia thV katakrisewV hnai doxa, pollw mallon h diakonia thV dikaiosunhV uperecei kata thn doxan.

10

Dioti oude edoxasqh en toutw tw merei to dedoxasmenon eneken thV uperballoushV doxhV.

11

Epeidh ean to mellon na katarghqh hto endoxon, pollw mallon to menon einai endoxon.

12

[] EconteV loipon toiauthn elpida pollhn parrhsian metaceirizomeqa,

13

kai ouci kaqwV o MwushV eballe kalumma epi to proswpon autou dia na mh ateniswsin oi uioi Israhl eiV to teloV tou mellontoV na katarghqh.

14

All' etuflwqhsan ai dianoiai autwn. Dioti ewV thV shmeron to auto kalumma menei en th anagnwsei thV palaiaV diaqhkhV, mh anakaluptomenon, epeidh katargeitai dia tou Cristou,

15

all' ewV shmeron, otan anaginwskhtai o MwushV, kalumma keitai epi thV kardiaV autwn×

16

otan omwV epistreyh proV ton Kurion, qelei afaireqh to kalumma.

17

O de KurioV einai to Pneuma× kai opou einai to Pneuma tou Kuriou, ekei eleuqeria.

18

hmeiV de panteV bleponteV wV en katoptrw thn doxan tou Kuriou me anakekalummenon proswpon, metamorfoumeqa eiV thn authn eikona apo doxhV eiV doxan, kaqwV apo tou PneumatoV tou Kuriou.

2nd Corinthians 4

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: