Modern Greek Bible

2nd Corinthians 1

2 Corinthians

Return to Index

Chapter 2

1

[] Apefasisa de touto kat' emauton, to na mh elqw palin proV esaV me luphn.

2

Dioti ean egw saV lupw, kai tiV einai o eufrainwn eme eimh o lupoumenoV up' emou;

3

Kai egraya proV esaV touto auto, wste otan elqw na mh ecw luphn ap' ekeinwn, af' wn eprepe na ecw caran, ecwn pepoiqhsin eiV pantaV umaV oti h cara mou einai pantwn umwn.

4

Dioti ek pollhV qliyewV kai stenocwriaV kardiaV egraya proV esaV meta pollwn dakruwn, ouci dia na luphqhte, alla dia na gnwrishte thn agaphn, hn ecw perissoterwV eiV esaV.

5

[] All' ean tiV eluphse, den eluphsen eme, eimh kata meroV, dia na mh epibarunw pantaV umaV.

6

Arketon einai eiV ton toiouton auth h epiplhxiV h upo twn pleioterwn×

7

wste to enantion prepei mallon na sugcwrhshte auton, kai na parhgorhshte, dia na mh katapoqh o toioutoV upo thV uperballoushV luphV.

8

Dia touto saV parakalw na bebaiwshte proV auton thn agaphn saV.

9

Epeidh dia touto kai egraya, dia na gnwrisw thn dokimasian saV, an hsqe kata panta uphkooi×

10

eiV ontina de sugcwreite ti, sugcwrw kai egw× dioti ean egw sunecwrhsa ti, eiV ontina sunecwrhsa, dia saV ekamon touto enwpion tou Cristou,

11

dia na mh uperiscush kaq' hmwn o SatanaV× dioti den agnooumen ta dianohmata autou.

12

[] Ote de hlqon eiV thn Trwada dia na khruxw to euaggelion tou Cristou, kai hnoicqh eiV eme qura en Kuriw,

13

den elabon anesin eiV to pneuma mou, dioti den euron Titon ton adelfon mou, all' apocairethsaV autouV exhlqon eiV Makedonian.

14

Plhn cariV eiV ton Qeon, ostiV pantote kamnei hmaV na briambeuwmen dia tou Cristou kai faneronei en panti topw di' hmwn thn osmhn thV gnwsewV autou×

15

dioti tou Cristou euwdia eimeqa proV ton Qeon eiV touV swzomenouV kai eiV touV apollumenouV×

16

eiV toutouV men osmh qanatou dia qanaton, eiV ekeinouV de osmh zwhV dia zwhn. Kai proV tauta tiV einai ikanoV;

17

Dioti hmeiV kaqwV oi polloi den kaphleuomen ton logon tou Qeou, all' wV apo eilikrineiaV, all' wV apo Qeou katenwpion tou Qeou laloumen en Cristw.

2nd Corinthians 3

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: