Modern Greek Bible

1st Corinthians 16

2 Corinthians

Return to Index

Chapter 1

1

[] PauloV, apostoloV Ihsou Cristou dia qelhmatoV Qeou, kai TimoqeoV o adelfoV, proV thn ekklhsian tou Qeou thn ousan en Korinqw meta pantwn twn agiwn twn ontwn en olh th Acaia×

2

cariV umin kai eirhnh apo Qeou PatroV hmwn kai Kuriou Ihsou Cristou.

3

[] EuloghtoV o QeoV kai Pathr tou Kuriou hmwn Ihsou Cristou, o Pathr twn oiktirmwn kai QeoV pashV parhgoriaV,

4

o parhgorwn hmaV en pash th qliyei hmwn, dia na dunameqa hmeiV na parhgorwmen touV en pash qliyei dia thV parhgoriaV, me thn opoian parhgoroumeqa hmeiV autoi upo tou Qeou×

5

dioti kaqwV perisseuousi ta paqhmata tou Cristou eiV hmaV, outw dia tou Cristou perisseuei kai h parhgoria hmwn.

6

Kai eite qlibomeqa, qlibomeqa uper thV parhgoriaV saV kai swthriaV thV energoumenhV dia thV upomonhV twn autwn paqhmatwn, ta opoia kai hmeiV pascomen× eite parhgoroumeqa, parhgoroumeqa uper thV parhgoriaV saV kai swthriaV× kai h elpiV, thn opoian ecomen, einai bebaia uper umwn×

7

[] epeidh exeuromen oti kaqwV eisqe koinwnoi twn paqhmatwn, outw kai thV parhgoriaV.

8

Dioti den qelomen na agnohte, adelfoi, peri thV qliyewV hmwn, htiV sunebh eiV hmaV en th Asia, oti kaq' uperbolhn estenocwrhqhmen uper dunamin, wste aphlpisqhmen kai tou zhn×

9

all' hmeiV autoi en eautoiV, elabomen thn apofasin tou qanatou, dia na mh ecwmen thn pepoiqhsin eiV eautouV, all' eiV ton Qeon ton egeironta touV nekrouV×

10

ostiV hleuqerwsen hmaV ek tosoutou megalou qanatou kai eleuqeronei, eiV ton opoion elpizomen oti kai oti qelei eleuqerwsei,

11

enw kai seiV sunergeite uper hmwn dia thV dehsewV, dia na geinh ek pollwn proswpwn eucaristia uper hmwn dia to doqen eiV hmaV carisma dia pollwn.

12

[] Dioti to kauchma hmwn einai touto, h marturia thV suneidhsewV hmwn, oti en aplothti kai eilikrineia Qeou, ouci en sofia sarkikh, all' en cariti Qeou epoliteuqhmen en tw kosmw, perissoteron de proV esaV.

13

Dioti den saV grafomen allo, par' ekeina ta opoia anaginwskete h kai gnwrizete, elpizw de oti kai ewV telouV qelete gnwrisei.

14

KaqwV kai maV egnwrisate kata meroV, oti eimeqa kauchma eiV esaV, kaqwV seiV eiV hmaV, en th hmera tou Kuriou Ihsou.

15

[] Kai me tauthn thn pepoiqhsin hqelon na elqw proV esaV proteron, dia na echte deuteran carin,

16

kai di' umwn na diabw eiV Makedonian, kai palin apo MakedoniaV na elqw proV esaV kai apo saV na propemfqw eiV thn Ioudaian.

17

Touto loipon bouleuomenoV mhpwV taca meteceirisqhn elafrothta; h osa bouleuomai, kata sarka bouleuomai, dia na hnai eiV eme to nai nai, kai to ou ou;

18

All' omwV pistoV o QeoV oti o logoV hmwn o lalhqeiV proV esaV den egeine nai kai ou.

19

Dioti o UioV tou Qeou IhsouV CristoV o khrucqeiV metaxu saV di' hmwn, di' emou kai tou Silouanou kai tou Timoqeou, den egeine nai kai ou, alla nai egeinen en autw.

20

Dioti pasai ai epaggeliai tou Qeou einai en autw, to nai kai en autw to amhn, proV doxan tou Qeou di ' hmwn.

21

O de bebaiwn hmaV meq' umwn eiV Criston kai o crisaV hmaV einai o QeoV,

22

ostiV kai esfragisen hmaV kai edwke ton arrabwna tou PneumatoV en taiV kardiaiV hmwn.

23

Egw de martura ton Qeon epikaloumai eiV thn yuchn mou, oti feidomenoV umwn den hlqon eti eiV Korinqon.

24

Ouci dioti ecomen exousian epi thV pistewV saV, all' eimeqa sunergoi thV caraV saV× epeidh en th pistei stekesqe.

2nd Corinthians 2

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: