Modern Greek Bible

1st Corinthians 15

1 Corinthians

Return to Index

Chapter 16

1

[] Peri de thV suneisforaV thV uper twn agiwn, kaqwV dietaxa eiV taV ekklhsiaV thV GalatiaV, outw kamete kai seiV.

2

Kata thn prwthn thV ebdomadoV ekastoV umwn aV enapoqeth par' eautw qhsaurizwn o, ti an euporh, wste otan elqw na mh sunagwntai tote suneisforai.

3

Kai otan elqw, opoiouV egkrinhte, di' epistolwn toutouV qelw pemyei dia na ferwsi thn dwrean saV eiV Ierousalhm×

4

kai ean hnai axion na upagw kai egw, qelousin elqei met' emou.

5

[] Qelw de elqei proV esaV, afou dielqw thn Makedonian× dioti thn Makedonian diercomai×

6

kai iswV qelw parameinei plhsion saV, h kai paraceimasei, dia na me propemyhte seiV opou an upagw.

7

Dioti den qelw na saV idw twra en parodw, all' elpizw na meinw plhsion saV kairon tina, ean o KurioV sugcwrhsh touto.

8

Qelw de meinei en Efesw ewV thV penthkosthV×

9

dioti hnoicqh eiV eme qura megalh kai energhtikh, kai einai polloi enantioi.

10

[] Kai ean elqh o TimoqeoV, prosecete na hnai afoboV metaxu saV× dioti to ergon tou Kuriou ergazetai kaqwV kai egw×

11

mhdeiV loipon aV mh exouqenhsh auton. Propemyate de auton en eirhnh, dia na elqh proV eme× dioti prosmenw auton meta twn adelfwn.

12

Peri de tou adelfou Apollw, parekalesa auton polla na elqh proV esaV meta twn adelfwn× kai den hqele pantapasi na elqh twra, qelei omwV elqei otan eukairhsh.

13

[] Agrupneite, stekesqe en th pistei, andrizesqe, endunamousqe.

14

Panta ta erga umwn aV ginwntai en agaph.

15

SaV parakalw de, adelfoi× exeurete thn oikian tou Stefana, oti einai aparch thV AcaiaV kai afierwsan eautouV eiV thn diakonian twn agiwn×

16

na upotasshsqe kai seiV eiV touV toioutouV kai eiV panta ton sunergounta kai kopiwnta.

17

Cairw de dia thn eleusin tou Stefana kai Fourtounatou kai Acaikou, dioti thn elleiyin saV outoi aneplhrwsan×

18

epeidh anepausan to idikon mou pneuma kai to idikon saV. Timate loipon touV toioutouV.

19

[] SaV aspazontai ai ekklhsiai thV AsiaV. SaV aspazontai polla en Kuriw o AkulaV kai h Priskilla meta thV kat' oikon autwn ekklhsiaV.

20

SaV aspazontai oi adelfoi panteV. Aspasqhte allhlouV en filhmati agiw.

21

O aspasmoV egrafh me thn ceira emou tou Paulou.

22

OstiV den agapa ton Kurion Ihsoun Criston, aV hnai anaqema. Maran aqa.

23

H cariV tou Kuriou Ihsou Cristou eih meq' umwn.

24

H agaph mou meta pantwn umwn en Cristw Ihsou× amhn.

2nd Corinthians 1

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: