Modern Greek Bible

1st Corinthians 14

1 Corinthians

Return to Index

Chapter 15

1

[] SaV faneronw de, adelfoi, to euaggelion, to opoion ekhruxa proV esaV, to opoion kai parelabete, eiV to opoion kai istasqe,

2

dia tou opoiou kai swzesqe, tini tropw saV ekhruxa auto, an fulatthte auto, ektoV ean episteusate mataiwV.

3

Dioti paredwka eiV esaV en prwtoiV ekeino, to opoion kai parelabon, oti o CristoV apeqane dia taV amartiaV hmwn kata taV grafaV,

4

kai oti etafh, kai oti anesth thn trithn hmeran kata taV grafaV,

5

kai oti efanh eiV ton Khfan, epeita eiV touV dwdeka×

6

meta tauta efanh eiV pentakosiouV kai epekeina adelfouV dia miaV, ek twn opoiwn oi pleioteroi menousin ewV twra, tineV de kai ekoimhqhsan×

7

epeita efanh eiV ton Iakwbon, epeita eiV pantaV touV apostolouV×

8

teleutaion de pantwn efanh kai eiV eme wV eiV ektrwma.

9

Dioti egw eimai o elacistoV twn apostolwn, ostiV den eimai axioV na onomazwmai apostoloV, dioti katediwxa thn ekklhsian tou Qeou×

10

alla cariti Qeou eimai oti eimai× kai h eiV eme cariV autou den egeine mataia, alla perissoteron autwn pantwn ekopiasa, plhn ouci egw, all' h cariV tou Qeou h met' emou.

11

Eite loipon egw eite ekeinoi, outw khruttomen kai outwV episteusate.

12

[] Ean de o CristoV khrutthtai oti anesth ek nekrwn, pwV tineV metaxu saV legousin oti anastasiV nekrwn den einai;

13

Kai ean anastasiV nekrwn den hnai, oud' o CristoV anesth×

14

kai an o CristoV den anesth, mataion ara einai to khrugma hmwn, mataia de kai h pistiV saV.

15

Euriskomeqa de kai yeudomartureV tou Qeou, dioti emarturhsamen peri tou Qeou oti anesthse ton Criston, ton opoion den anesthsen, ean kaq' upoqesin den anastainwntai nekroi.

16

Dioti ean den anastainwntai nekroi, oud' o CristoV anesth×

17

all' ean o CristoV den anesth, mataia h pistiV saV× eti eisqe en taiV amartiaiV umwn.

18

Ara kai oi koimhqenteV en Cristw apwlesqhsan.

19

Ean en tauth th zwh monon elpizwmen eiV ton Criston, eimeqa eleeinoteroi pantwn twn anqrwpwn.

20

[] Alla twra o CristoV anesth ek nekrwn, egeinen aparch twn kekoimhmenwn.

21

Dioti epeidh o qanatoV hlqe di' anqrwpou, outw kai di' anqrwpou h anastasiV twn nekrwn.

22

Epeidh kaqwV panteV apoqnhskousin en tw Adam, outw kai panteV qelousi zwopoihqh en tw Cristw.

23

EkastoV omwV kata thn idian autou taxin× o CristoV einai h aparch, epeita osoi einai tou Cristou en th parousia autou×

24

Usteron qelei eisqai to teloV, otan paradwsh thn basileian eiV ton Qeon kai Patera, otan katarghsh pasan archn kai pasan exousian kai dunamin.

25

Dioti prepei na basileuh ewsou qesh pantaV touV ecqrouV upo touV podaV autou.

26

EscatoV ecqroV katargeitai o qanatoV×

27

dioti panta upetaxen upo touV podaV autou. Otan de eiph oti panta einai upotetagmena, faneron oti exaireitai o upotaxaV eiV auton ta panta.

28

Otan de upotacqwsin eiV auton ta panta, tote kai autoV o UioV qelei upotacqh eiV ton upotaxanta eiV auton ta panta, dia na hnai o QeoV ta panta en pasin.

29

Epeidh ti qelousi kamei oi baptizomenoi uper twn nekrwn, ean twonti oi nekroi den anastainwntai, dia ti kai baptizontai uper twn nekrwn;

30

dia ti kai hmeiV kinduneuomen pasan wran;

31

Kaq' hmeran apoqnhskw, ma thn eiV esaV kauchsin mou, thn opoian ecw en Cristw Ihsou tw Kuriw hmwn.

32

Ean kata anqrwpon epolemhsa me qhria en Efesw, ti to ofeloV eiV eme; an oi nekroi den anastainwntai, aV fagwmen kai aV piwmen, dioti aurion apoqnhskomen.

33

Mh planasqe× Fqeirousi ta kala hqh ai kakai sunanastrofai.

34

Sunelqete eiV eautouV kata to dikaion kai mh amartanete× dioti tineV ecousin agnwsian Qeou× proV entrophn saV legw touto.

35

[] Alla qelei tiV eipei× PwV anastainontai oi nekroi; kai me poion swma ercontai;

36

Afron, ekeino to opoion su speireiV, den zwogoneitai ean den apoqanh×

37

kai ekeino to opoion speireiV, den speireiV to swma to opoion mellei na geinh, alla gumnon kokkon, sitou tucon h tinoV twn loipwn.

38

O de QeoV didei eiV auto swma kaqwV hqelhse, kai eiV ekaston twn spermatwn to idiaiteron autou swma.

39

Pasa sarx den einai h auth sarx, alla allh men sarx twn anqrwpwn, allh de sarx twn kthnwn, allh de twn icquwn kai allh twn pthnwn.

40

Einai kai swmata epourania kai swmata epigeia× plhn allh men h doxa twn epouraniwn, allh de h twn epigeiwn.

41

Allh doxa einai tou hliou, kai allh doxa thV selhnhV, kai allh doxa twn asterwn× dioti asthr diaferei asteroV kata thn doxan.

42

Outw kai h anastasiV twn nekrwn. Speiretai en fqora, anistatai en afqarsia×

43

speiretai en atimia, anistatai en doxh× speiretai en asqeneia, anistatai en dunamei×

44

speiretai swma zwikon, anistatai swma pneumatikon. Einai swma zwikon, kai einai swma pneumatikon.

45

OutwV einai kai gegrammenon× O prwtoV anqrwpoV Adam egeinen eiV yuchn zwsan× o escatoV Adam eiV pneuma zwopoioun.

46

Plhn ouci prwton to pneumatikon, alla to zwikon, epeita to pneumatikon.

47

O prwtoV anqrwpoV einai ek thV ghV coikoV, o deuteroV anqrwpoV o KurioV ex ouranou.

48

OpoioV o coikoV, toioutoi kai oi coikoi, kai opoioV o epouranioV, toioutoi kai oi epouranioi×

49

kai kaqwV eforesamen thn eikona tou coikou, qelomen foresei kai thn eikona tou epouraniou.

50

Touto de legw, adelfoi, oti sarx kai aima basileian Qeou den dunantai na klhronomhswsin, oude h fqora klhronomei thn afqarsian.

51

[] Idou, musthrion legw proV esaV× panteV men den qelomen koimhqh, panteV omwV qelomen metamorfwqh,

52

en mia stigmh, en riph ofqalmou, en th escath salpiggi× dioti qelei salpisei, kai oi nekroi qelousin anasthqh afqartoi, kai hmeiV qelomen metamorfwqh.

53

Dioti prepei to fqarton touto na enduqh afqarsian, kai to qnhton touto na enduqh aqanasian.

54

Otan de to fqarton touto enduqh afqarsian kai to qnhton touto enduqh aqanasian, tote qelei geinei o logoV o gegrammenoV× Katepoqh o qanatoV en nikh.

55

Pou, qanate, to kentron sou; pou, adh, h nikh sou;

56

to de kentron tou qanatou einai h amartia, kai h dunamiV thV amartiaV o nomoV.

57

Alla cariV eiV ton Qeon, ostiV didei eiV hmaV thn nikhn dia tou Kuriou hmwn Ihsou Cristou.

58

[] Wste, adelfoi mou agaphtoi, ginesqe stereoi, ametakinhtoi, perisseuonteV pantote eiV to ergon tou Kuriou, ginwskonteV oti o kopoV saV den einai mataioV en Kuriw.

1st Corinthians 16

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: