Modern Greek Bible

1st Corinthians 13

1 Corinthians

Return to Index

Chapter 14

1

[] Akolouqeite thn agaphn× kai zhteite meta zhlou ta pneumatika, mallon de to na profhteuhte.

2

Dioti o lalwn glwssan agnwriston den lalei proV anqrwpouV, alla proV ton Qeon× dioti oudeiV akouei auton, alla me to pneuma autou lalei musthria×

3

o de profhteuwn lalei proV anqrwpouV eiV oikodomhn kai protrophn kai parhgorian.

4

O lalwn glwssan agnwriston eauton oikodomei, o de profhteuwn thn ekklhsian oikodomei.

5

Qelw de panteV na lalhte glwssaV, mallon de na profhteuhte× dioti o profhteuwn einai megalhteroV para o lalwn glwssaV, ektoV ean diermhneuh, dia na labh oikodomhn h ekklhsia.

6

[] Kai twra, adelfoi, ean elqw proV esaV lalwn glwssaV, ti qelw saV wfelhsei, ean den saV lalhsw h me apokaluyin h me gnwsin h me profhteian h me didachn;

7

Kai ta ayuca, osa didousi fwnhn, eite auloV eite kiqara, ean den dwswsi diakekrimenouV touV fqoggouV, pwV qelei gnwrisqh to auloumenon h to kiqarizomenon;

8

Dioti ean h salpigx dwsh fwnhn asafh, tiV qelei etoimasqh eiV polemon;

9

Outw kai seiV, ean den dwshte dia thV glwsshV fwnhn akatalhpton, pwV qelei gnwrisqh to laloumenon; dioti qelete lalei eiV ton aera.

10

Tosa eidh fwnwn einai tucon en tw kosmw, kai ouden ex autwn einai ashmanton.

11

Ean loipon den gnwrisw thn shmasian thV fwnhV, qelw eisqai proV ton lalounta barbaroV kai o lalwn barbaroV proV eme.

12

Outw kai seiV, epeidh eisqe zhlwtai pneumatikwn, zhteite na perisseuhte en autoiV proV thn oikodomhn thV ekklhsiaV.

13

Dia touto o lalwn glwssan agnwriston aV proseuchtai dia na geinh ikanoV na diermhneuh,

14

dioti ean proseucwmai me glwssan agnwriston, to pneuma mou proseucetai, all' o nouV mou einai akarpoforhtoV.

15

[] Ti prepei loipon; Qelw proseuchqh me to pneuma, qelw de proseuchqh kai me ton noun. Qelw yallei me to pneuma, qelw de yallei kai me ton noun.

16

Dioti ean doxologhshV me to pneuma, ekeinoV ostiV ecei taxin idiwtou pwV qelei eipei to amhn eiV thn eucaristian sou, mh exeurwn ti legeiV;

17

Dioti su men kalwV eucaristeiV, o alloV omwV den oikodomeitai.

18

Eucaristw eiV ton Qeon mou oti lalw pleioteraV glwssaV para pantaV umaV×

19

plhn en th ekklhsia pente logouV protimw na lalhsw dia tou nooV mou, dia na kathchsw kai allouV, para muriouV logouV me glwssan agnwriston.

20

Adelfoi, mh ginesqe paidia kata taV frenaV, alla ginesqe nhpia men eiV thn kakian, teleioi omwV eiV taV frenaV.

21

[] En tw nomw einai gegrammenon oti di' eteroglwsswn kai dia xenwn ceilewn qelw lalhsei proV ton laon touton, kai oude outw qelousi me eisakousei, legei KurioV.

22

Wste ai glwssai einai dia shmeion ouci proV touV pisteuontaV, alla proV touV apistouV× h profhteia omwV einai ouci proV touV apistouV, alla proV touV pisteuontaV.

23

Ean loipon sunelqh h ekklhsia olh epi to auto kai lalwsi panteV glwssaV agnwristouV, eiselqwsi de idiwtai h apistoi, den qelousin eipei oti eisqe mainomenoi;

24

All' ean panteV profhteuwsin, eiselqh de tiV apistoV h idiwthV, elegcetai upo pantwn, anakrinetai upo pantwn,

25

kai outw ta krupta thV kardiaV autou ginontai fanera× kai outw peswn kata proswpon qelei proskunhsei ton Qeon, khruttwn oti o QeoV einai twonti en mesw umwn.

26

[] Ti prepei loipon, adelfoi; Otan sunerchsqe, ekastoV umwn yalmon ecei, didachn ecei, glwssan ecei, apokaluyin ecei, ermhneian ecei× panta aV ginwntai proV oikodomhn.

27

Ean tiV lalh glwssan agnwriston, aV kamwsi touto ana duo h to perissoteron ana treiV kai ek diadochV, kai eiV aV diermhneuh×

28

all' ean den hnai diermhneuthV, aV siwpa en th ekklhsia, aV lalh de proV eauton kai proV ton Qeon.

29

Profhtai de aV lalwsi duo h treiV, kai oi alloi aV diakrinwsin×

30

ean de elqh apokaluyiV eiV allon kaqhmenon, o prwtoV aV siwpa.

31

Dioti dunasqe o eiV meta ton allon na profhteuhte panteV, dia na manqanwsi panteV kai panteV na parhgorwntai×

32

kai ta pneumata twn profhtwn upotassontai eiV touV profhtaV×

33

dioti o QeoV den einai akatastasiaV, all' eirhnhV. KaqwV en pasaiV taiV ekklhsiaiV twn agiwn.

34

[] Ai gunaikeV saV aV siwpwsin en taiV ekklhsiaiV× dioti den einai sugkecwrhmenon eiV autaV na lalwsin, alla na upotasswntai, kaqwV kai o nomoV legei.

35

All' ean qelwsi na maqwsi ti, aV erwtwsin en tw oikw touV andraV autwn× dioti aiscron einai eiV gunaikaV na lalwsin en ekklhsia.

36

[] MhpwV apo saV exhlqen o logoV tou Qeou, h eiV saV monouV kathnthsen;

37

Ean tiV nomizh oti einai profhthV h pneumatikoV, aV maqh ekeina ta opoia grafw proV esaV, oti einai entolai tou Kuriou.

38

all' ean tiV agnoh, aV agnoh.

39

Wste, adelfoi, zhteite meta zhlou to profhteuein, kai to lalein glwssaV mh empodizete×

40

panta aV ginwntai euschmonwV kai kata taxin.

1st Corinthians 15

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: