Modern Greek Bible

1st Corinthians 11

1 Corinthians

Return to Index

Chapter 12

1

[] Peri de twn pneumatikwn, adelfoi, den qelw na agnohte.

2

Exeurete oti hsqe eqnikoi, suromenoi opwV esuresqe proV ta eidwla ta afwna.

3

Dia touto saV gnwstopoiw oti oudeiV lalwn dia PneumatoV Qeou legei anaqema ton Ihsoun, kai oudeiV dunatai na eiph Kurion Ihsoun, eimh dia PneumatoV Agiou.

4

Einai de diaireseiV carismatwn, to Pneuma omwV to auto×

5

einai kai diaireseiV diakoniwn, o KurioV omwV o autoV×

6

einai kai diaireseiV energhmatwn, o QeoV omwV einai o autoV, o energwn ta panta en pasi.

7

Didetai de eiV ekaston h fanerwsiV tou PneumatoV proV to sumferon.

8

Dioti eiV allon men didetai dia tou PneumatoV logoV sofiaV, eiV allon de logoV gnwsewV kata to auto Pneuma,

9

eiV allon de pistiV dia tou autou PneumatoV, eiV allon de carismata iamatwn dia tou autou PneumatoV,

10

eiV allon de energeiai qaumatwn, eiV allon de profhteia, eiV allon de diakriseiV pneumatwn, eiV allon de eidh glwsswn, eiV allon de ermhneia glwsswn.

11

Panta de tauta energei to en kai to auto Pneuma, dianemon idia eiV ekaston kaqwV qelei.

12

[] Dioti kaqwV to swma einai en kai ecei melh polla, panta de ta melh tou swmatoV tou enoV, polla onta, einai en swma, outw kai o CristoV×

13

dioti hmeiV panteV dia tou enoV PneumatoV ebaptisqhmen eiV en swma, eite Ioudaioi eite EllhneV, eite douloi eite eleuqeroi, kai panteV eiV en Pneuma epotisqhmen.

14

Dioti to swma den einai en meloV, alla polla.

15

Ean eiph o pouV, Epeidh den eimai ceir, den eimai ek tou swmatoV, dia touto taca den einai ek tou swmatoV;

16

Kai ean eiph to wtion, Epeidh den eimai ofqalmoV, den eimai ek tou swmatoV, dia touto den einai taca ek tou swmatoV;

17

Ean olon to swma hnai ofqalmoV, pou h akoh; Ean olon akoh, pou h osfrhsiV;

18

Alla twra o QeoV eqese ta melh en ekaston autwn eiV to swma kaqwV hqelhsen.

19

Ean omwV panta hsan en meloV, pou to swma;

20

Alla twra einai men polla melh, en omwV swma.

21

Kai den dunatai o ofqalmoV na eiph proV thn ceira× Den ecw creian sou× h palin h kefalh proV touV podaV× Den ecw creian umwn.

22

Alla polu perissoteron ta melh tou swmatoV, ta opoia fainontai oti einai asqenestera, tauta einai anagkaia,

23

kai ekeina ta opoia nomizomen oti einai ta atimotera tou swmatoV, eiV tauta apodidomen timhn perissoteran, kai ta aschma hmwn ecousi perissoteran euschmosunhn×

24

ta de euschmona hmwn den ecousi creian. All' o QeoV sunekerase to swma, dwsaV perissoteran timhn eiV to eutelesteron,

25

dia na mh hnai scisma en tw swmati, alla na frontizwsi ta melh to auto uper allhlwn.

26

Kai eite pascei en meloV, panta ta melh sumpascousin× eite timatai en meloV, panta ta melh sugcairousi.

27

[] Kai seiV eisqe swma Cristou kai melh kata meroV.

28

Kai allouV men eqesen o QeoV en th ekklhsia prwton apostolouV, deuteron profhtaV, triton didaskalouV, epeita qaumata, epeita carismata iamatwn, bohqeiaV, kubernhseiV, eidh glwsswn.

29

Mh panteV einai apostoloi; mh panteV profhtai; mh panteV didaskaloi; mh panteV energousi qaumata;

30

mh panteV ecousi carismata iamatwn; mh panteV lalousi glwssaV; mh panteV diermhneuousi;

31

Zhteite de meta zhlou ta kalhtera carismata. Kai eti polu uperecousan odon saV deiknuw.

1st Corinthians 13

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: