Modern Greek Bible

1st Corinthians 10

1 Corinthians

Return to Index

Chapter 11

1

[] Mimhtai mou ginesqe, kaqwV kai egw tou Cristou.

2

SaV epainw de, adelfoi, oti eiV panta me enqumeisqe, kai krateite taV paradoseiV, kaqwV paredwka eiV esaV.

3

Qelw de na exeurhte, oti h kefalh pantoV androV einai o CristoV, kefalh de thV gunaikoV o anhr, kefalh de tou Cristou o QeoV.

4

PaV anhr proseucomenoV h profhteuwn, ean ech kekalummenhn thn kefalhn, kataiscunei thn kefalhn autou.

5

Pasa de gunh proseucomenh h profhteuousa me thn kefalhn askeph kataiscunei thn kefalhn eauthV× dioti en kai to auto einai me thn exurismenhn.

6

Epeidh an den kalupthtai h gunh, aV koureush kai ta mallia authV× all' ean hnai aiscron eiV gunaika na koureuh ta mallia authV h na xurizhtai, aV kalupthtai.

7

Dioti o men anhr den crewstei na kalupth thn kefalhn autou, epeidh einai eikwn kai doxa tou Qeou× h de gunh einai doxa tou androV.

8

Dioti o anhr den einai ek thV gunaikoV, all' h gunh ek tou androV×

9

epeidh den ektisqh o anhr dia thn gunaika, all' h gunh dia ton andra.

10

Dia touto h gunh crewstei na ech exousian epi thV kefalhV authV dia touV aggelouV.

11

Plhn oute o anhr cwriV thV gunaikoV oute h gunh cwriV tou androV uparcei en Kuriw.

12

Dioti kaqwV h gunh einai ek tou androV, outw kai o anhr einai dia thV gunaikoV, ta panta de ek tou Qeou.

13

Krinate seiV kaq' eautouV× einai prepon gunh na proseuchtai eiV ton Qeon askephV;

14

H oude auth h fusiV den saV didaskei, oti anhr men ean ech komhn einai eiV auton atimia,

15

gunh de ean ech komhn, einai doxa eiV authn; dioti h komh edoqh eiV authn anti kalummatoV.

16

Ean tiV omwV fainhtai oti einai filoneikoV, hmeiV toiauthn sunhqeian den ecomen, oude ai ekklhsiai tou Qeou.

17

[] Enw de paraggellw touto, den epainw oti sunercesqe ouci dia to kalhteron alla dia to ceiroteron.

18

Dioti prwton men otan sunerchsqe eiV thn ekklhsian, akouw oti uparcousi scismata metaxu saV, kai meroV ti pisteuw×

19

dioti einai anagkh na uparcwsi kai aireseiV metaxu saV, dia na geinwsi faneroi metaxu saV oi dokimoi.

20

Otan loipon sunerchsqe epi to auto, touto den einai na faghte Kuriakon deipnon×

21

dioti ekastoV lambanei pro tou allou to idion eautou deipnon en tw kairw tou trwgein, kai alloV men peina, alloV de mequei.

22

Mh den ecete oikiaV dia na trwghte kai na pinhte; h thn ekklhsian tou Qeou katafroneite, kai kataiscunete touV mh econtaV; ti na saV eipw; na saV epainesw eiV touto; den saV epainw.

23

[] Dioti egw parelabon apo tou Kuriou ekeino, to opoion kai paredwka eiV esaV, oti o KurioV IhsouV en th nukti kaq' hn paredideto elaben arton,

24

kai eucaristhsaV ekoye kai eipe× Labete, fagete× touto einai to swma mou to uper umwn klwmenon× touto kamnete eiV thn anamnhsin mou.

25

OmoiwV kai to pothrion, afou edeipnhse, legwn× Touto to pothrion einai h kainh diaqhkh en tw aimati mou× touto kamnete, osakiV pinhte, eiV thn anamnhsin mou.

26

Dioti osakiV an trwghte ton arton touton kai pinhte to pothrion touto, ton qanaton tou Kuriou kataggellete, mecri thV eleusewV autou.

27

Wste ostiV trwgh ton arton touton h pinh to pothrion tou Kuriou anaxiwV, enocoV qelei eisqai tou swmatoV kai aimatoV tou Kuriou.

28

AV dokimazh de eauton o anqrwpoV, kai outwV aV trwgh ek tou artou kai aV pinh ek tou pothriou×

29

dioti o trwgwn kai pinwn anaxiwV trwgei kai pinei katakrisin eiV eauton, mh diakrinwn to swma tou Kuriou.

30

Dia touto uparcousi metaxu saV polloi asqeneiV kai arrwstoi, kai apoqnhskousin ikanoi.

31

Dioti ean diekrinomen eautouV, den hqelomen krinesqai×

32

all' otan krinwmeqa, paideuomeqa upo tou Kuriou, dia na mh katakriqwmen meta tou kosmou.

33

Wste adelfoi mou, otan sunerchsqe dia na faghte, perimenete allhlouV×

34

ean de tiV peina, aV trwgh en th oikia autou, dia na mh sunerchsqe proV katakrisin. Ta de loipa, otan elqw, qelw diataxei.

1st Corinthians 12

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: