Modern Greek Bible

1st Corinthians 9

1 Corinthians

Return to Index

Chapter 10

1

[] Den qelw de na agnohte, adelfoi, oti oi patereV hmwn hsan panteV upo thn nefelhn, kai panteV dia thV qalasshV dihlqon,

2

kai panteV eiV ton Mwushn ebaptisqhsan en th nefelh kai en th qalassh,

3

kai panteV thn authn pneumatikhn brwsin efagon,

4

kai panteV to auto pneumatikon poton epion× dioti epinon apo pneumatikhV petraV akolouqoushV, h de petra hto o CristoV×

5

alla den euhresthqh o QeoV eiV touV pleioterouV ex autwn× dioti katestrwqhsan en th erhmw.

6

[] Tauta de egeinan paradeigmata hmwn, dia na mh hmeqa hmeiV epiqumhtai kakwn, kaqwV kai ekeinoi epequmhsan.

7

Mhde ginesqe eidwlolatrai, kaqwV tineV ex autwn, wV einai gegrammenon× Ekaqhsen o laoV dia na fagh kai na pih, kai eshkwqhsan na paizwsi.

8

Mhde aV porneuwmen, kaqwV tineV autwn eporneusan kai epeson en mia hmera eikositreiV ciliadeV.

9

Mhde aV peirazwmen ton Criston, kaqwV kai tineV autwn epeirasan kai apwlesqhsan upo twn ofewn.

10

Mhde gogguzete, kaqwV kai tineV autwn egoggusan, kai apwlesqhsan upo tou exoloqreutou.

11

Tauta de panta eginonto eiV ekeinouV paradeigmata, kai egrafhsan proV nouqesian hmwn, eiV touV opoiouV ta telh twn aiwnwn efqasan.

12

Wste o nomizwn oti istatai aV bleph mh pesh.

13

PeirasmoV den saV katelaben eimh anqrwpinoV× pistoV omwV einai o QeoV, ostiV den qelei saV afhsei na peirasqhte uper thn dunamin saV, alla meta tou peirasmou qelei kamei kai thn ekbasin, wste na dunasqe na upoferhte.

14

Dia touto, agaphtoi mou, feugete apo thV eidwlolatreiaV.

15

[] Legw wV proV fronimouV× krinate seiV touto to opoion legw×

16

To pothrion thV eulogiaV, to opoion eulogoumen, den einai koinwnia tou aimatoV tou Cristou; O artoV, ton opoion koptomen, den einai koinwnia tou swmatoV tou Cristou;

17

dioti eiV artoV, en swma eimeqa oi polloi× epeidh panteV ek tou enoV artou metecomen.

18

Blepete ton Israhl kata sarka× oi trwgonteV taV qusiaV den einai koinwnoi tou qusiasthriou;

19

Ti loipon legw; oti to eidwlon einai ti; h oti to eidwloquton einai ti; ouci×

20

all' oti ekeina, ta opoia qusiazousi ta eqnh, eiV ta daimonia qusiazousi kai ouci eiV ton Qeon× kai den qelw seiV na ginhsqe koinwnoi twn daimoniwn.

21

Den dunasqe na pinhte to pothrion tou Kuriou kai to pothrion twn daimoniwn× den dunasqe na hsqe metocoi thV trapezhV tou Kuriou kai thV trapezhV twn daimoniwn.

22

H ton Kurion qelomen na diegeirwmen eiV zhlotupian; mhpwV eimeqa iscuroteroi autou;

23

[] Panta einai eiV thn exousian mou alla panta den sumferousi× panta einai eiV thn exousian mou, alla panta den oikodomousi.

24

MhdeiV aV zhth to eautou sumferon, all' ekastoV ta tou allou.

25

Pan to pwloumenon en tw makelliw trwgete, mhden exetazonteV dia thn suneidhsin×

26

dioti tou Kuriou einai h gh kai to plhrwma authV.

27

Kai ean tiV twn apistwn saV proskalh kai qelete na upaghte, trwgete o, ti balletai emprosqen saV, mhden exetazonteV dia thn suneidhsin.

28

Ean de tiV saV eiph, Touto einai eidwloquton, mh trwgete di' ekeinon ton fanerwsanta kai dia thn suneidhsin× dioti tou Kuriou einai h gh kai to plhrwma authV.

29

Suneidhsin de legw ouci thn idikhn sou, alla thn tou allou. Epeidh dia ti h eleuqeria mou krinetai upo allhV suneidhsewV;

30

Kai ean egw met' eucaristiaV metecw, dia ti blasfhmoumai di' ekeino, dia to opoion egw eucaristw;

31

Eite loipon trwgete eite pinete eite prattete ti, panta prattete eiV doxan Qeou.

32

Mh ginesqe proskomma mhte eiV IoudaiouV mhte eiV EllhnaV mhte eiV thn ekklhsian tou Qeou,

33

kaqwV kai egw kata panta areskw eiV pantaV, mh zhtwn to idikon mou sumferon, alla to twn pollwn, dia na swqwsi.

1st Corinthians 11

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: