Modern Greek Bible

1st Corinthians 8

1 Corinthians

Return to Index

Chapter 9

1

[] Den eimai apostoloV; den eimai eleuqeroV; den eidon ton Ihsoun Criston ton Kurion hmwn; den eisqe seiV to ergon mou en Kuriw;

2

An den hmai eiV allouV apostoloV, all' eiV esaV toulaciston eimai× dioti h sfragiV thV apostolhV mou seiV eisqe en Kuriw.

3

[] H apologia mou eiV touV anakrinontaV me einai auth×

4

mh den ecomen exousian na fagwmen kai na piwmen;

5

mh den ecomen exousian na sumperiferwmen adelfhn gunaika, wV kai oi loipoi apostoloi kai oi adelfoi tou Kuriou kai o KhfaV;

6

h monoV egw kai o BarnabaV den ecomen exousian na mh ergazwmeqa;

7

TiV pote ekstrateuei me idia autou exoda; TiV futeuei ampelwna kai den trwgei ek tou karpou autou; h tiV poimainei poimnion kai den trwgei ek tou galaktoV tou poimniou;

8

MhpwV kata anqrwpon lalw tauta; h den legei tauta kai o nomoV;

9

dioti en tw nomw tou MwusewV einai gegrammenon× Den qeleiV emfraxei to stoma booV alwnizontoV. MhpwV melei ton Qeon peri twn bown;

10

h di' hmaV bebaiwV legei touto; dioti di' hmaV egrafh, oti o arotriwn me elpida prepei na arotria, kai o alwnizwn me elpida na metech thV elpidoV autou.

11

Ean hmeiV espeiramen eiV esaV ta pneumatika, mega einai ean hmeiV qeriswmen ta sarkika saV;

12

Ean alloi metecwsi thV ef' umaV exousiaV, den prepei mallon hmeiV; Alla den meteceirisqhmen thn exousian tauthn, all' upoferomen panta, dia na mh proxenhswmen empodion ti eiV to euaggelion tou Cristou.

13

Den exeurete oti oi ergazomenoi ta iera ek tou ierou trwgousin, oi enascoloumenoi eiV to qusiasthrion meta tou qusiasthriou lambanousi meridion;

14

Outw kai o KurioV dietaxen, oi khruttonteV to euaggelion na zwsin ek tou euaggeliou.

15

[] Plhn egw ouden toutwn meteceirisqhn. Oude egraya tauta dia na geinh outwV eiV eme× dioti kalon einai eiV eme na apoqanw mallon para na mataiwsh tiV to kauchma mou.

16

Dioti ean khruttw to euaggelion, den einai eiV eme kauchma× epeidh anagkh epikeitai eiV eme× ouai de einai eiV eme ean den khruttw×

17

epeidh ean kamnw touto ekousiwV, ecw misqon× ean de akousiwV, eimai empepisteumenoV oikonomian.

18

TiV loipon einai o misqoV mou; to na kamw adapanon to euaggelion tou Cristou dia thV khruxewV mou, wste na mh kamnw katacrhsin thV exousiaV mou en tw euaggeliw.

19

[] Dioti eleuqeroV wn pantwn eiV pantaV edoulwsa emauton, dia na kerdhsw touV pleioterouV×

20

kai egeina eiV touV IoudaiouV wV IoudaioV, dia na kerdhsw touV IoudaiouV× eiV touV upo nomon wV upo nomon, dia na kerdhsw touV upo nomon×

21

eiV touV anomouV wV anomoV, mh wn anomoV eiV ton Qeon, all' ennomoV eiV ton Criston, dia na kerdhsw anomouV×

22

egeina eiV touV asqeneiV wV asqenhV, dia na kerdhsw touV asqeneiV× eiV pantaV egeina ta panta, dia na swsw panti tropw tinaV.

23

Kamnw de touto dia to euaggelion, dia na geinw sugkoinwnoV autou.

24

[] Den exeurete oti oi treconteV en tw stadiw panteV men trecousin, eiV omwV lambanei to brabeion; outw trecete, wste na labhte auto.

25

PaV de o agwnizomenoV eiV panta egkrateuetai, ekeinoi men dia na labwsi fqarton stefanon, hmeiV de afqarton.

26

Egw loipon outw trecw, ouci wV abebaiwV, outw pugmacw, ouci wV ktupwn ton aera,

27

alla damazw to swma mou kai doulagwgw, mhpwV eiV allouV khruxaV egw geinw adokimoV.

1st Corinthians 10

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: