Modern Greek Bible

1st Corinthians 7

1 Corinthians

Return to Index

Chapter 8

1

[] Peri de twn eidwloqutwn, exeuromen oti panteV ecomen gnwsin, h gnwsiV omwV fusioi, h de agaph oikodomei.

2

Kai ean tiV nomizh oti exeurei ti, den emaqen oti ouden kaqwV prepei na maqh×

3

all' ean tiV agapa ton Qeon, outoV gnwrizetai up' autou.

4

[] Peri thV brwsewV loipon twn eidwloqutwn, exeuromen oti to eidwlon einai ouden en tw kosmw, kai oti den uparcei oudeiV alloV QeoV eimh eiV.

5

Dioti an kai hnai legomenoi qeoi eite en tw ouranw eite epi thV ghV, kaqwV kai einai qeoi polloi kai kurioi polloi,

6

all' eiV hmaV einai eiV QeoV o Pathr, ex ou ta panta kai hmeiV eiV auton, kai eiV KurioV IhsouV CristoV, di' ou ta panta kai hmeiV di' autou.

7

[] Alla den einai eiV pantaV h gnwsiV auth× tineV de dia thn suneidhsin tou eidwlou ewV shmeron trwgousi to eidwloquton wV eidwloquton, kai h suneidhsiV autwn asqenhV ousa molunetai.

8

to faghton omwV den sunista hmaV eiV ton Qeon× dioti oute ean fagwmen perisseuomen, oute ean den fagwmen elattoumeqa.

9

Plhn prosecete mhpwV auth h exousia saV geinh proskomma eiV touV asqeneiV.

10

Dioti ean tiV idh se, ton econta gnwsin, oti kaqhsai eiV trapezan entoV naou eidwlwn, den qelei enqarrunqh h suneidhsiV autou, asqenountoV, eiV to na trwgh ta eidwloquta;

11

Kai dia thn gnwsin sou qelei apolesqh o asqenhV adelfoV, dia ton opoion o CristoV apeqanen.

12

AmartanonteV de outwV eiV touV adelfouV kai prosballonteV thn asqenh suneidhsin autwn, eiV ton Criston amartanete.

13

Dia touto, ean to faghton skandalizh ton adelfon mou, den qelw fagei kreaV eiV ton aiwna, dia na mh skandalisw ton adelfon mou.

1st Corinthians 9

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: