Modern Greek Bible

1st Corinthians 6

1 Corinthians

Return to Index

Chapter 7

1

[] Peri de twn oswn moi egrayate, kalon einai eiV ton anqrwpon na mh eggish eiV gunaika×

2

dia taV porneiaV omwV aV ech ekastoV thn eautou gunaika, kai ekasth aV ech ton eauthV andra.

3

O anhr aV apodidh eiV thn gunaika thn ofeilomenhn eunoian× omoiwV de kai h gunh eiV ton andra.

4

H gunh den exousiazei to eauthV swma, all' o anhr× omoiwV de kai o anhr den exousiazei to eautou swma, all' h gunh.

5

Mh apostereite allhlouV, ektoV ean hnai ti ek sumfwnou proV kairon, dia na kataginhsqe eiV thn nhsteian kai eiV thn proseuchn× kai palin sunercesqe epi to auto, dia na mh saV peirazh o SatanaV dia thn akrateian saV.

6

Legw de touto kata suggnwmhn, ouci kata prostaghn.

7

Dioti qelw pantaV touV anqrwpouV na hnai kaqwV kai emauton× all' ekastoV ecei idiaiteron carisma ek Qeou, alloV men outwV, alloV de outwV.

8

Legw de proV touV agamouV kai proV taV chraV, kalon einai eiV autouV ean meinwsi kaqwV kai egw.

9

All' ean den egkrateuwntai, aV numfeuqwsi× dioti kalhteron einai na numfeuqwsi para na exaptwntai.

10

[] EiV de touV nenumfeumenouV paraggellw, ouci egw all' o KurioV, na mh cwrisqh h gunh apo tou androV authV×

11

all' ean kai cwrisqh, aV menh agamoV h aV sundiallagh me ton andra× kai o anhr na mh afinh thn eautou gunaika.

12

ProV de touV loipouV egw legw, ouci o KurioV× Ean tiV adelfoV ech gunaika apiston, kai auth sugkataneuh na sunoikh met' autou, aV mh afinh authn×

13

kai gunh htiV ecei andra apiston, kai autoV sugkataneuei na sunoikh met' authV, aV mh afinh auton.

14

Dioti o anhr o apistoV hgiasqh dia thV gunaikoV, kai h gunh h apistoV hgiasqh dia tou androV× epeidh allwV ta tekna saV hqelon eisqai akaqarta, alla twra einai agia.

15

Ean de o apistoV cwrizhtai, aV cwrisqh. O adelfoV omwV h adelfh den einai dedoulwmenoi eiV ta toiauta× o QeoV omwV prosekalesen hmaV eiV eirhnhn.

16

Dioti ti exeureiV, gunai, an mellhV na swshV ton andra; h ti exeureiV, aner, an mellhV na swshV thn gunaika;

17

[] Alla kaqwV o QeoV emoirasen eiV ekaston, kai kaqwV o KurioV prosekalesen ekaston, outwV aV peripath. Kai outw diatattw eiV pasaV taV ekklhsiaV.

18

Proseklhqh tiV eiV thn pistin peritetmhmenoV; AV mh kalupth thn peritomhn. Proseklhqh tiV aperitmhtoV; AV mh peritemnhtai.

19

H peritomh einai ouden, kai h akrobustia einai ouden, all' h thrhsiV twn entolwn tou Qeou.

20

EkastoV en th klhsei, kaq' hn eklhqh, en tauth aV menh.

21

EklhqhV douloV; mh se melh× all' ean dunasai na geinhV eleuqeroV, metaceirisou touto kalhtera.

22

Dioti ostiV douloV eklhqh eiV ton Kurion, einai apeleuqeroV tou Kuriou× omoiwV kai ostiV eleuqeroV eklhqh, douloV einai tou Cristou.

23

Dia timhV hgorasqhte× mh ginesqe douloi anqrwpwn.

24

EkastoV, adelfoi, eiV o, ti eklhqh, en toutw aV menh para tw Qew.

25

[] Peri de twn parqenwn prostaghn tou Kuriou den ecw× alla gnwmhn didw wV hlehmenoV upo tou Kuriou na hmai pistoV.

26

Touto loipon nomizw oti einai kalon dia thn parousan anagkhn, oti kalon einai eiV ton anqrwpon na hnai outwV.

27

Eisai dedemenoV me gunaika; mh zhtei lusin. Eisai lelumenoV apo gunaikoV; mh zhtei gunaika.

28

Plhn kai ean numfeuqhV, den hmarthsaV× kai ean h parqenoV numfeuqh, den hmarthsen× all' oi toioutoi qelousin ecei qliyin en th sarki× egw de saV feidomai.

29

Legw de touto, adelfoi, oti o epiloipoV kairoV einai suntomoV, wste kai oi econteV gunaikaV na hnai wV mh econteV,

30

kai oi klaionteV wV mh klaionteV, kai oi caironteV wV mh caironteV, kai oi agorazonteV wV mh econteV katochn,

31

kai oi metaceirizomenoi ton kosmon touton wV mhdolwV metaceirizomenoi× dioti to schma tou kosmou toutou parercetai.

32

Qelw de na hsqe amerimnoi. O agamoV merimna ta tou Kuriou, pwV na aresh eiV ton Kurion×

33

o de nenumfeumenoV merimna ta tou kosmou, pwV na aresh eiV thn gunaika.

34

Diaferei h gunh kai h parqenoV. H agamoV merimna ta tou Kuriou, dia na hnai agia kai to swma kai to pneuma× h de nenumfeumenh merimna ta tou kosmou, pwV na aresh eiV ton andra.

35

Legw de touto dia to sumferon umwn autwn, ouci dia na balw eiV esaV pagida, alla dia to semnoprepeV, kai dia na hsqe proskekollhmenoi eiV ton Kurion cwriV perispasmouV.

36

[] All' ean tiV nomizh oti aschmonei proV thn parqenon autou, an parhlqen h akmh authV, kai preph na geinh outwV, aV kamh o, ti qelei× den amartanei× aV upandreuwntai.

37

OstiV omwV stekei stereoV en th kardia, mh ecwn anagkhn, ecei omwV exousian peri tou idiou autou qelhmatoV, kai apefasise touto en th kardia autou, na fulatth thn eautou parqenon, prattei kalwV.

38

Wste kai ostiV upandreuei prattei kalwV, all' o mh upandreuwn prattei kalhtera.

39

[] H gunh einai dedemenh dia tou nomou ef' oson kairon zh o anhr authV× ean de o anhr authV apoqanh, einai eleuqera na upandreuqh me ontina qelei, monon na ginhtai touto en Kuriw.

40

Makariwtera omwV einai ean meinh outw, kata thn emhn gnwmhn× nomizw de oti kai egw ecw Pneuma Qeou.

1st Corinthians 8

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: