Modern Greek Bible

1st Corinthians 5

1 Corinthians

Return to Index

Chapter 6

1

[] Tolma tiV apo saV, otan ech diaforan proV ton allon, na krinhtai enwpion twn adikwn kai ouci enwpion twn agiwn;

2

Den exeurete oti oi agioi qelousi krinei ton kosmon; kai ean o kosmoV krinhtai apo saV, anaxioi eisqe na krinhte elacista pragmata;

3

Den exeurete oti aggelouV qelomen krinei; posw mallon biwtika;

4

BiwtikaV loipon kriseiV ean echte, touV exouqenhmenouV en th ekklhsia toutouV kaqizete kritaV.

5

ProV entrophn saV legw touto. Outw den uparcei metaxu saV oude eiV sofoV, ostiV qelei dunhqh na krinh ana meson tou adelfou autou,

6

alla adelfoV krinetai me adelfon, kai touto enwpion apistwn;

7

Twra loipon einai diolou elattwma eiV esaV oti ecete kriseiV metaxu saV. Dia ti mallon den adikeisqe; dia ti mallon den apostereisqe;

8

Alla seiV adikeite kai apostereite, kai malista adelfouV.

9

[] H den exeurete oti oi adikoi den qelousi klhronomhsei thn basileian tou Qeou; Mh planasqe× oute pornoi oute eidwlolatrai oute moicoi oute malakoi oute arsenokoitai

10

oute kleptai oute pleonektai oute mequsoi oute loidoroi oute arpageV qelousi klhronomhsei thn basileian tou Qeou.

11

Kai toioutoi uphrcete tineV× alla apelousqhte, alla hgiasqhte, all' edikaiwqhte dia tou onomatoV tou Kuriou Ihsou kai dia tou PneumatoV tou Qeou hmwn.

12

[] Panta einai eiV thn exousian mou, plhn panta den sumferousi× panta einai eiV thn exousian mou, all' egw den qelw exousiasqh up' oudenoV.

13

Ta faghta einai dia thn koilian kai h koilia dia ta faghta× plhn o QeoV kai tauthn kai tauta qelei katarghsei× to de swma den einai dia thn porneian, alla dia ton Kurion, kai o KurioV dia to swma×

14

o de QeoV kai ton Kurion anesthse kai hmaV qelei anasthsei dia thV dunamewV autou.

15

Den exeurete oti ta swmata saV einai melh tou Cristou; na labw loipon ta melh tou Cristou kai na kamw auta melh pornhV; Mh genoito.

16

H den exeurete oti o proskollwmenoV me thn pornhn einai en swma; dioti qelousin eisqai, legei, oi duo eiV sarka mian×

17

ostiV omwV proskollatai me ton Kurion einai en pneuma.

18

Feugete thn porneian. Pan amarthma, to opoion hqele praxei o anqrwpoV, einai ektoV tou swmatoV× o porneuwn omwV amartanei eiV to idion autou swma.

19

H den exeurete oti to swma saV einai naoV tou Agiou PneumatoV tou en umin, to opoion ecete apo Qeou, kai den eisqe kurioi eautwn;

20

Dioti hgorasqhte dia timhV× doxasate loipon ton Qeon dia tou swmatoV saV kai dia tou pneumatoV saV, ta opoia einai tou Qeou.

1st Corinthians 7

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: