Modern Greek Bible

1st Corinthians 4

1 Corinthians

Return to Index

Chapter 5

1

[] GenikwV akouetai oti einai metaxu saV porneia, kai toiauth porneia, htiV oude metaxu twn eqnwn onomazetai, wste na ech tiV thn gunaika tou patroV autou.

2

Kai seiV eisqe pefusiwmenoi, kai den epenqhsate mallon, dia na ekblhqh ek mesou umwn o praxaV to ergon touto.

3

Dioti egw wV apwn kata to swma, parwn omwV kata to pneuma, ekrina hdh wV parwn ton outw praxanta touto,

4

en tw onomati tou Kuriou hmwn Ihsou Cristou afou sunacqhte seiV kai to emon pneuma me thn dunamin tou Kuriou hmwn Ihsou Cristou

5

na paradwshte ton toiouton eiV ton Satanan proV oleqron thV sarkoV, dia na swqh to pneuma autou en th hmera tou Kuriou Ihsou.

6

Den einai kalon to kauchma saV. Den exeurete oti oligh zumh kamnei olon to furama enzumon;

7

[] Kaqarisqhte loipon apo thV palaiaV zumhV, dia na hsqe neon furama, kaqwV eisqe azumoi. Dioti to pasca hmwn equsiasqh uper hmwn, o CristoV×

8

wste aV eortazwmen ouci me zumhn palaian, oude me zumhn kakiaV kai ponhriaV, alla me enzuma eilikrineiaV kai alhqeiaV.

9

[] SaV egraya en th epistolh na mh sunanastrefhsqe me pornouV,

10

kai ouci diolou me touV pornouV tou kosmou toutou h me touV pleonektaV h arpagaV h eidwlolatraV× epeidh tote prepei na exelqhte apo tou kosmou.

11

Alla twra saV egraya na mh sunanastrefhsqe, ean tiV adelfoV onomazomenoV hnai pornoV h pleonekthV h eidwlolatrhV h loidoroV h mequsoV h arpax× me ton toiouton mhde na suntrwghte.

12

Dioti ti me melei na krinw kai touV exw; den krinete seiV touV esw;

13

TouV de exw o QeoV qelei krinei. Oqen ekbalete ton kakon ek mesou umwn.

1st Corinthians 6

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: