Modern Greek Bible

1st Corinthians 3

1 Corinthians

Return to Index

Chapter 4

1

[] OutwV aV maV qewrh paV anqrwpoV wV uphretaV tou Cristou kai oikonomouV twn musthriwn tou Qeou.

2

To de epiloipon zhteitai metaxu twn oikonomwn, na eureqh ekastoV pistoV.

3

EiV eme de elaciston einai na anakriqw uf' umwn h upo anqrwpinhV krisewV× all' oude anakrinw emauton.

4

Dioti h suneidhsiV mou den me elegcei eiV ouden× plhn me touto den eimai dedikaiwmenoV× all' o anakrinwn me einai o KurioV.

5

Wste mh krinete mhden pro kairou, ewV an elqh o KurioV, ostiV kai qelei ferei eiV to fwV ta krupta tou skotouV kai qelei fanerwsei taV boulaV twn kardiwn, kai tote o epainoV qelei geinei eiV ekaston apo tou Qeou.

6

Tauta de, adelfoi, metefera paradeigmatikwV eiV emauton kai eiV ton Apollw dia saV, dia na maqhte dia tou paradeigmatoV hmwn na mh fronhte uper o, ti einai gegrammenon, dia na mh epairhsqe eiV uper tou enoV kata tou allou.

7

[] Dioti tiV se diakrinei apo tou allou; kai ti eceiV, to opoion den elabeV, ean de kai elabeV, ti kaucasai wV mh labwn;

8

Twra eisqe kecortasmenoi, twra eplouthsate, ebasileusate cwriV hmwn× kai eiqe na ebasileuhte, dia na sumbasileuswmen kai hmeiV me saV.

9

Dioti nomizw oti o QeoV apedeixen hmaV touV apostolouV escatouV wV katadedikasmenouV eiV qanaton× dioti egeinamen qeatron eiV ton kosmon, kai eiV aggelouV kai eiV anqrwpouV.

10

hmeiV mwroi dia ton Criston, seiV de fronimoi en Cristw× hmeiV asqeneiV, seiV de iscuroi× seiV endoxoi, hmeiV de atimoi.

11

EwV thV paroushV wraV kai peinwmen kai diywmen kai gumnhteuomen kai rapizomeqa kai periplanwmeqa

12

kai kopiwmen, ergazomenoi me taV idiaV hmwn ceiraV× loidoroumenoi eulogoumen, diwkomenoi upoferomen,

13

blasfhmoumenoi parakaloumen× wV perikaqarmata tou kosmou egeinamen, skubalon pantwn ewV thV shmeron.

14

[] Den grafw tauta proV entrophn saV, all' wV tekna mou agaphta nouqetw.

15

Dioti ean echte muriouV paidagwgouV en Cristw, den ecete omwV pollouV pateraV× epeidh egw saV egennhsa en Cristw Ihsou dia tou euaggeliou.

16

SaV parakalw, loipon, ginesqe mimhtai mou.

17

[] Dia touto saV epemya ton Timoqeon, ostiV einai teknon mou agaphton kai piston en Kuriw, ostiV qelei saV enqumisei taV odouV mou taV en Cristw, kaqwV didaskw pantacou en pash ekklhsia.

18

TineV omwV efusiwqhsan, wV ean egw den emellon na elqw proV esaV×

19

plhn qelw elqei tacewV proV esaV, ean o KurioV qelhsh, kai qelw gnwrisei ouci ton logon twn pefusiwmenwn, alla thn dunamin×

20

dioti h basileia tou Qeou den einai en logw, all' en dunamei.

21

Ti qelete; me rabdon na elqw proV esaV, h me agaphn kai me pneuma praothtoV;

1st Corinthians 5

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: