Modern Greek Bible

1st Corinthians 2

1 Corinthians

Return to Index

Chapter 3

1

[] Kai egw, adelfoi, den hdunhqhn na lalhsw proV esaV wV proV pneumatikouV, all' wV proV sarkikouV, wV proV nhpia en Cristw.

2

Gala saV epotisa kai ouci sterean trofhn× dioti den hdunasqe eti na decqhte authn. All' oude twra dunasqe eti×

3

epeidh eti sarkikoi eisqe. Dioti enw einai metaxu saV fqonoV kai eriV kai diconoiai, den eisqe sarkikoi kai peripateite kata anqrwpon;

4

Dioti otan legh tiV, Egw men eimai tou Paulou, alloV de, Egw tou Apollw× den eisqe sarkikoi;

5

[] TiV loipon einai o PauloV, kai tiV o ApollwV, para uphretai, dia twn opoiwn episteusate kai, opwV o KurioV edwken eiV ekaston;

6

Egw efuteusa, o ApollwV epotisen, all' o QeoV huxhsen×

7

wste oute o futeuwn einai ti oute o potizwn, all' o QeoV o auxanwn.

8

O futeuwn de kai o potizwn einai en× kai ekastoV qelei labei ton eautou misqon kata ton kopon autou.

9

Dioti tou Qeou eimeqa sunergoi× seiV eisqe tou Qeou agroV, tou Qeou oikodomh.

10

Egw kata thn carin tou Qeou thn doqeisan eiV eme wV sofoV arcitektwn qemelion eqesa, alloV de epoikodomei× ekastoV omwV aV bleph pwV epoikodomei×

11

[] dioti qemelion allo oudeiV dunatai na qesh para to teqen, to opoion einai o IhsouV CristoV.

12

Ean de tiV epoikodomh epi to qemelion touto cruson, arguron, liqouV timiouV, xula, corton, kalamhn×

13

ekastou to ergon qelei fanerwqh× dioti h hmera qelei fanerwsei auto, epeidh dia puroV anakaluptetai× kai to pur qelei dokimasei to ergon ekastou opoion einai.

14

Ean to ergon tinoV, to opoion epwkodomhse menh, qelei labei misqon×

15

ean to ergon tinoV katakah, qelei zhmiwqh, autoV omwV qelei swqh, plhn outwV wV dia puroV.

16

[] Den exeurete oti eisqe naoV Qeou kai to Pneuma tou Qeou katoikei en umin;

17

Ean tiV fqeirh ton naon tou Qeou, touton qelei fqeirei o QeoV× dioti o naoV tou Qeou einai agioV, ostiV eisqe seiV.

18

[] MhdeiV aV mh exapata eauton× ean tiV metaxu saV nomizh oti einai sofoV en tw kosmw toutw, aV geinh mwroV dia na geinh sofoV.

19

Dioti h sofia tou kosmou toutou einai mwria para tw Qew. Epeidh einai gegrammenon× OstiV sullambanei touV sofouV en th panourgia autwn×

20

kai palin× O KurioV ginwskei touV dialogismouV twn sofwn, oti einai mataioi.

21

[] Wste mhdeiV aV mh kaucatai eiV anqrwpouV× dioti ta panta einai umwn,

22

eite PauloV eite ApollwV eite KhfaV eite kosmoV eite zwh eite qanatoV eite paronta eite mellonta, ta panta einai umwn,

23

seiV de tou Cristou, o de CristoV tou Qeou.

1st Corinthians 4

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: