Modern Greek Bible

1st Corinthians 1

1 Corinthians

Return to Index

Chapter 2

1

[] Kai egw, adelfoi, ote hlqon proV esaV, hlqon ouci me uperochn logou h sofiaV khruttwn eiV esaV thn marturian tou Qeou.

2

Dioti apefasisa na mh exeurw metaxu saV allo ti eimh Ihsoun Criston, kai touton estaurwmenon.

3

Kai egw hlqon proV esaV me asqeneian kai me fobon kai me tromon polun,

4

kai o logoV mou kai to khrugma mou den eginonto me katapeistikouV logouV anqrwpinhV sofiaV, alla me apodeixin PneumatoV kai dunamewV,

5

dia na hnai h pistiV saV ouci dia thV sofiaV twn anqrwpwn, alla dia thV dunamewV tou Qeou.

6

[] Laloumen de sofian metaxu twn teleiwn, sofian omwV ouci tou aiwnoV toutou, oude twn arcontwn tou aiwnoV toutou, twn fqeiromenwn×

7

alla laloumen sofian Qeou musthriwdh, thn apokekrummenhn, thn opoian prowrisen o QeoV pro twn aiwnwn eiV doxan hmwn,

8

thn opoian oudeiV twn arcontwn tou aiwnoV toutou egnwrise× dioti an hqelon gnwrisei, den hqelon staurwsei ton Kurion thV doxhV×

9

alla kaqwV einai gegrammenon, Ekeina ta opoia ofqalmoV den eide kai wtion den hkouse kai eiV kardian anqrwpou den anebhsan, ta opoia o QeoV htoimasen eiV touV agapwntaV auton.

10

EiV hmaV de o QeoV apekaluyen auta dia tou PneumatoV autou× epeidh to Pneuma ereuna ta panta kai ta baqh tou Qeou.

11

Dioti tiV twn anqrwpwn ginwskei ta tou anqrwpou, eimh to pneuma tou anqrwpou to en autw; Outw kai ta tou Qeou oudeiV ginwskei eimh to Pneuma tou Qeou.

12

All' hmeiV den elabomen to pneuma tou kosmou, alla to pneuma to ek tou Qeou, dia na gnwriswmen ta upo tou Qeou carisqenta eiV hmaV.

13

Ta opoia kai laloumen ouci me didaktouV logouV anqrwpinhV sofiaV, alla me didaktouV tou PneumatoV tou Agiou, sugkrinonteV ta pneumatika proV ta pneumatika.

14

O fusikoV omwV anqrwpoV den decetai ta tou PneumatoV tou Qeou× dioti einai mwria eiV auton, kai den dunatai na gnwrish auta, dioti pneumatikwV anakrinontai.

15

O de pneumatikoV anakrinei men panta, autoV de up' oudenoV anakrinetai.

16

Dioti tiV egnwrise ton noun tou Kuriou, wste na didaxh auton; hmeiV omwV ecomen noun Cristou.

1st Corinthians 3

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: