Modern Greek Bible

Romans 16

1 Corinthians

Return to Index

Chapter 1

1

[] PauloV, proskeklhmenoV apostoloV Ihsou Cristou dia qelhmatoV Qeou, kai SwsqenhV o adelfoV,

2

proV thn ekklhsian tou Qeou thn ousan en Korinqw, touV hgiasmenouV en Cristw Ihsou, touV proskeklhmenouV agiouV, meta pantwn twn epikaloumenwn en panti topw to onoma Ihsou Cristou tou Kuriou hmwn, autwn te kai hmwn×

3

cariV eih umin kai eirhnh apo Qeou PatroV hmwn kai Kuriou Ihsou Cristou.

4

Eucaristw pantote eiV ton Qeon mou dia saV, dia thn carin tou Qeou thn doqeisan eiV esaV dia tou Ihsou Cristou×

5

oti kata panta eploutisqhte di' autou, kata panta logon kai pasan gnwsin,

6

kaqwV h marturia tou Cristou esthricqh metaxu saV,

7

wste den menete opisw eiV ouden carisma, prosmenonteV thn apokaluyin tou Kuriou hmwn Ihsou Cristou×

8

ostiV kai qelei saV sthrixei ewV telouV amemptouV en th hmera tou Kuriou hmwn Ihsou Cristou.

9

PistoV o QeoV, dia tou opoiou proseklhqhte eiV to na hsqe sugkoinwnoi tou Uiou autou Ihsou Cristou tou Kuriou hmwn.

10

[] SaV parakalw de, adelfoi, dia tou onomatoV tou Kuriou hmwn Ihsou Cristou, na leghte panteV to auto, kai na mh hnai scismata metaxu saV, alla na hsqe entelwV hnwmenoi econteV to auto pneuma kai thn authn gnwmhn.

11

Dioti efanerwqh eiV eme para twn ek thV oikogeneiaV thV ClohV, peri umwn, adelfoi mou, oti einai erideV metaxu saV×

12

legw de touto, dioti ekastoV apo saV legei× Egw men eimai tou Paulou, egw de tou Apollw, egw de tou Khfa, egw de tou Cristou.

13

Diemerisqh o CristoV; mhpwV o PauloV estaurwqh dia saV; h eiV to onoma tou Paulou ebaptisqhte;

14

[] Eucaristw eiV ton Qeon oti oudena apo saV ebaptisa, eimh Krispon kai Gaion,

15

dia na mh eiph tiV oti eiV to onoma mou ebaptisa.

16

Ebaptisa de kai ton oikon tou Stefana× ektoV toutwn den exeurw ean ebaptisa allon tina.

17

[] Dioti den me apesteilen o CristoV dia na baptizw, alla dia na khruttw to euaggelion, ouci en sofia logou, dia na mh mataiwqh o stauroV tou Cristou.

18

Dioti o logoV tou staurou eiV men touV apollumenouV einai mwria, eiV hmaV de touV swzomenouV einai dunamiV Qeou.

19

Epeidh einai gegrammenon× Qelw apolesei thn sofian twn sofwn, kai qelw aqethsei thn sunesin twn sunetwn.

20

Pou o sofoV; pou o grammateuV; pou o suzhththV tou aiwnoV toutou; den emwranen o QeoV thn sofian tou kosmou toutou;

21

Dioti epeidh en th sofia tou Qeou o kosmoV den egnwrise ton Qeon dia thV sofiaV, hudokhsen o QeoV dia thV mwriaV tou khrugmatoV na swsh touV pisteuontaV.

22

Epeidh kai oi Ioudaioi shmeion aitousi kai oi EllhneV sofian zhtousin,

23

hmeiV de khruttomen Criston estaurwmenon, eiV men touV IoudaiouV skandalon, eiV de touV EllhnaV mwrian,

24

eiV autouV omwV touV proskeklhmenouV, IoudaiouV te kai EllhnaV, Criston Qeou dunamin kai Qeou sofian×

25

dioti to mwron tou Qeou einai sofwteron twn anqrwpwn, kai to asqeneV tou Qeou einai iscuroteron twn anqrwpwn.

26

Epeidh blepete thn prosklhsin saV, adelfoi, oti eisqe ou polloi sofoi kata sarka, ou polloi dunatoi, ou polloi eugeneiV.

27

Alla ta mwra tou kosmou exelexen o QeoV dia na kataiscunh touV sofouV, kai ta asqenh tou kosmou exelexen o QeoV dia na kataiscunh ta iscura,

28

kai ta agenh tou kosmou kai ta exouqenhmena exelexen o QeoV, kai ta mh onta, dia na katarghsh ta onta,

29

dia na mh kauchqh oudemia sarx enwpion autou.

30

Alla seiV eisqe ex autou en Cristw Ihsou, ostiV egenhqh eiV hmaV sofia apo Qeou, dikaiosunh te kai agiasmoV kai apolutrwsiV×

31

wste, kaqwV einai gegrammenon, O kaucwmenoV en Kuriw aV kaucatai.

1st Corinthians 2

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: