Modern Greek Bible

Romans 15

Romans

Return to Index

Chapter 16

1

[] Sunistw de eiV esaV Foibhn thn adelfhn hmwn, htiV einai diakonoV thV ekklhsiaV thV en KegcreaiV,

2

dia na decqhte authn en Kuriw axiwV twn agiwn kai na parastaqhte eiV authn eiV o, ti pragma ecei creian umwn× dioti kai auth estaqh prostatiV pollwn kai emou autou.

3

Aspasqhte thn Priskillan kai ton Akulan, touV sunergouV mou en Cristw Ihsou,

4

oitineV uper thV zwhV mou upebalon upo thn macairan ton trachlon autwn, touV opoiouV ouci egw monoV eucaristw, alla kai pasai ai ekklhsiai twn eqnwn.

5

Aspasqhte kai thn kat' oikon autwn ekklhsian. Aspasqhte Epaineton ton agaphton mou, ostiV einai aparch thV AcaiaV eiV ton Criston.

6

Aspasqhte thn Mariam, htiV polla ekopiase di' hmaV.

7

Aspasqhte ton Andronikon kai Iounian, touV suggeneiV mou kai sunaicmalwtouV mou, oitineV einai epishmoi metaxu twn apostolwn, oitineV kai pro emou hsan eiV ton Criston.

8

Aspasqhte ton Amplian ton agaphton mou en Kuriw.

9

Aspasqhte ton Ourbanon ton sunergon hmwn en Cristw, kai ton Stacun ton agaphton mou.

10

Aspasqhte ton Apellhn ton dedokimasmenon en Cristw. Aspasqhte touV ek thV oikogeneiaV tou Aristoboulou.

11

Aspasqhte ton Hrwdiwna ton suggenh mou. Aspasqhte touV ek thV oikogeneiaV tou Narkissou, touV ontaV en Kuriw.

12

Aspasqhte thn Trufainan kai thn Trufwsan, aitineV kopiazousin en Kuriw. Aspasqhte Persida thn agaphthn, htiV polla ekopiasen en Kuriw.

13

Aspasqhte ton Roufon, ton eklekton en Kuriw, kai thn mhtera autou kai emou.

14

Aspasqhte ton Asugkriton, ton Flegonta, ton Erman, ton Patroban, ton Ermhn kai touV met' autwn adelfouV.

15

Aspasqhte ton Filologon kai thn Ioulian, ton Nhrea kai thn adelfhn autou, kai ton Olumpan kai pantaV touV agiouV touV met' autwn.

16

Aspasqhte allhlouV en filhmati agiw. SaV aspazontai ai ekklhsiai tou Cristou.

17

[] SaV parakalw de, adelfoi, na prosechte touV poiountaV taV dicostasiaV kai ta skandala enantion thV didachV, thn opoian seiV emaqete, kai apomakrunesqe ap' autwn.

18

Dioti oi toioutoi den douleuousi ton Kurion hmwn Ihsoun Criston, alla thn eautwn koilian, kai dia logwn kalwn kai kolakeutikwn exapatwsi taV kardiaV twn akakwn×

19

dioti h upakoh saV diefhmisqh eiV pantaV. Oson loipon dia saV cairw× qelw de na hsqe sofoi men eiV to agaqon, aploi de eiV to kakon.

20

O de QeoV thV eirhnhV tacewV qelei suntriyei ton Satanan upo touV podaV saV. H cariV tou Kuriou hmwn Ihsou Cristou eih meq' umwn. Amhn.

21

[] SaV aspazontai o TimoqeoV o sunergoV mou, kai LoukioV kai Iaswn kai SwsipatroV oi suggeneiV mou.

22

SaV aspazomai en Kuriw egw o TertioV, o grayaV thn epistolhn.

23

SaV aspazetai o GaioV o filoxenwn eme kai thn ekklhsian olhn. SaV aspazetai ErastoV o oikonomoV thV polewV kai KouartoV o adelfoV.

24

H cariV tou Kuriou hmwn Ihsou Cristou eih meta pantwn umwn× amhn.

25

[] EiV de ton dunamenon na saV sthrixh kata to euaggelion mou kai to khrugma tou Ihsou Cristou, kata thn apokaluyin tou musthriou tou sesiwphmenou men apo cronwn aiwniwn,

26

fanerwqentoV de twra dia profhtikwn grafwn kat' epitaghn tou aiwniou Qeou kai gnwrisqentoV eiV panta ta eqnh proV upakohn pistewV,

27

eiV ton monon sofon Qeon estw h doxa dia Ihsou Cristou eiV touV aiwnaV× amhn.

1st Corinthians 1

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: