Modern Greek Bible

Romans 14

Romans

Return to Index

Chapter 15

1

[] Ofeilomen de hmeiV oi dunatoi na bastazwmen ta asqenhmata twn adunatwn, kai na mh areskwmen eiV eautouV.

2

All' ekastoV hmwn aV areskh eiV ton plhsion dia to kalon proV oikodomhn×

3

epeidh kai o CristoV den hresen eiV eauton, alla kaqwV einai gegrammenon, Oi oneidismoi twn oneidizontwn se epepeson ep' eme.

4

Dioti osa proegrafhsan, dia thn didaskalian hmwn proegrafhsan, dia na ecwmen thn elpida dia thV upomonhV kai thV parhgoriaV twn grafwn.

5

[] O de QeoV thV upomonhV kai thV parhgoriaV eiqe na saV dwsh na fronhte to auto en allhloiV kata Criston Ihsoun,

6

dia na doxazhte omoqumadon en eni stomati ton Qeon kai Patera tou Kuriou hmwn Ihsou Cristou.

7

[] Dia touto prosdecesqe allhlouV, kaqwV kai o CristoV prosedecqh hmaV eiV doxan Qeou.

8

Legw de oti o IhsouV CristoV egeine diakonoV thV peritomhV uper thV alhqeiaV tou Qeou, dia na bebaiwsh taV proV touV pateraV epaggeliaV,

9

kai dia na doxaswsi ta eqnh ton Qeon dia to eleoV autou, kaqwV einai gegrammenon× Dia touto qelw se umnei metaxu twn eqnwn× kai eiV to onoma sou qelw yallei.

10

Kai palin legei× Eufranqhte, eqnh, meta tou laou autou.

11

Kai palin× Aineite ton Kurion, panta ta eqnh, kai doxologeite auton panteV oi laoi.

12

Kai palin o HsaiaV legei× Qelei eisqai h riza tou Iessai, Kai o anistamenoV dia na basileuh epi ta eqnh× eiV auton ta eqnh qelousin elpisei.

13

[] O de QeoV thV elpidoV eiqe na saV emplhsh pashV caraV kai eirhnhV dia thV pistewV, wste na perisseuhte eiV thn elpida dia thV dunamewV tou PneumatoV tou Agiou.

14

[] Eimai de, adelfoi mou, kai autoV egw pepeismenoV dia saV, oti kai seiV eisqe plhreiV agaqwsunhV, peplhrwmenoi pashV gnwsewV, dunamenoi kai allhlouV na nouqethte.

15

SaV egraya omwV, adelfoi, tolmhroteron opwsoun, wV upenqumizwn umaV, dia thn carin thn doqeisan eiV eme upo tou Qeou

16

eiV to na hmai uphrethV tou Ihsou Cristou proV ta eqnh, ierourgwn to euaggelion tou Qeou, dia na geinh h prosfora twn eqnwn euprosdektoV, hgiasmenh dia tou PneumatoV tou Agiou.

17

[] Ecw loipon kauchsin en Cristw Ihsou dia ta proV ton Qeon×

18

dioti den qelw tolmhsei na eipw ti ex ekeinwn, ta opoia den ekamen o CristoV di' emou proV upakohn twn eqnwn logw kai ergw,

19

me dunamin shmeiwn kai teratwn, me dunamin tou PneumatoV tou Qeou, wste apo Ierousalhm kai kuklw mecri thV IlluriaV exeplhrwsa to khrugma tou euaggeliou tou Cristou,

20

outw de efilotimhqhn na khruttw to euaggelion, ouci opou wnomasqh o CristoV, dia na mh oikodomw epi xenou qemeliou×

21

alla kaqwV einai gegrammenon× Ekeinoi proV touV opoiouV den anhggelqh peri autou qelousin idei, kai ekeinoi oitineV den hkousan qelousi nohsei.

22

[] Dia touto kai empodizomhn pollakiV na elqw proV esaV×

23

twra omwV mh ecwn pleon topon en toiV klimasi toutoiV, epipoqwn de apo pollwn etwn na elqw proV esaV,

24

otan upagw eiV thn Ispanian, qelw elqei proV esaV× dioti elpizw diabainwn na saV idw kai na propemfqw ekei apo saV, afou prwton opwsoun saV cortasqw.

25

Twra de upagw eiV Ierousalhm, ekplhrwn thn diakonian eiV touV agiouV.

26

Dioti euhresthqhsan h Makedonia kai Acaia na kamwsi tina bohqeian eiV touV ptwcouV twn agiwn twn en Ierousalhm.

27

Euhresthqhsan twonti, kai einai ofeiletai autwn. Dioti ean ta eqnh egeinan sugkoinwnoi autwn eiV ta pneumatika, crewstousi na uphrethswsin autouV kai eiV ta swmatika.

28

Afou loipon ektelesw touto kai episfragisw eiV autouV ton karpon touton, qelw perasei di' umwn eiV thn Ispanian.

29

Exeurw de oti ercomenoV proV esaV, qelw elqei me afqonian thV eulogiaV tou euaggeliou tou Cristou.

30

[] SaV parakalw de, adelfoi, dia tou Kuriou hmwn Ihsou Cristou kai dia thV agaphV tou PneumatoV, na sunagwnisqhte met' emou, proseucomenoi uper emou proV ton Qeon,

31

dia na eleuqerwqw apo twn en th Ioudaia apeiqountwn, kai dia na geinh euprosdektoV eiV touV agiouV h eiV thn Ierousalhm diakonia mou,

32

dia na elqw meta caraV proV esaV dia qelhmatoV tou Qeou kai na sunanapauqw me saV.

33

O de QeoV thV eirhnhV eih meta pantwn umwn× amhn.

Romans 16

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: