Modern Greek Bible

Romans 13

Romans

Return to Index

Chapter 14

1

[] Ton de asqenounta kata thn pistin prosdecesqe, ouci eiV filoneikiaV dialogismwn.

2

AlloV men pisteuei oti dunatai na trwgh panta, o de asqenwn trwgei lacana.

3

O trwgwn aV mh katafronh ton mh trwgonta, kai o mh trwgwn aV mh krinh ton trwgonta× dioti o QeoV prosedecqh auton.

4

Su tiV eisai ostiV krineiV xenon doulon; eiV ton idion autou kurion istatai h piptei× qelei omwV staqh, dioti o QeoV einai dunatoV na sthsh auton.

5

AlloV men krinei mian hmeran agiwteran para allhn hmeran, alloV de krinei ishn pasan hmeran. AV hnai ekastoV peplhroforhmenoV eiV ton idion autou noun.

6

O parathrwn thn hmeran parathrei authn dia ton Kurion, kai o mh parathrwn thn hmeran dia ton Kurion den parathrei authn. O trwgwn dia ton Kurion trwgei× dioti eucaristei eiV ton Qeon. Kai o mh trwgwn dia ton Kurion den trwgei, kai eucaristei eiV ton Qeon.

7

Dioti oudeiV ex hmwn zh di' eauton kai oudeiV apoqnhskei di' eauton.

8

Epeidh ean te zwmen, dia ton Kurion zwmen× ean te apoqnhskwmen, dia ton Kurion apoqnhskomen. Ean te loipon zwmen, ean te apoqnhskwmen, tou Kuriou eimeqa.

9

Epeidh dia touto o CristoV kai apeqane kai anesth kai anezhse, dia na hnai KurioV kai nekrwn kai zwntwn.

10

Su de dia ti krineiV ton adelfon sou; h kai su dia ti exouqeneiV ton adelfon sou; epeidh panteV hmeiV qelomen parastaqh eiV to bhma tou Cristou.

11

Dioti einai gegrammenon× Zw egw, legei KurioV, oti eiV eme qelei kamyei pan gonu, kai pasa glwssa qelei doxologhsei ton Qeon.

12

Ara loipon ekastoV hmwn peri eautou qelei dwsei logon eiV ton Qeon.

13

Loipon aV mh krinwmen pleon allhlouV, alla touto krinate mallon, to na mh ballhte proskomma eiV ton adelfon h skandalon.

14

Exeurw kai eimai pepeismenoV en Kuriw Ihsou oti ouden uparcei akaqarton af' eautou eimh eiV ton ostiV stocazetai ti oti einai akaqarton, eiV ekeinon einai akaqarton.

15

Ean omwV o adelfoV sou luphtai dia faghton, den peripateiV pleon kata agaphn× mh fere eiV apwleian me to faghton sou ekeinon, uper tou opoiou o CristoV apeqanen.

16

AV mh blasfhmhtai loipon to agaqon saV.

17

Dioti h basileia tou Qeou den einai brwsiV kai posiV, alla dikaiosunh kai eirhnh kai cara en Pneumati Agiw×

18

epeidh o douleuwn en toutoiV ton Criston euarestei eiV ton Qeon kai eudokimei para toiV anqrwpoiV.

19

Ara loipon aV zhtwmen ta proV thn eirhnhn kai ta proV thn oikodomhn allhlwn.

20

Mh katastrefe to ergon tou Qeou dia faghton. Panta men einai kaqara, kakon omwV einai eiV ton anqrwpon ostiV trwgei me skandalon.

21

Kalon einai to na mh faghV kreaV mhde na pihV oinon mhde na praxhV ti, eiV to opoion o adelfoV sou proskoptei h skandalizetai h asqenei.

22

Su pistin eceiV; ece authn entoV sou enwpion tou Qeou× makarioV ostiV den katakrinei eauton eiV ekeino, to opoion apodecetai.

23

OstiV omwV amfiballei, katakrinetai, ean fagh, dioti den trwgei ek pistewV× kai pan o, ti den ginetai ek pistewV, einai amartia.

Romans 15

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: