Modern Greek Bible

Romans 12

Romans

Return to Index

Chapter 13

1

[] Pasa yuch aV upotasshtai eiV taV anwteraV exousiaV. Dioti den uparcei exousia eimh apo Qeou× ai de ousai exousiai upo tou Qeou einai tetagmenai.

2

Wste o enantioumenoV eiV thn exousian enantioutai eiV thn diataghn tou Qeou× oi de enantioumenoi qelousi labei eiV eautouV katadikhn.

3

Dioti oi arconteV den einai foboV twn agaqwn ergwn, alla twn kakwn. QeleiV de na mh fobhsai thn exousian; pratte to kalon, kai qeleiV ecei epainon par' authV×

4

epeidh o arcwn einai tou Qeou uphrethV eiV se proV to kalon. Ean omwV pratthV to kakon, fobou× dioti den forei mataiwV thn macairan× epeidh tou Qeou uphrethV einai, ekdikhthV dia na ektelh thn orghn kata tou prattontoV to kakon.

5

Dia touto einai anagkh na upotasshsqe ouci monon dia thn orghn, alla kai dia thn suneidhsin.

6

Epeidh dia touto plhronete kai forouV× dioti uphretai tou Qeou einai eiV auto touto enascoloumenoi.

7

[] Apodote loipon eiV pantaV ta ofeilomena, eiV ontina ofeilete ton foron ton foron, eiV ontina ton dasmon ton dasmon, eiV ontina ton fobon ton fobon, eiV ontina thn timhn thn timhn.

8

EiV mhdena mh ofeilete mhden eimh to na agapate allhlouV× dioti o agapwn ton allon ekplhroi ton nomon.

9

Epeidh to, Mh moiceushV, mh foneushV, mh kleyhV, mh yeudomarturhshV, mh epiqumhshV, kai pasa allh entolh, en toutw tw logw sumperilambanetai, en tw× QeleiV agapa ton plhsion sou wV seauton.

10

H agaph kakon den kamnei eiV ton plhsion× einai loipon ekplhrwsiV tou nomou h agaph.

11

[] Kai malista, exeuronteV ton kairon, oti einai hdh wra na egerqwmen ek tou upnou× dioti einai plhsiestera eiV hmaV h swthria par' ote episteusamen.

12

H nux proecwrhsen, h de hmera eplhsiasen× aV aporriywmen loipon ta erga tou skotouV kai aV enduqwmen ta opla tou fwtoV.

13

AV peripathswmen euschmonwV wV en hmera, mh eiV sumposia kai meqaV, mh eiV koitaV kai aselgeiaV, mh eiV erida kai fqonon×

14

all' enduqhte ton Kurion Ihsoun Criston, kai mh frontizete peri thV sarkoV eiV to na ektelhte taV epiqumiaV authV.

Romans 14

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: