Modern Greek Bible

Romans 11

Romans

Return to Index

Chapter 12

1

[] SaV parakalw loipon, adelfoi, dia twn oiktirmwn tou Qeou, na parasthshte ta swmata saV qusian zwsan, agian, euareston eiV ton Qeon, htiV einai h logikh saV latreia,

2

kai mh summorfonesqe me ton aiwna touton, alla metamorfonesqe dia thV anakainisewV tou nooV saV, wste na dokimazhte ti einai to qelhma tou Qeou, to agaqon kai euareston kai teleion.

3

Dioti legw dia thV caritoV thV eiV eme doqeishV proV panta ostiV einai metaxu saV, na mh fronh uyhlotera par' o, ti prepei na fronh, alla na fronh wste na swfronh, kata to metron thV pistewV, to opoion o QeoV emoirasen eiV ekaston.

4

Dioti kaqwV ecomen en eni swmati melh polla, panta de ta melh den ecousi to auto ergon,

5

outw kai hmeiV oi polloi en swma eimeqa en Cristw, o de kaqeiV melh allhlwn.

6

EconteV de carismata diafora kata thn doqeisan eiV hmaV carin, eite profhteian, aV profhteuwmen kata thn analogian thV pistewV,

7

eite diakonian, aV kataginwmeqa eiV thn diakonian, eite didaskei tiV, aV kataginhtai eiV thn didaskalian,

8

eite protrepei tiV, eiV thn protrophn× o metadidwn, aV metadidh en aplothti, o proistamenoV aV proistatai met' epimeleiaV, o elewn aV eleh en ilarothti.

9

H agaph aV hnai anupokritoV. Apostrefesqe to ponhron, proskollasqe eiV to agaqon,

10

ginesqe proV allhlouV filostorgoi dia thV filadelfiaV, prolambanonteV na timate allhlouV,

11

eiV thn spoudhn aoknoi, kata to pneuma zeonteV, ton Kurion douleuonteV,

12

eiV thn elpida caironteV, eiV thn qliyin upomenonteV, eiV thn proseuchn proskarterounteV,

13

eiV taV creiaV twn agiwn metadidonteV, thn filoxenian akolouqounteV.

14

Eulogeite touV katadiwkontaV umaV, eulogeite kai mh katarasqe.

15

Cairete meta cairontwn kai klaiete meta klaiontwn.

16

Ecete proV allhlouV to auto fronhma. Mh uyhlofroneite, alla sugkatabainete eiV touV tapeinouV. Mh fantazesqe eautouV fronimouV.

17

EiV mhdena mh antapodidete kakon anti kakou× pronoeite ta kala enwpion pantwn anqrwpwn×

18

ei dunaton, oson to af' umwn eirhneuete meta pantwn anqrwpwn.

19

Mh ekdikhte eautouV, agaphtoi, alla dote topon th orgh× dioti einai gegrammenon× eiV eme anhkei h ekdikhsiV, egw qelw kamei antapodosin, legei KurioV.

20

Ean loipon peina o ecqroV sou, trefe auton, ean diya, potize auton× dioti prattwn touto qeleiV swreusei anqrakaV puroV epi thn kefalhn autou.

21

Mh nikasai upo tou kakou, alla nika dia tou agaqou to kakon.

Romans 13

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: