Modern Greek Bible

Romans 10

Romans

Return to Index

Chapter 11

1

[] Legw loipon, MhpwV aperriyen o QeoV ton laon autou; Mh genoito× dioti kai egw IsrahlithV eimai, ek spermatoV Abraam, ek fulhV Beniamin.

2

Den aperriyen o QeoV ton laon autou, ton opoion proegnwrisen. H den exeurete ti legei h grafh peri tou Hlia; pwV omilei proV ton Qeon kata tou Israhl, legwn×

3

Kurie, touV profhtaV sou eqanatwsan kai ta qusiasthria sou kateskayan, kai egw enapeleifqhn monoV, kai zhtousi thn yuchn mou.

4

Alla ti apokrinetai proV auton o QeoV; Afhka eiV emauton epta ciliadaV andrwn, oitineV den eklinan gonu eiV ton Baal.

5

Outw loipon kai epi tou parontoV kairou apemeine kataloipon ti kat' ekloghn caritoV.

6

Ean de kata carin, den einai pleon ex ergwn× epeidh tote h cariV den ginetai pleon cariV. Ean de ex ergwn, den einai pleon cariV× epeidh to ergon den einai pleon ergon.

7

Ti loipon; O Israhl den epetucen ekeino to opoion zhtei, oi eklektoi omwV epetucon× oi de loipoi etuflwqhsan,

8

kaqwV einai gegrammenon× Edwken eiV autouV o QeoV pneuma nustagmou, ofqalmouV dia na mh blepwsi kai wta dia na mh akouwsin, ewV thV shmeron hmeraV.

9

Kai o Dabid legei× AV geinh h trapeza autwn eiV pagida kai eiV brocon kai eiV skandalon kai eiV antapodoma eiV autouV×

10

aV skotisqwsin oi ofqalmoi autwn dia na mh blepwsi, kai ton nwton autwn diapantoV kurtwson.

11

Legw loipon, MhpwV eptaisan dia na peswsi; Mh genoito× alla dia thV ptwsewV autwn egeinen h swthria eiV ta eqnh, dia na kinhsh autouV eiV zhlotupian.

12

Kai ean h ptwsiV autwn hnai ploutoV tou kosmou kai elattwsiV autwn ploutoV twn eqnwn, posw mallon to plhrwma autwn;

13

Dioti proV esaV ta eqnh legw, Ef' oson men eimai egw apostoloV twn eqnwn, thn diakonian mou doxazw,

14

iswV kinhsw eiV zhlotupian autouV, oitineV einai sarx mou kai swsw tinaV ex autwn.

15

Dioti ean h apobolh autwn hnai filiwsiV tou kosmou, ti qelei eisqai h proslhyiV autwn eimh zwh ek nekrwn;

16

Kai ean h zumh hnai agia, einai kai to furama× kai ean h riza hnai agia, einai kai oi kladoi.

17

All' ean tineV twn kladwn apekophsan, su de agrielaia ousa enekentrisqhV metaxu autwn kai egeineV sugkoinwnoV thV rizhV kai thV pacuthtoV thV elaiaV,

18

mh katakaucasai enantion twn kladwn× ean de katakaucasai, su den bastazeiV thn rizan, all' h riza se.

19

QeleiV eipei loipon× Apekophsan oi kladoi, dia na egkentrisqw egw.

20

KalwV× dia thn apistian apekophsan, su de dia thV pistewV istasai× mh uyhlofronei, alla fobou×

21

dioti ean o QeoV den efeisqh touV fusikouV kladouV, prosece mhpwV den feisqh mhde se.

22

Ide loipon thn crhstothta kai thn austhrothta tou Qeou, epi men touV pesontaV thn austhrothta, epi se de thn crhstothta, ean epimeinhV eiV thn crhstothta× dioti allwV kai su qeleiV apokoph.

23

Kai ekeinoi de, ean den epimeinwsin eiV thn apistian, qelousin egkentrisqh× dioti dunatoV einai o QeoV palin na egkentrish autouV.

24

Epeidh ean su apekophV apo thV fusikhV agrielaiaV kai para fusin enekentrisqhV eiV kallielaian, posw mallon outoi oi fusikoi qelousin egkentrisqh eiV thn idian autwn elaian.

25

Dioti den qelw na agnohte, adelfoi, to musthrion touto, dia na mh uyhlofronhte, oti tuflwsiV kata meroV egeinen eiV ton Israhl, ewsou eiselqh to plhrwma twn eqnwn,

26

kai outw paV o Israhl qelei swqh, kaqwV einai gegrammenon× Qelei elqei ek Siwn o lutrwthV kai qelei apostreyei taV asebeiaV apo tou Iakwb×

27

Kai auth einai h par' emou diaqhkh proV autouV, Otan afairesw taV amartiaV autwn.

28

Kata men to euaggelion, einai ecqroi dia saV, kata de thn ekloghn agaphtoi dia touV pateraV.

29

Dioti anepidekta metameleiaV einai ta carismata kai h prosklhsiV tou Qeou.

30

Dioti kaqwV kai seiV hpeiqhsate pote eiV ton Qeon, twra omwV hlehqhte en th apeiqeia toutwn,

31

outw kai outoi hpeiqhsan twra en tw umeterw eleei, dia na elehqwsi kai autoi×

32

dioti o QeoV sunekleise touV pantaV eiV thn apeiqeian, dia na elehsh touV pantaV.

33

[] W baqoV ploutou kai sofiaV kai gnwsewV Qeou. Poson anexereunhtoi einai ai kriseiV autou kai anexicniastoi ai odoi autou.

34

Dioti tiV egnwrise ton noun tou Kuriou; h tiV egeine sumbouloV autou;

35

h tiV edwke ti prwtoV eiV auton, dia na geinh eiV auton antapodosiV;

36

Epeidh ex autou kai di' autou kai eiV auton einai ta panta. Autw, h doxa eiV touV aiwnaV. Amhn.

Romans 12

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: