Modern Greek Bible

Romans 9

Romans

Return to Index

Chapter 10

1

[] Adelfoi, h epiqumia thV kardiaV mou kai h dehsiV h proV ton Qeon uper tou Israhl einai dia thn swthrian autwn×

2

dioti marturw peri autwn oti ecousi zhlon Qeou, all' ouci kat' epignwsin.

3

Epeidh mh gnwrizonteV thn dikaiosunhn tou Qeou, kai zhtounteV na susthswsi thn idian autwn dikaiosunhn, den upetacqhsan eiV thn dikaiosunhn tou Qeou.

4

Epeidh to teloV tou nomou einai o CristoV proV dikaiosunhn eiV panta ton pisteuonta.

5

Dioti o MwushV grafei thn dikaiosunhn thn ek tou nomou, legwn oti o anqrwpoV o kamnwn tauta qelei zhsei di' autwn×

6

h ek pistewV omwV dikaiosunh legei outw× Mh eiphV en th kardia sou, TiV qelei anabh eiV ton ouranon; toutesti dia na katabibash ton Criston.

7

h, TiV qelei katabh eiV thn abusson; toutesti dia na anabibash ton Criston ek nekrwn.

8

Alla ti legei; Plhsion sou einai o logoV, en tw stomati sou kai en th kardia sou× toutestin o logoV thV pistewV, ton opoion khruttomen.

9

Oti ean omologhshV dia tou stomatoV sou ton Kurion Ihsoun, kai pisteushV en th kardia sou oti o QeoV anesthsen auton ek nekrwn, qeleiV swqh×

10

dioti me thn kardian pisteuei tiV proV dikaiosunhn, kai me to stoma ginetai omologia proV swthrian.

11

Dioti legei h grafh× PaV o pisteuwn ep' auton den qelei kataiscunqh.

12

[] Epeidh den einai diafora Ioudaiou te kai EllhnoV× dioti o autoV KurioV einai pantwn, plousioV proV pantaV touV epikaloumenouV auton×

13

dioti PaV ostiV epikalesqh to onoma tou Kuriou qelei swqh.

14

PwV loipon qelousin epikalesqh ekeinon, eiV ton opoion den episteusan; kai pwV qelousi pisteusei eiV ekeinon, peri tou opoiou den hkousan; kai pwV qelousin akousei cwriV na uparch o khruttwn;

15

Kai pwV qelousi khruxei, ean den apostalwsi; KaqwV einai gegrammenon× Poson wraioi oi podeV twn euaggelizomenwn eirhnhn, twn euaggelizomenwn ta agaqa.

16

Alla den uphkousan panteV eiV to euaggelion. Dioti o HsaiaV legei× Kurie, tiV episteusen eiV to khrugma hmwn;

17

Ara h pistiV einai ex akohV, h de akoh dia tou logou tou Qeou.

18

Legw omwV, Mh den hkousan; Malista eiV pasan thn ghn exhlqen o fqoggoV autwn, Kai eiV ta perata thV oikoumenhV oi logoi autwn.

19

Alla legw, Mh den egnwrisen o Israhl; PrwtoV o MwushV legei× Egw qelw saV paroxunei eiV zhlotupian me touV mh eqnoV, Qelw saV parorgisei me eqnoV asuneton.

20

O de HsaiaV apotolma kai legei× Eureqhn para twn mh zhtountwn me, efanerwqhn eiV touV mh erwtwntaV peri emou.

21

ProV de ton Israhl legei× Olhn thn hmeran exeteina taV ceiraV mou proV laon apeiqounta kai antilegonta.

Romans 11

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: