Modern Greek Bible

Romans 8

Romans

Return to Index

Chapter 9

1

[] Alhqeian legw en Cristw, den yeudomai, ecwn summarturousan me eme thn suneidhsin mou en Pneumati Agiw,

2

oti ecw luphn megalhn kai adialeipton odunhn en th kardia mou.

3

Dioti hucomhn autoV egw na hmai anaqema apo tou Cristou uper twn adelfwn mou, twn kata sarka suggenwn mou,

4

oitineV einai Israhlitai, twn opoiwn einai h uioqesia kai h doxa kai ai diaqhkai kai h nomoqesia kai h latreia kai ai epaggeliai,

5

twn opoiwn einai oi patereV, kai ek twn opoiwn egennhqh o CristoV to kata sarka, o wn epi pantwn QeoV euloghtoV eiV touV aiwnaV× amhn.

6

[] Alla den einai dunaton oti exepesen o logoV tou Qeou. Dioti panteV oi ek tou Israhl den einai outoi Israhl,

7

oude dioti einai sperma tou Abraam, dia touto einai panteV tekna, all' En tw Isaak qelei klhqh eiV se sperma.

8

Toutesti, ta tekna thV sarkoV tauta den einai tekna Qeou, alla ta tekna thV epaggeliaV logizontai dia sperma.

9

Dioti o logoV thV epaggeliaV einai outoV× Kata ton kairon touton qelw elqei kai h Sarra qelei ecei uion.

10

Kai ouci monon touto, alla kai h Rebekka, ote sunelabe duo ex enoV androV, Isaak tou patroV hmwn×

11

dioti prin eti gennhqwsi ta paidia, kai prin praxwsi ti agaqon h kakon, dia na menh o kat' ekloghn proorismoV tou Qeou, ouci ek twn ergwn, all' ek tou kalountoV,

12

erreqh proV authn oti o megalhteroV qelei douleusei eiV ton mikroteron,

13

kaqwV einai gegrammenon× Ton Iakwb hgaphsa, ton de Hsau emishsa.

14

[] Ti loipon qelomen eipei; MhpwV einai adikia eiV ton Qeon; mh genoito.

15

Dioti proV ton Mwushn legei× qelw elehsei ontina elew, kai qelw oikteirhsei ontina oikteirw.

16

Ara loipon den einai tou qelontoV oude tou trecontoV, alla tou eleountoV Qeou.

17

Dioti h grafh legei proV ton Faraw oti di' auto touto se exhgeira, dia na deixw en soi thn dunamin mou, kai dia na diaggelqh to onoma mou en pash th gh.

18

Ara loipon ontina qelei eleei kai ontina qelei sklhrunei.

19

QeleiV loipon moi eipei× Dia ti pleon memfetai; eiV to qelhma autou tiV enantioutai;

20

Alla malista su, w anqrwpe, tiV eisai, ostiV antapokrinesai proV ton Qeon; MhpwV to plasma qelei eipei proV ton plasanta, Dia ti me ekameV outwV;

21

H den ecei exousian o kerameuV tou phlou, apo tou autou migmatoV na kamh allo men skeuoV eiV timhn, allo de eiV atimian;

22

Ti de, an o QeoV, qelwn na deixh thn orghn autou kai na kamh gnwsthn thn dunamin autou, upefere meta pollhV makroqumiaV skeuh orghV kateskeuasmena eiV apwleian,

23

kai dia na gnwstopoihsh ton plouton thV doxhV autou epi skeuh eleouV, ta opoia prohtoimasen eiV doxan,

24

hmaV touV opoiouV ekalesen ouci monon ek twn Ioudaiwn alla kai ek twn eqnwn;

25

[] KaqwV kai en tw Wshe legei× Qelw kalesei laon mou ton ou laon mou, kai hgaphmenhn thn ouk hgaphmenhn×

26

kai en tw topw, opou erreqh proV autouV, den eisqe laoV mou, ekei qelousi kalesqh uioi Qeou zwntoV.

27

O de HsaiaV krazei uper tou Israhl× An kai o ariqmoV twn uiwn Israhl hnai wV h ammoV thV qalasshV, to upoloipon autwn qelei swqh×

28

dioti qelei teleiwsei kai suntemei logariasmon meta dikaiosunhV, epeidh suntetmhmenon logariasmon qelei kamei o KurioV epi thV ghV.

29

Kai kaqwV proeipen o HsaiaV× Ean o KurioV Sabawq den hqelen afhsei eiV hmaV sperma, wV ta Sodoma hqelomen geinei kai me ta Gomorra hqelomen omoiwqh.

30

[] Ti loipon qelomen eipei; Oti ta eqnh ta mh zhtounta dikaiosunhn efqasan eiV dikaiosunhn, dikaiosunhn de thn ek pistewV,

31

o de Israhl zhtwn nomon dikaiosunhV, eiV nomon dikaiosunhV den efqase.

32

Dia ti; Epeidh den ezhtei authn ek pistewV, all' wV ek twn ergwn tou nomou× dioti prosekoyan eiV ton liqon tou proskommatoV,

33

kaqwV einai gegrammenon× Idou, qetw en Siwn liqon proskommatoV kai petran skandalou, kai paV o pisteuwn ep' auton den qelei kataiscunqh.

Romans 10

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: