Modern Greek Bible

Romans 7

Romans

Return to Index

Chapter 8

1

[] Den einai twra loipon oudemia katakrisiV eiV touV en Cristw, Ihsou, touV mh peripatountaV kata thn sarka, alla kata to pneuma.

2

Dioti o nomoV tou PneumatoV thV zwhV en Cristw Ihsou me hleuqerwsen apo tou nomou thV amartiaV kai tou qanatou.

3

Epeidh to adunaton eiV ton nomon, kaqoti hto aniscuroV dia thV sarkoV, o QeoV pemyaV ton eautou Uion me omoiwma sarkoV amartiaV kai peri amartiaV, katekrine thn amartian en th sarki,

4

dia na plhrwqh h dikaiosunh tou nomou eiV hmaV touV mh peripatountaV kata thn sarka, alla kata to pneuma×

5

dioti oi zwnteV kata thn sarka ta thV sarkoV fronousin, oi de kata to pneuma ta tou pneumatoV.

6

Epeidh to fronhma thV sarkoV einai qanatoV, to de fronhma tou pneumatoV zwh kai eirhnh×

7

dioti to fronhma thV sarkoV einai ecqra eiV ton Qeon× epeidh eiV ton nomon tou Qeou den upotassetai× all' oude dunatai×

8

osoi de einai thV sarkoV den dunantai na areswsin eiV ton Qeon.

9

SeiV omwV den eisqe thV sarkoV, alla tou pneumatoV, ean to Pneuma tou Qeou katoikh en umin. All' ean tiV den ech to Pneuma tou Cristou, outoV den einai autou.

10

[] Ean de o CristoV hnai en umin, to men swma einai nekron dia thn amartian, to de pneuma zwh dia thn dikaiosunhn.

11

Ean de katoikh en umin to Pneuma tou anasthsantoV ton Ihsoun ek nekrwn, o anasthsaV ton Criston ek nekrwn qelei zwopoihsei kai ta qnhta swmata umwn dia tou PneumatoV autou tou katoikountoV en umin.

12

Ara loipon, adelfoi, eimeqa crewstai ouci eiV thn sarka, wste na zwmen kata sarka×

13

dioti ean zhte kata thn sarka, mellete na apoqanhte× all' ean dia tou PneumatoV qanatonhte taV praxeiV tou swmatoV, qelete zhsei.

14

Epeidh osoi dioikountai upo tou PneumatoV tou Qeou, outoi einai uioi tou Qeou.

15

Dioti den elabete pneuma douleiaV, dia na fobhsqe palin, all' elabete pneuma uioqesiaV, dia tou opoiou krazomen× Abba, o Pathr.

16

Auto to Pneuma summarturei me to pneuma hmwn oti eimeqa tekna Qeou.

17

[] Ean de tekna kai klhronomoi, klhronomoi men Qeou, sugklhronomoi de Cristou, ean sumpascwmen, dia na geinwmen kai summetocoi thV doxhV autou.

18

Epeidh fronw oti ta paqhmata tou parontoV kairou den einai axia na sugkriqwsi me thn doxan thn mellousan na apokalufqh eiV hmaV.

19

Dioti h megalh prosdokia thV ktisewV prosmenei thn fanerwsin twn uiwn tou Qeou.

20

Epeidh h ktisiV upetacqh eiV thn mataiothta, ouci ekousiwV, alla dia ton upotaxanta authn,

21

ep' elpidi oti kai auth h ktisiV qelei eleuqerwqh apo thV douleiaV thV fqoraV kai metabh eiV thn eleuqerian thV doxhV twn teknwn tou Qeou.

22

Epeidh exeuromen oti pasa h ktisiV sustenazei kai sunagwnia ewV tou nun×

23

kai ouci monon auth, alla kai autoi oitineV ecomen thn aparchn tou PneumatoV, kai hmeiV autoi stenazomen en eautoiV perimenonteV thn uioqesian, thn apolutrwsin tou swmatoV hmwn.

24

Dioti me thn elpida eswqhmen× elpiV de htiV blepetai den einai elpiV× dioti ekeino, to opoion blepei tiV, dia ti kai elpizei;

25

Ean de elpizwmen ekeino, to opoion den blepomen, dia thV upomonhV perimenomen auto.

26

[] WsautwV de kai to Pneuma sumbohqei eiV taV asqeneiaV hmwn× epeidh to ti na proseuchqwmen wV prepei den exeuromen, all' auto to Pneuma iketeuei uper hmwn dia stenagmwn alalhtwn×

27

o de ereunwn taV kardiaV exeurei ti einai to fronhma tou PneumatoV, oti kata Qeon iketeuei uper twn agiwn.

28

Exeuromen de oti panta sunergousi proV to agaqon eiV touV agapwntaV ton Qeon, eiV touV keklhmenouV kata ton proorismon autou×

29

[] dioti osouV proegnwrise, toutouV kai prowrise summorfouV thV eikonoV tou Uiou autou, dia na hnai autoV prwtotokoV metaxu pollwn adelfwn×

30

osouV de prowrise, toutouV kai ekalese, kai osouV ekalese, toutouV kai edikaiwse, kai osouV edikaiwse, toutouV kai edoxase.

31

[] Ti loipon qelomen eipei proV tauta; Ean o QeoV hnai uper hmwn, tiV qelei eisqai kaq' hmwn;

32

Epeidh ostiV ton idion eautou Uion den efeisqh, alla paredwken auton uper pantwn hmwn, pwV kai met' autou den qelei carisei eiV hmaV ta panta;

33

TiV qelei egkalesei touV eklektouV tou Qeou; QeoV einai o dikaiwn×

34

tiV qelei eisqai o katakrinwn; CristoV o apoqanwn, mallon de kai anastaV, ostiV kai einai en th dexia tou Qeou, ostiV kai mesiteuei uper hmwn.

35

TiV qelei maV cwrisei apo thV agaphV tou Cristou; qliyiV h stenocwria h diwgmoV h peina h gumnothV h kindunoV h macaira;

36

KaqwV einai gegrammenon, Oti eneka sou qanatoumeqa olhn thn hmeran. Elogisqhmen wV probata sfaghV.

37

All' eiV panta tauta upernikwmen dia tou agaphsantoV hmaV.

38

Epeidh eimai pepeismenoV oti oute qanatoV oute zwh oute aggeloi oute arcai oute dunameiV oute paronta oute mellonta

39

oute uywma oute baqoV oute allh tiV ktisiV qelei dunhqh na cwrish hmaV apo thV agaphV tou Qeou thV en Cristw Ihsou tw Kuriw hmwn.

Romans 9

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: