Modern Greek Bible

Romans 5

Romans

Return to Index

Chapter 6

1

[] Ti loipon qelomen eipei; qelomen epimenei en th amartia, dia na perisseush h cariV;

2

Mh genoito× hmeiV, oitineV apeqanomen kata thn amartian, pwV qelomen zhsei pleon en auth;

3

H agnoeite oti osoi ebaptisqhmen eiV Criston Ihsoun, eiV ton qanaton autou ebaptisqhmen;

4

Sunetafhmen loipon met' autou dia tou baptismatoV eiV ton qanaton, ina kaqwV o CristoV anesth ek nekrwn dia thV doxhV tou PatroV, outw kai hmeiV peripathswmen eiV nean zwhn.

5

Dioti ean egeinamen sumfutoi me auton kata thn omoiothta tou qanatou autou, qelomen eisqai kai kata thn omoiothta thV anastasewV,

6

touto ginwskonteV, oti o palaioV hmwn anqrwpoV sunestaurwqh, dia na katarghqh to swma thV amartiaV, wste na mh hmeqa pleon douloi thV amartiaV×

7

dioti o apoqanwn hleuqerwqh apo thV amartiaV.

8

Ean de apeqanomen meta tou Cristou, pisteuomen oti kai qelomen suzhsei met' autou,

9

ginwskonteV oti o CristoV anastaV ek nekrwn den apoqnhskei pleon, qanatoV auton den kurieuei pleon.

10

Dioti kaq' o apeqanen, apeqanen apax dia thn amartian, alla kaq' o zh, zh eiV ton Qeon.

11

Outw kai seiV froneite eautouV oti eisqe nekroi men kata thn amartian, zwnteV de eiV ton Qeon dia Ihsou Cristou tou Kuriou hmwn.

12

AV mh basileuh loipon h amartia en tw qnhtw umwn swmati, wste kata taV epiqumiaV autou na upakouhte eiV authn,

13

mhde paristanete ta melh saV opla adikiaV eiV thn amartian, alla parasthsate eautouV eiV ton Qeon wV zwntaV ek nekrwn, kai ta melh saV opla dikaiosunhV eiV ton Qeon.

14

Dioti h amartia den qelei saV kurieusei× epeidh den eisqe upo nomon, all' upo carin.

15

Ti loipon; qelomen amarthsei dioti den eimeqa upo nomon, all' upo carin; mh genoito.

16

Den exeurete oti eiV ontina paristanete eautouV doulouV proV upakohn, eisqe douloi ekeinou eiV ton opoion upakouete, h thV amartiaV proV qanaton h thV upakohV proV dikaiosunhn;

17

CariV omwV eiV ton Qeon, dioti uphrcete douloi thV amartiaV, plhn uphkousate ek kardiaV eiV ton tupon thV didachV, eiV ton opoion paredoqhte,

18

eleuqerwqenteV de apo thV amartiaV, edoulwqhte eiV thn dikaiosunhn×

19

anqrwpinwV legw dia thn asqeneian thV sarkoV saV. Dioti kaqwV paresthsate ta melh saV doula eiV thn akaqarsian kai eiV thn anomian proV thn anomian, outw twra parasthsate ta melh saV doula eiV thn dikaiosunhn proV agiasmon.

20

Dioti ote uphrcete douloi thV amartiaV, uphrcete eleuqeroi apo thV dikaiosunhV.

21

Tina loipon karpon eicete tote ex ekeinwn twn ergwn, dia ta opoia twra aiscunesqe; dioti to teloV ekeinwn einai qanatoV.

22

Alla twra eleuqerwqenteV apo thV amartiaV kai doulwqenteV eiV ton Qeon, ecete ton karpon saV eiV agiasmon, to de teloV zwhn aiwnion.

23

Dioti o misqoV thV amartiaV einai qanatoV, to de carisma tou Qeou zwh aiwnioV dia Ihsou Cristou tou Kuriou hmwn.

Romans 7

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: