Modern Greek Bible

Romans 4

Romans

Return to Index

Chapter 5

1

[] DikaiwqenteV loipon ek pistewV, ecomen eirhnhn proV ton Qeon dia tou Kuriou hmwn Ihsou Cristou,

2

dia tou opoiou elabomen kai thn eisodon dia thV pistewV eiV thn carin tauthn, eiV thn opoian istameqa kai kaucwmeqa eiV thn elpida thV doxhV tou Qeou.

3

Kai ouci monon touto, alla kai kaucwmeqa eiV taV qliyeiV, ginwskonteV oti qliyiV ergazetai upomonhn,

4

h de upomonh dokimhn, h de dokimh elpida,

5

h de elpiV den kataiscunei, dioti agaph tou Qeou einai ekkecumenh en taiV kardiaiV hmwn dia PneumatoV Agiou tou doqentoV eiV hmaV.

6

[] Epeidh o CristoV, ote hmeqa eti asqeneiV, apeqane kata ton wrismenon kairon uper twn asebwn.

7

Dioti moliV uper dikaiou qelei apoqanei tiV× epeidh uper tou agaqou iswV kai tolma tiV na apoqanh×

8

all' o QeoV deiknuei thn eautou agaphn eiV hmaV, dioti enw hmeiV hmeqa eti amartwloi, o CristoV apeqanen uper hmwn.

9

Pollw mallon loipon afou edikaiwqhmen twra dia tou aimatoV autou, qelomen swqh apo thV orghV di' autou.

10

Dioti ean ecqroi onteV efiliwqhmen me ton Qeon dia tou qanatou tou Uiou autou, pollw, mallon filiwqenteV qelomen swqh dia thV zwhV autou×

11

kai ouci monon touto, alla kai kaucwmenoi eiV ton Qeon dia tou Kuriou hmwn Ihsou Cristou, dia tou opoiou elabomen twra thn filiwsin.

12

Dia touto kaqwV di' enoV anqrwpou h amartia eishlqen eiV ton kosmon kai dia thV amartiaV o qanatoV, kai outw dihlqen o qanatoV eiV pantaV anqrwpouV, epeidh panteV hmarton×

13

dioti mecri tou nomou hto en tw kosmw h amartia, amartia omwV den logizetai otan den hnai nomoV×

14

all' ebasileusen o qanatoV apo Adam mecri MwusewV kai epi touV mh amarthsantaV kata thn omoiothta thV parabasewV tou Adam, ostiV einai tupoV tou mellontoV.

15

Plhn den einai kaqwV to amarthma, outw kai to carisma× dioti an dia to amarthma tou enoV apeqanon oi polloi, polu perissoteron h cariV tou Qeou kai h dwrea dia thV caritoV tou enoV anqrwpou Ihsou Cristou eperisseusen eiV touV pollouV.

16

Kai h dwrea den einai kaqwV h di' enoV amarthsantoV genomenh katakrisiV× dioti h krisiV ek tou enoV egeinen eiV katakrisin twn pollwn, to de carisma ek pollwn amarthmatwn egeinen eiV dikaiwsin.

17

Dioti an kai dia to amarthma tou enoV o qanatoV ebasileuse dia tou enoV, polu perissoteron oi lambanonteV thn afqonian thV caritoV kai thV dwreaV thV dikaiosunhV qelousi basileusei en zwh dia tou enoV Ihsou Cristou.

18

KaqwV loipon di' enoV amarthmatoV hlqe katakrisiV eiV pantaV anqrwpouV, outw kai dia miaV dikaiosunhV hlqen eiV pantaV anqrwpouV dikaiwsiV eiV zwhn.

19

Dioti kaqwV dia thV parakohV tou enoV anqrwpou oi polloi katestaqhsan amartwloi, outw kai dia thV upakohV tou enoV oi polloi qelousi katastaqh dikaioi.

20

Pareishlqe de o nomoV dia na perisseush to amarthma. Kai opou eperisseusen h amartia, upereperisseusen h cariV,

21

ina kaqwV ebasileusen h amartia dia tou qanatou, outw kai h cariV basileush dia thV dikaiosunhV eiV zwhn aiwnion dia Ihsou Cristou tou Kuriou hmwn.

Romans 6

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: