Modern Greek Bible

Romans 3

Romans

Return to Index

Chapter 4

1

[] Ti loipon qelomen eipei oti aphlausen Abraam o pathr hmwn kata sarka;

2

Dioti ean o Abraam edikaiwqh ek twn ergwn, ecei kauchma, all' ouci enwpion tou Qeou.

3

Epeidh ti legei h grafh; Kai episteusen Abraam eiV ton Qeon, kai elogisqh eiV auton eiV dikaiosunhn.

4

EiV de ton ergazomenon o misqoV den logizetai wV cariV, all' wV creoV×

5

eiV ton mh ergazomenon omwV, pisteuonta de eiV ton dikaiounta ton asebh, h pistiV autou logizetai eiV dikaiosunhn,

6

kaqwV kai o Dabid legei ton makarismon tou anqrwpou, eiV ton opoion o QeoV logizetai dikaiosunhn, cwriV ergwn×

7

Makarioi ekeinoi, twn opoiwn sunecwrhqhsan ai anomiai kai twn opoiwn eskepasqhsan ai amartiai×

8

makarioV o anqrwpoV, eiV ton opoion o KurioV den qelei logizesqai amartian.

9

[] OutoV loipon o makarismoV ginetai dia touV peritetmhmenouV h kai dia touV aperitmhtouV; dioti legomen oti h pistiV elogisqh eiV ton Abraam eiV dikaiosunhn.

10

PwV loipon elogisqh; ote hto en peritomh h en akrobustia; Ouci en peritomh all' en akrobustia×

11

kai elabe to shmeion thV peritomhV, sfragida thV dikaiosunhV thV ek pistewV thV en th akrobustia, dia na hnai autoV pathr pantwn twn pisteuontwn enw uparcousin en th akrobustia, dia na logisqh kai eiV autouV h dikaiosunh,

12

kai pathr thV peritomhV, ouci monon eiV touV peritetmhmenouV, alla kai eiV touV peripatountaV eiV ta icnh thV pistewV tou patroV hmwn Abraam thV en th akrobustia.

13

Epeidh h epaggelia proV ton Abraam h proV to sperma autou, oti emelle na hnai klhronomoV tou kosmou, den egeine dia tou nomou, alla dia thV dikaiosunhV thV ek pistewV.

14

Dioti ean hnai klhronomoi oi ek tou nomou, h pistiV emataiwqh kai kathrghqh h epaggelia×

15

epeidh o nomoV epiferei orghn× dioti opou den uparcei nomoV, oude parabasiV uparcei.

16

Dia touto ek pistewV h klhronomia, dia na hnai kata carin, wste h epaggelia na hnai bebaia eiV apan to sperma, ouci monon to ek tou nomou, alla kai to ek thV pistewV tou Abraam, ostiV einai pathr pantwn hmwn,

17

[] kaqwV einai gegrammenon, oti patera pollwn eqnwn se katesthsa, enwpion tou Qeou eiV ton opoion episteuse, tou zwopoiountoV touV nekrouV kai kalountoV ta mh onta wV onta×

18

ostiV kaitoi mh ecwn elpida episteusen ep' elpidi, oti emelle na geinh pathr pollwn eqnwn kata to lalhqen× Outw qelei eisqai to sperma sou×

19

kai mh asqenhsaV kata thn pistin den esullogisqh to swma autou oti hto hdh nenekrwmenon, ekatontaethV peripou wn, kai thn nekrwsin thV mhtraV thV SarraV×

20

oude edistasen eiV thn epaggelian tou Qeou dia thV apistiaV, all' enedunamwqh eiV thn pistin, doxasaV ton Qeon,

21

kai pepoiqwV oti ekeino, to opoion upesceqh, einai dunatoV kai na ektelesh.

22

Dia touto kai elogisqh eiV auton eiV dikaiosunhn.

23

[] Den egrafh de di' auton monon, oti elogisqh eiV auton,

24

alla kai di' hmaV, eiV touV opoiouV mellei na logisqh, touV pisteuontaV eiV ton anasthsanta ek nekrwn Ihsoun ton Kurion hmwn,

25

ostiV paredoqh dia taV amartiaV hmwn kai anesth dia thn dikaiwsin hmwn.

Romans 5

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: