Modern Greek Bible

Romans 2

Romans

Return to Index

Chapter 3

1

[] TiV loipon h uperoch tou Ioudaiou, h tiV h wfeleia thV peritomhV;

2

Pollh kata panta tropon. Prwton men dioti eiV touV IoudaiouV enepisteuqhsan ta logia tou Qeou.

3

Epeidh an tineV den episteusan, ti ek toutou; mhpwV h apistia autwn qelei katarghsei thn pistin tou Qeou;

4

Mh genoito. All' estw o QeoV alhqhV, paV de anqrwpoV yeusthV, kaqwV einai gegrammenon× Dia na dikaiwqhV en toiV logoiV sou kai na nikhshV, otan krinhsai.

5

Ean de h adikia hmwn deiknuh thn dikaiosunhn tou Qeou, ti qelomen eipei; mhpwV einai adikoV o QeoV o epiferwn thn orghn; wV anqrwpoV lalw.

6

Mh genoito× epeidh pwV qelei krinei o QeoV ton kosmon;

7

Dioti ean h alhqeia tou Qeou eperisseuse proV doxan autou dia tou emou yeusmatoV, dia ti pleon egw krinomai wV amartwloV,

8

kai kaqwV blasfhmoumeqa kai kaqwV khruttousi tineV, oti hmeiV legomen, Dia ti na mh prattwmen ta kaka, dia na elqwsi ta agaqa; twn opoiwn h katakrisiV einai dikaia.

9

Ti loipon; uperecomen twn eqnikwn; Ouci bebaiwV× dioti proexhlegxamen IoudaiouV te kai EllhnaV, oti einai panteV upo amartian,

10

kaqwV einai gegrammenon Oti den uparcei dikaioV oude eiV,

11

den uparcei tiV ecwn sunesin× den uparcei tiV ekzhtwn ton Qeon.

12

PanteV exeklinan, omou exhcreiwqhsan× den uparcei o prattwn agaqon, den uparcei oude eiV.

13

TafoV anewgmenoV einai o larugx autwn, me taV glwssaV autwn elaloun dolia× farmakion aspidwn einai upo ta ceilh autwn×

14

twn opoiwn to stoma gemei kataraV kai pikriaV×

15

oi podeV autwn einai taceiV eiV to na cuswsin aima×

16

erhmwsiV kai talaipwria en taiV odoiV autwn,

17

Kai odon eirhnhV den egnwrisan.

18

Den einai foboV Qeou emprosqen twn ofqalmwn autwn.

19

[] Exeuromen de oti osa legei o nomoV lalei proV touV upo ton nomon, dia na emfracqh pan stoma kai na geinh paV o kosmoV upodikoV eiV ton Qeon,

20

dioti ex ergwn nomou den qelei dikaiwqh oudemia sarx enwpion autou× epeidh dia tou nomou ginetai h gnwrisiV thV amartiaV.

21

Twra de cwriV nomou h dikaiosunh tou Qeou efanerwqh, marturoumenh upo tou nomou kai twn profhtwn,

22

dikaiosunh de tou Qeou dia pistewV Ihsou Cristou eiV pantaV kai epi pantaV touV pisteuontaV× dioti den uparcei diafora×

23

epeidh panteV hmarton kai usterountai thV doxhV tou Qeou,

24

dikaiountai de dwrean me thn carin autou dia thV apolutrwsewV thV en Cristw Ihsou,

25

ton opoion o QeoV proeqeto meson exilewsewV dia thV pistewV en tw aimati autou, proV fanerwsin thV dikaiosunhV autou dia thn afesin twn progenomenwn amarthmatwn dia thV makroqumiaV tou Qeou,

26

proV fanerwsin thV dikaiosunhV autou en tw paronti kairw, dia na hnai autoV dikaioV kai na dikaionh ton pisteuonta eiV ton Ihsoun.

27

Pou loipon h kauchsiV; Ekleisqh exw. Dia poiou nomou; twn ergwn; Ouci, alla dia tou nomou thV pistewV.

28

Sumperainomen loipon oti o anqrwpoV dikaioutai dia thV pistewV cwriV twn ergwn tou nomou.

29

H twn Ioudaiwn monon einai o QeoV; Ouci de kai twn eqnwn; Nai, kai twn eqnwn,

30

epeidh eiV einai o QeoV ostiV qelei dikaiwsei thn peritomhn ek pistewV kai thn akrobustian dia thV pistewV.

31

Nomon loipon katargoumen dia thV pistewV; mh genoito, alla nomon sunistwmen.

Romans 4

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: