Modern Greek Bible

Romans 1

Romans

Return to Index

Chapter 2

1

[] Dia touto anapologhtoV eisai, w anqrwpe, paV ostiV krineiV× dioti eiV o, ti krineiV ton allon, seauton katakrineiV× epeidh ta auta pratteiV su o krinwn.

2

Exeuromen de oti h krisiV tou Qeou einai kata alhqeian enantion twn prattontwn ta toiauta.

3

Kai nomizeiV touto, w anqrwpe, su o krinwn touV prattontaV ta toiauta kai prattwn auta, oti qeleiV ekfugei thn krisin tou Qeou;

4

H katafroneiV ton plouton thV crhstothtoV autou kai thV upomonhV kai thV makroqumiaV, agnown oti h crhstothV tou Qeou se ferei eiV metanoian;

5

dia de thn sklhrothta sou kai ametanohton kardian qhsaurizeiV eiV seauton orghn en th hmera thV orghV kai thV apokaluyewV thV dikaiokrisiaV tou Qeou,

6

ostiV qelei apodwsei eiV ekaston kata ta erga autou,

7

eiV men touV zhtountaV di' upomonhV ergou agaqou, doxan kai timhn kai afqarsian zwhn aiwnion,

8

eiV de touV filoneikouV kai apeiqountaV men eiV thn alhqeian, peiqomenouV de eiV thn adikian qelei eisqai qumoV kai orgh,

9

qliyiV kai stenocwria epi pasan yuchn anqrwpou tou ergazomenou to kakon, Ioudaiou te prwton kai EllhnoV×

10

doxa de kai timh kai eirhnh eiV panta ton ergazomenon to agaqon, Ioudaion te prwton kai Ellhna×

11

epeidh den einai proswpolhyia para tw Qew.

12

Dioti osoi hmarthsan cwriV nomou, qelousi kai apolesqh cwriV nomou× kai osoi hmarthsan upo nomon, qelousi kriqh dia nomou.

13

Dioti den einai dikaioi para tw Qew oi akroatai tou nomou, all' oi ektelestai tou nomou qelousi dikaiwqh.

14

Epeidh otan oi eqnikoi oi mh econteV nomon prattwsin ek fusewV ta tou nomou, outoi nomon mh econteV einai nomoV eiV eautouV,

15

oitineV deiknuousi to ergon tou nomou gegrammenon en taiV kardiaiV autwn, econteV summarturousan thn suneidhsin autwn kai touV logismouV kathgorountaV h kai apologoumenouV metaxu allhlwn,

16

en th hmera ote qelei krinei o QeoV ta krupta twn anqrwpwn dia tou Ihsou Cristou kata to euaggelion mou.

17

[] Idou, su eponomazesai IoudaioV kai epanapauesai eiV ton nomon kai kaucasai eiV ton Qeon,

18

kai gnwrizeiV to qelhma autou kai diakrineiV ta diaferonta, didaskomenoV upo tou nomou,

19

kai eceiV pepoiqhsin eiV seauton oti eisai odhgoV tuflwn, fwV twn en skotei,

20

paideuthV afronwn, didaskaloV nhpiwn, ecwn ton tupon thV gnwsewV kai thV alhqeiaV en tw nomw.

21

O didaskwn loipon allon seauton den didaskeiV; o khruttwn na mh kleptwsi klepteiV;

22

o legwn na mh moiceuwsi moiceueiV; o bdeluttomenoV ta eidwla ierosuleiV;

23

o kaucwmenoV eiV ton nomon, atimazeiV ton Qeon dia thV parabasewV tou nomou;

24

Dioti to onoma tou Qeou ex aitiaV saV blasfhmeitai metaxu twn eqnwn, kaqwV einai gegrammenon.

25

Epeidh wfelei men h peritomh, ean ektelhV ton nomon× ean omwV hsai parabathV tou nomou, h peritomh sou egeinen akrobustia.

26

Ean loipon o aperitmhtoV fulatth ta diatagmata tou nomou, h akrobustia autou den qelei logisqh anti peritomhV;

27

kai o ek fusewV aperitmhtoV, ektelwn ton nomon, qelei krinei se ostiV, ecwn to gramma tou nomou kai thn peritomhn, eisai parabathV tou nomou.

28

Dioti IoudaioV den einai o en tw fanerw IoudaioV, oude peritomh h en tw fanerw h ginomenh en sarki,

29

all ' IoudaioV einai o en tw kruptw IoudaioV, kai peritomh h thV kardiaV kata pneuma, ouci kata gramma, tou opoiou o epainoV einai ouci ex anqrwpwn, all' ek tou Qeou.

Romans 3

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: