Modern Greek Bible

Acts 28

Romans

Return to Index

Chapter 1

1

[] PauloV, douloV Ihsou Cristou, proskeklhmenoV apostoloV, kecwrismenoV dia to euaggelion tou Qeou,

2

to opoion proupesceqh dia twn profhtwn autou en taiV agiaiV grafaiV,

3

peri tou Uiou autou, ostiV egennhqh ek spermatoV Dabid kata sarka,

4

kai apedeicqh UioV Qeou en dunamei kata to pneuma thV agiwsunhV dia thV ek nekrwn anastasewV, Ihsou Cristou tou Kuriou hmwn,

5

dia tou opoiou elabomen carin kai apostolhn eiV upakohn pistewV pantwn twn eqnwn uper tou onomatoV autou,

6

metaxu twn opoiwn eisqe kai seiV proskeklhmenoi tou Ihsou Cristou,

7

proV pantaV touV ontaV en Rwmh agaphtouV tou Qeou, proskeklhmenouV agiouV, cariV eih umin kai eirhnh apo Qeou PatroV hmwn kai Kuriou Ihsou Cristou.

8

[] Prwton men eucaristw ton Qeon mou dia Ihsou Cristou uper pantwn umwn, dioti h pistiV saV khruttetai en olw tw kosmw.

9

Epeidh martuV mou einai o QeoV, ton opoion latreuw dia tou pneumatoV mou en tw euaggeliw tou Uiou autou, oti adialeiptwV saV enqumoumai,

10

deomenoV pantote en taiV proseucaiV mou na axiwqw hdh pote dia tou qelhmatoV tou Qeou na elqw proV esaV.

11

Dioti epipoqw na saV idw, dia na saV metadwsw carisma ti pneumatikon proV sthrixin umwn,

12

touto de einai, to na sumparhgorhqw metaxu saV dia thV koinhV pistewV umwn te kai emou.

13

Den qelw de na agnohte, adelfoi, oti pollakiV emelethsa na elqw proV esaV, empodisqhn omwV mecri toude, dia na apolausw karpon tina kai metaxu saV, kaqwV kai metaxu twn loipwn eqnwn.

14

CrewsthV eimai proV EllhnaV te kai barbarouV, sofouV te kai asofouV×

15

outw proqumoV eimai to kat' eme na khruxw to euaggelion kai proV esaV touV en Rwmh.

16

[] Dioti den aiscunomai to euaggelion tou Cristou× epeidh einai dunamiV Qeou proV swthrian eiV panta ton pisteuonta Ioudaion te, prwton kai Ellhna.

17

Dioti di' autou apokaluptetai h dikaiosunh tou Qeou ek pistewV eiV pistin, kaqwV einai gegrammenon× O de dikaioV qelei zhsei ek pistewV.

18

Dioti orgh Qeou apokaluptetai ap' ouranou epi pasan asebeian kai adikian anqrwpwn, oitineV katakratousi thn alhqeian en adikia.

19

[] Epeidh o, ti dunatai na gnwrisqh peri Qeou einai faneron en autoiV, dioti o QeoV efanerwse touto proV autouV.

20

Epeidh ta aorata autou blepontai fanerwV apo ktisewV kosmou nooumena dia twn poihmatwn, h te aidioV autou dunamiV kai h qeiothV, wste autoi einai anapologhtoi.

21

Dioti gnwrisanteV ton Qeon, den edoxasan wV Qeon oude eucaristhsan, all' emataiwqhsan en toiV dialogismoiV autwn, kai eskotisqh h asunetoV autwn kardia×

22

legonteV oti einai sofoi emwranqhsan,

23

kai hllaxan thn doxan tou afqartou Qeou eiV omoiwma eikonoV fqartou anqrwpou kai peteinwn kai tetrapodwn kai erpetwn.

24

Dia touto kai paredwken autouV o QeoV dia twn epiqumiwn twn kardiwn autwn eiV akaqarsian, wste na atimazwntai ta swmata autwn metaxu autwn.

25

OitineV methllaxan thn alhqeian tou Qeou eiV to yeudoV, kai esebasqhsan kai elatreusan thn ktisin mallon para ton ktisanta, ostiV einai euloghtoV eiV touV aiwnaV× amhn.

26

Dia touto paredwken autouV o QeoV eiV paqh atimiaV× dioti kai ai gunaikeV autwn methllaxan thn fusikhn crhsin eiV thn para fusin×

27

omoiwV de kai oi andreV, afhsanteV thn fusikhn crhsin thV gunaikoV, exekauqhsan eiV thn epiqumian autwn proV allhlouV, prattonteV thn aschmosunhn arseneV eiV arsenaV kai apolambanonteV eiV eautouV thn prepousan antimisqian thV planhV autwn.

28

Kai kaqwV apedokimasan to na ecwsin epignwsin tou Qeou, paredwken autouV o QeoV eiV adokimon noun, wste na prattwsi ta mh preponta,

29

plhreiV onteV pashV adikiaV, porneiaV, ponhriaV, pleonexiaV, kakiaV, gemonteV fqonou, fonou, eridoV, dolou, kakohqeiaV×

30

yiquristai, katalaloi, misoqeoi, ubristai, uperhfanoi, alazoneV, efeuretai kakwn, apeiqeiV eiV touV goneiV,

31

asunetoi, parabatai sunqhkwn, asplagcnoi, adiallaktoi, anelehmoneV×

32

oitineV enw gnwrizousi thn dikaiosunhn tou Qeou, oti oi prattonteV ta toiauta einai axioi qanatou, ouci monon prattousin auta, alla kai suneudokousin eiV touV prattontaV.

Romans 2

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: