Modern Greek Bible

Acts 27

Acts

Return to Index

Chapter 28

1

[] Kai afou dieswqhsan, tote egnwrisan oti h nhsoV onomazetai Melith.

2

Oi de barbaroi edeixan eiV hmaV ou thn tucousan filanqrwpian× dioti anayanteV puran, upedecqhsan pantaV hmaV dia thn epikeimenhn brochn kai dia to yucoV.

3

Ote de o PauloV, susswreusaV plhqoV fruganwn, ebalen epi thn puran, ecidna exelqousa ek thV qermothtoV prosekollhqh eiV thn ceira autou.

4

WV de eidon oi barbaroi to qhrion kremamenon ek thV ceiroV autou, elegon proV allhlouV× BebaiwV foneuV einai o anqrwpoV outoV, ton opoion diaswqenta ek thV qalasshV h qeia dikh den afhke na zh.

5

Kai autoV men apetinaxe to qhrion eiV to pur kai den epaqen ouden kakon×

6

ekeinoi de eprosmenon oti emelle na prhsqh h exaifnhV na pesh katw nekroV. Afou omwV eprosmenon pollhn wran kai eblepon oti ouden kakon egineto eiV auton, metabalonteV stocasmon elegon oti einai QeoV.

7

EiV ta perix de tou topou ekeinou hsan kthmata tou prwtou thV nhsou onomazomenou Popliou, ostiV anadecqeiV hmaV, exenise filofronwV treiV hmeraV.

8

Sunebh de na hnai katakeitoV o pathr tou Popliou, pascwn pureton kai dusenterian× proV ton opoion eiselqwn o PauloV kai proseuchqeiV, epeqesen ep' auton taV ceiraV kai iatreusen auton.

9

Toutou loipon genomenou kai oi loipoi, osoi eicon asqeneiaV en th nhsw, proshrconto kai eqerapeuonto×

10

oitineV kai me timaV pollaV etimhsan hmaV kai ote emellomen na anacwrhswmen, efwdiasan me ta creiwdh.

11

[] Meta de treiV mhnaV apepleusamen epi ploiou Alexandrinou, me shmaian twn Dioskourwn, to opoion eice paraceimasei en th nhsw,

12

kai fqasanteV eiV taV SurakousaV, emeinamen treiV hmeraV×

13

ekeiqen de peripleusanteV kathnthsamen eiV Rhgion, kai meta mian hmeran, pneusantoV notou, thn deuteran hmeran hlqomen eiV PotiolouV×

14

opou euronteV adelfouV, parekalesqhmen na meinwmen par' autoiV epta hmeraV, kai outwV hlqomen eiV thn Rwmhn.

15

Ekeiqen de akousanteV oi adelfoi ta peri hmwn, exhlqon eiV apanthsin hmwn ewV tou Appiou Forou kai twn Triwn Tabernwn, touV opoiouV idwn o PauloV, hucaristhse ton Qeon kai elabe qarroV.

16

Ote de hlqomen eiV Rwmhn, o ekatontarcoV paredwke touV desmiouV eiV ton stratopedarchn× eiV ton Paulon omwV sunecwrhqh na menh kaq' eauton meta tou stratiwtou, ostiV efulatten auton.

17

[] Meta de treiV hmeraV sunekalesen o PauloV touV ontaV twn Ioudaiwn prwtouV× kai afou sunhlqon, elege proV autouV× AndreV adelfoi, egw ouden enantion praxaV eiV ton laon h eiV ta eqima ta patrwa, paredoqhn ex Ierosolumwn desmioV eiV taV ceiraV twn Rwmaiwn×

18

oitineV afou me anekrinan, hqelon na me apoluswsi, dioti oudemia aitia qanatou uphrcen en emoi.

19

Epeidh de antelegon oi Ioudaioi, hnagkasqhn na epikalesqw ton Kaisara, ouci wV ecwn na kathgorhsw kata ti to eqnoV mou.

20

Dia tauthn loipon thn aitian saV ekalesa, dia na saV idw kai omilhsw× dioti eneka thV elpidoV tou Israhl forw tauthn thn alusin.

21

Oi de eipon proV auton× hmeiV oute grammata elabomen peri sou apo thV IoudaiaV, oute elqwn tiV ek twn adelfwn aphggeilen h elalhse ti kakon peri sou.

22

Epiqumoumen de na akouswmen para sou ti froneiV dioti peri thV airesewV tauthV einai gnwston eiV hmaV oti pantacou antilegetai.

23

[] Kai afou diwrisan eiV auton hmeran, hlqon proV auton polloi eiV to kataluma, eiV touV opoiouV exeqese dia marturiwn thn basileian tou Qeou kai epeiqen autouV eiV ta peri tou Ihsou apo te tou nomou tou MwusewV kai twn profhtwn apo prwi ewV esperaV.

24

Kai alloi men epeiqonto eiV ta legomena, alloi de hpistoun.

25

Asumfwnoi de onteV proV allhlouV anecwroun, afou o PauloV eipen ena logon, oti kalwV elalhse to Pneuma to Agion proV touV pateraV hmwn dia Hsaiou tou profhtou,

26

legon× Upage proV ton laon touton kai eipe× Me thn akohn qelete akousei kai den qelete ennohsei, kai bleponteV qelete idei kai den qelete katalabei×

27

dioti epacunqh h kardia tou laou toutou, kai me ta wta barewV hkousan kai touV ofqalmouV autwn ekleisan, mhpote idwsi me touV ofqalmouV kai akouswsi me ta wta kai nohswsi me thn kardian kai epistreywsi, kai iatreusw autouV.

28

Gnwston loipon estw eiV esaV oti eiV ta eqnh apestalh to swthrion tou Qeou, autoi kai qelousin akousei.

29

Kai afou eipe tauta anecwrhsan oi Ioudaioi econteV pollhn suzhthsin proV allhlouV.

30

[] Emeine de o PauloV duo oloklhra eth en idiaitera misqwth oikia kai edeceto pantaV touV ercomenouV proV auton,

31

khruttwn thn basileian tou Qeou kai didaskwn meta pashV parrhsiaV akwlutwV ta peri tou Kuriou Ihsou Cristou.

Romans 1

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: