Modern Greek Bible

Acts 26

Acts

Return to Index

Chapter 27

1

[] Afou de apefasisqh na apopleuswmen eiV thn Italian, paredwkan ton Paulon kai tinaV allouV desmiouV eiV ekatontarcon Ioulion onomazomenon, ek tou tagmatoV tou Sebastou legomenou.

2

Kai afou epebhmen eiV ploion Adramutthnon, eshkwqhmen mellonteV na parapleuswmen touV kata thn Asian topouV, econteV meq' hmwn Aristarcon ton Makedona ton ek QessalonikhV×

3

kai thn allhn hmeran efqasamen eiV Sidwna× kai o IoulioV filanqrwpwV feromenoV proV ton Paulon epetreyen eiV auton na upagh proV touV filouV autou kai na labh periqalyin.

4

Kai ekeiqen shkwqenteV upepleusamen thn Kupron, epeidh hsan enantioi oi anemoi,

5

kai diapleusanteV to pelagoV thV KilikiaV kai PamfuliaV, hlqomen eiV ta Mura thV LukiaV.

6

Kai ekei eurwn o ekatontarcoV ploion Alexandrinon, to opoion epleen eiV thn Italian, epebibasen hmaV eiV auto×

7

braduploounteV de ikanaV hmeraV kai moliV fqasanteV eiV thn Knidon, epeidh den maV afinen o anemoV, upepleusamen thn Krhthn kata thn Salmwnhn,

8

kai moliV parapleusanteV authn, hlqomen eiV topon tina onomazomenon KalouV LimenaV, plhsion tou opoiou hto h poliV Lasaia.

9

Epeidh de parhlqen ikanoV kairoV kai o plouV hto hdh epikindunoV, dioti kai h nhsteia eicen hdh parelqei, sunebouleuen o PauloV,

10

legwn proV autouV× AndreV, blepw oti o plouV mellei na geinh me kakopaqeian kai pollhn zhmian ouci monon tou fortiou kai tou ploiou, alla kai twn yucwn hmwn.

11

All' o ekatontarcoV epeiqeto mallon eiV ton kubernhthn kai eiV ton nauklhron para eiV ta upo tou Paulou legomena.

12

[] Kai epeidh o limhn den hto epithdeioV eiV paraceimasian, oi pleioteroi egnwmodothsan na shkwqwsi kai ekeiqen, wste fqasanteV an hdunanto eiV Foinika, limena thV KrhthV bleponta proV ton liba anemon kai proV ton cwron, na paraceimaswsin ekei.

13

Kai ote epneusen oligon notoV, nomisanteV oti epetucon tou skopou, anesuran thn agkuran kai parepleon plhsion thn Krhthn.

14

Plhn met' oligon prosebale kat' authV anemoV tufwnikoV o legomenoV Eurokludwn.

15

Kai epeidh to ploion sunhrpasqh kai den hdunato na antech proV ton anemon, afeqenteV eferomeqa.

16

Kai trexanteV upo nhsidion ti onomazomenon Klaudhn, moliV hdunhqhmen na balwmen eiV thn exousian maV thn lembon,

17

thn opoian afou anelabon meteceirizonto bohqhmata, zwnonteV upokatwqen to ploion× kai foboumenoi mh ekpeswsin eiV thn Surtin, katebibasan ta pania kai eferonto outwV.

18

Kai epeidh eceimazomeqa sfodrwV, thn akolouqon hmeran ekamnon cusin,

19

kai thn trithn me taV idiaV hmwn ceiraV erriyamen ta skeuh tou ploiou×

20

kai epeidh dia pollwn hmerwn den efainonto oute hlioV oute astra, kai ceimwn baruV epekeito, pasa elpiV swthriaV afhreito pleon af' hmwn.

21

[] Meta de poluhmeron asitian staqeiV o PauloV en tw mesw autwn, eipen× Eprepen, w andreV, na mou upakoushte kai na mh shkwqhte apo thV KrhthV kai outwV hqelomen apofugei thn kakopaqeian tauthn kai thn zhmian.

22

Alla kai hdh saV parainw na echte qarroV× dioti ex umwn oudemia yuch den qelei caqh, eimh monon to ploion.

23

Dioti thn nukta tauthn efanh eiV eme aggeloV tou Qeou, tou opoiou eimai, ton opoion kai latreuw,

24

legwn× mh fobou, Paule× prepei na parastaqhV enwpion tou KaisaroV× kai idou, o QeoV soi ecarise pantaV touV pleontaV meta sou.

25

Dia touto qarreite, andreV× dioti pisteuw eiV ton Qeon oti outw qelei geinei, kaq' on tropon elalhqh proV eme.

26

Prepei de na peswmen eiV nhson tina.

27

Ote de hlqen h dekath tetarth nux, enw pareferomeqa en th Adriatikh qalassh, peri to meson thV nuktoV esumperainon oi nautai oti plhsiazousin eiV topon tina.

28

Kai riyanteV thn bolida euron eikosi orguiaV, kai afou eprocwrhsan oligon diasthma, riyanteV kai palin thn bolida euron orguiaV dekapente×

29

kai foboumenoi mhpwV peswmen exw eiV traceiV topouV, riyanteV tessaraV agkuraV apo thV prumnhV, huconto na geinh hmera.

30

Epeidh de oi nautai ezhtoun na fugwsin ek tou ploiou kai katebibasan thn lembon eiV thn qalassan, epi profasei oti emellon na ekteinwsin agkuraV ek thV prwraV,

31

o PauloV eipe proV ton ekatontarcon kai proV touV stratiwtaV× Ean outoi den meinwsin en tw ploiw, seiV den dunasqe na swqhte.

32

Tote oi stratiwtai apekoyan ta scoinia thV lembou kai afhkan authn na pesh exw.

33

EwV de na exhmerwsh, o PauloV parekalei pantaV na labwsi trofhn tina, legwn× DekatessaraV hmeraV shmeron prosdokwnteV diamenete nhstikoi, kai den efagete ouden.

34

Dia touto saV parakalw na labhte trofhn× dioti touto einai anagkaion proV thn swthrian saV× epeidh oudenoV apo saV den qelei pesei qrix ek thV kefalhV.

35

Afou de eipe tauta kai elaben arton, eucaristhse ton Qeon enwpion pantwn kai koyaV hrcise na trwgh.

36

LabonteV de panteV qarroV, elabon kai autoi trofhn×

37

hmeqa de en tw ploiw yucai olai diakosiai ebdomhkonta ex.

38

Afou de ecortasqhsan apo trofhV elafrunon to ploion, riptonteV ton siton eiV thn qalassan.

39

Kai ote egeinen hmera, den egnwrizon thn ghn, parethroun omwV kolpon tina econta aigialon, eiV ton opoion ebouleuqhsan, an hdunanto, na exwswsi to ploion.

40

Kai koyanteV taV agkuraV, afhkan to ploion eiV thn qalassan, lusanteV entautw touV desmouV twn phdaliwn, kai uywsanteV ton artemona proV ton anemon, kathuqunonto eiV ton aigialon.

41

PeripesonteV de eiV topon, opou sunhrconto duo qalassai, erriyan exw to ploion, kai h men prwra ekaqhse kai emeinen asaleutoV, h de prumnh dielueto upo thV biaV twn kumatwn.

42

Ebouleuqhsan de oi stratiwtai na qanatwswsi touV desmiouV, dia na mh fugh mhdeiV kolumbhsaV.

43

All' o ekatontarcoV, qelwn na diaswsh ton Paulon, empodisen autouV apo tou skopou kai prosetaxen, osoi hdunanto na kolumbwsi na rifqwsi prwtoi kai na ekbwsin eiV thn ghn,

44

oi de loipoi alloi men epi sanidwn, alloi de epi tinwn leiyanwn tou ploiou, kai outw dieswqhsan panteV eiV thn ghn.

Acts 28

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: