Modern Greek Bible

Acts 24

Acts

Return to Index

Chapter 25

1

[] O FhstoV loipon, afou hlqen eiV thn eparcian, meta treiV hmeraV anebh eiV Ierosoluma apo thV KaisareiaV.

2

Enefanisqhsan de eiV auton o arciereuV kai oi prwtoi twn Ioudaiwn kata tou Paulou kai parekaloun auton,

3

zhtounteV carin kat' autou, na metaferh auton eiV Ierousalhm, enedreuonteV na foneuswsin auton kaq' odon.

4

O de FhstoV apekriqh oti o PauloV fulattetai en Kaisareia, kai oti autoV tacewV mellei na anacwrhsh ekeise.

5

Oqen oi dunatoi metaxu saV, eipen, aV katabwsi met' emou, kai ean uparch ti en tw anqrwpw toutw, aV kathgorhswsin auton.

6

Kai afou dietriye metaxu autwn uper taV deka hmeraV, katebh eiV Kaisareian, kai th epaurion kaqhsaV epi tou bhmatoV, prosetaxe na ferqh o PauloV.

7

Kai afou hlqe, parestaqhsan oi katabanteV apo Ierosolumwn Ioudaioi, epiferonteV kata tou Paulou pollaV kai bareiaV kathgoriaV, taV opoiaV den hdunanto na apodeixwsin×

8

apologoumenou ekeinou oti oute eiV ton nomon twn Ioudaiwn oute eiV to ieron oute eiV ton Kaisara epraxa ti amarthma.

9

O de FhstoV, qelwn na kamh carin eiV touV IoudaiouV, apokriqeiV proV ton Paulon eipe× QeleiV na anabhV eiV Ierosoluma kai ekei na kriqhV peri toutwn enwpion mou;

10

Kai o PauloV eipen× Epi tou bhmatoV tou KaisaroV paristamai, opou prepei na kriqw. Den hdikhsa kat' ouden touV IoudaiouV, kaqwV kai su gnwrizeiV kallista×

11

dioti ean adikw kai epraxa ti axion qanatou, den feugw ton qanaton× all' ean den uparch ouden ex oswn outoi me kathgorousin, oudeiV dunatai na me carish eiV autouV× ton Kaisara epikaloumai.

12

Tote o FhstoV, sunomilhsaV meta tou sumbouliou, apekriqh× Ton Kaisara epikaleisai, proV ton Kaisara qeleiV upagei.

13

[] Kai afou parhlqon hmerai tineV, AgrippaV o basileuV kai h Bernikh hlqon eiV Kaisareian dia na cairethswsi ton Fhston.

14

Enw de dietribon ekei hmeraV pollaV, o FhstoV anefere proV ton basilea ta peri tou Paulou, legwn× Einai tiV anqrwpoV afhmenoV edw desmioV upo tou FhlikoV,

15

peri tou opoiou, ote uphga eiV Ierosoluma, oi arciereiV kai oi presbuteroi twn Ioudaiwn enefanisqhsan eiV eme, zhtounteV katadikhn enantion autou×

16

proV touV opoiouV apekriqhn oti den einai sunhqeia eiV touV RwmaiouV na paradidwsi kata carin oudena anqrwpon eiV qanaton, prin o kathgoroumenoV ech touV kathgorouV kata proswpon kai labh kairon apologiaV peri tou egklhmatoV.

17

Afou loipon autoi sunhlqon edw, cwriV na kamw mhdemian anabolhn thn akolouqon hmeran kaqhsaV epi tou bhmatoV, prosetaxa na ferqh o anqrwpoV×

18

peri tou opoiou oi kathgoroi parastaqenteV den epeferan oudemian kathgorian ex oswn egw upenooun,

19

all' eicon kat' autou zhthmata tina peri thV idiaV autwn deisidaimoniaV kai peri tinoV Ihsou apoqanontoV, ton opoion o PauloV elegen oti zh.

20

Aporwn de egw eiV thn peri toutou zhthsin, elegon an qelh na upagh eiV Ierousalhm kai ekei na kriqh peri toutwn.

21

All' epeidh o PauloV epekalesqh na fulacqh eiV thn krisin tou Sebastou, prosetaxa na fulatthtai, ewsou pemyw auton proV ton Kaisara.

22

O de AgrippaV eipe proV ton Fhston× Hqelon kai egw na akousw ton anqrwpon. Kai ekeinoV× Aurion, eipe, qeleiV akousei auton.

23

Thn epaurion loipon, ote hlqen o AgrippaV kai h Bernikh meta megalhV pomphV kai eishlqon eiV to akroathrion meta twn ciliarcwn kai twn exocwn andrwn thV polewV, prosetaxen o FhstoV, kai eferqh o PauloV.

24

Tote legei o FhstoV× Agrippa basileu kai panteV oi sumpareuriskomenoi meq' hmwn, qewreite touton, peri tou opoiou olon to plhqoV twn Ioudaiwn me wmilhsan kai en IerosolumoiV kai edw, katabownteV oti autoV den prepei pleon na zh.

25

Egw de epeidh euron oti den epraxen ouden axion qanatou, kai autoV outoV epekalesqh ton Sebaston, apefasisa na pemyw auton.

26

Peri tou opoiou den ecw ouden bebaion na grayw proV ton kurion mou× oqen efera auton enwpion saV, kai malista enwpion sou, basileu Agrippa, dia na ecw ti na grayw, afou geinh h anakrisiV.

27

Dioti moi fainetai alogon, pempwn desmion, na mh fanerwsw kai ta kat' autou egklhmata.

Acts 26

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: