Modern Greek Bible

Acts 23

Acts

Return to Index

Chapter 24

1

[] Meta de pente hmeraV katebh o arciereuV AnaniaV meta twn presbuterwn kai meta tinoV Tertullou rhtoroV, oitineV enefanisqhsan eiV ton hgemona kata tou Paulou.

2

ProsklhqentoV de autou, hrcise na kathgorh o TertulloV, legwn× Epeidh apolambanomen dia sou pollhn hsucian kai ginontai eiV to eqnoV touto lampra pragmata dia thV pronoiaV sou,

3

kata panta kai pantacou eugnwmonoumen, kratiste Fhlix, meta pashV eucaristiaV.

4

Alla dia na mh se apascolw perissoteron, parakalw na akoushV hmaV suntomwV me thn epieikeian sou.

5

Epeidh euromen ton anqrwpon touton oti einai fqoropoioV kai diegeirei stasin metaxu olwn twn kata thn oikoumenhn Ioudaiwn, kai einai prwtostathV thV airesewV twn Nazwraiwn,

6

ostiV kai ton naon edokimase na bebhlwsh, ton opoion kai ekrathsamen kai kata ton hmeteron nomon hqelhsamen na krinwmen.

7

Elqwn omwV LusiaV o ciliarcoV apespasen auton meta pollhV biaV ek twn ceirwn hmwn,

8

prostaxaV touV kathgorouV autou na elqwsin enwpion sou× para tou opoiou qeleiV dunhqh exetasaV autoV na maqhV peri pantwn toutwn, peri twn opoiwn hmeiV kathgoroumen auton.

9

Sunwmologhsan de kai oi Ioudaioi, legonteV oti tauta outwV ecousi.

10

[] Tote o PauloV, afou o hgemwn eneusen eiV auton na omilhsh, apekriqh× Epeidh se gnwrizw oti ek pollwn etwn eisai krithV eiV to eqnoV touto, apologoumai peri emautou proqumoteron,

11

dioti dunasai na plhroforhqhV oti den einai pleioterai twn dwdeka hmerwn afou egw anebhn dia na proskunhsw en Ierousalhm×

12

kai oute en tw ierw euron eme dialegomenon meta tinoV h oclagwgounta, oute en taiV sunagwgaiV oute en th polei×

13

oude dunantai na ferwsin apodeixeiV peri oswn me kathgorousi twra.

14

Omologw de touto eiV se, oti kata thn odon, thn opoian outoi legousin airesin, outw latreuw ton Qeon twn paterwn mou, pisteuwn eiV panta ta gegrammena en tw nomw kai en toiV profhtaiV,

15

elpida ecwn eiV ton Qeon, thn opoian kai autoi outoi prosmenousin, oti mellei na geinh anastasiV nekrwn, dikaiwn te kai adikwn×

16

eiV touto de egw spoudazw, eiV to na ecw aptaiston suneidhsin proV ton Qeon kai proV touV anqrwpouV diapantoV.

17

Meta polla de eth hlqon dia na kamw eiV to eqnoV mou elehmosunaV kai prosforaV×

18

en tw metaxu de toutwn Ioudaioi tineV ek thV AsiaV euron me kekaqarismenon en tw ierw, ouci meta oclou oude meta qorubou,

19

oitineV eprepe na parastaqwsin enwpion sou kai na me kathgorhswsin, ean eicon ti kat' emou.

20

H autoi outoi aV eipwsin ean euron en emoi ti adikhma, ote parestaqhn enwpion tou sunedriou,

21

ektoV ean hnai peri tauthV thV miaV fwnhV, thn opoian efwnaxa istamenoV metaxu autwn, oti peri anastasewV nekrwn egw krinomai shmeron apo saV.

22

[] AkousaV de tauta o Fhlix anebale thn krisin autwn, epeidh hxeuren akribestera ta peri thV odou tauthV, kai eipen× Otan LusiaV o ciliarcoV katabh, qelw apofasisei peri thV diaforaV saV,

23

kai dietaxe ton ekatontarcon na fulatthtai o PauloV kai na ech anesin kai na mh empodizwsi mhdena ek twn oikeiwn autou na uphreth h na erchtai proV auton.

24

Meta de hmeraV tinaV elqwn o Fhlix meta thV DrousillhV thV gunaikoV autou, htiV hto Ioudaia, metekalese ton Paulon kai hkouse par' autou peri thV eiV Criston pistewV.

25

Enw de autoV wmilei peri dikaiosunhV kai egkrateiaV kai peri thV melloushV krisewV, o Fhlix genomenoV emfoboV apekriqh× Kata to paron upage, kai otan labw kairon qelw se metakalesei,

26

en toutw de kai hlpizen oti qelousi doqh eiV auton crhmata upo tou Paulou, dia na apolush auton× oqen kai sucnotera metakalwn auton wmilei met' autou.

27

Meta de thn sumplhrwsin duo etwn o Fhlix elabe diadocon ton Porkion Fhston× kai qelwn na kamh carin eiV touV IoudaiouV o Fhlix, afhke ton Paulon dedemenon.

Acts 25

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: