Modern Greek Bible

Acts 20

Acts

Return to Index

Chapter 21

1

[] KaqwV de apospasqenteV ap' autwn apepleusamen, hlqomen kat' euqeian eiV thn Kwn, thn de akolouqon hmeran eiV thn Rodon, kai ekeiqen eiV Patara.

2

Kai euronteV ploion mellon na perash eiV Foinikhn, epebhmen eiV auto kai apepleusamen.

3

Kai afou diekrinamen makroqen thn Kupron kai afhkamen authn aristera, epleomen eiV Surian, kai katebhmen eiV Turon× dioti ekei emelle to ploion na ekbalh to fortion autou.

4

Kai euronteV touV maqhtaV, emeinamen autou epta hmeraV× oitineV elegon proV ton Paulon dia tou PneumatoV na mh anabh eiV Ierousalhm.

5

Afou de eteleiwsamen taV hmeraV ekeinaV, exelqonteV eporeuomeqa kai proepempon hmaV panteV sun gunaixi kai teknoiV ewV exw thV polewV, kai gonatisanteV epi ton aigialon proshuchqhmen,

6

kai aspasqenteV allhlouV epebhmen eiV to ploion, ekeinoi de upestreyan eiV ta idia.

7

Kai hmeiV teleiwsanteV ton ploun apo Turou kathnthsamen eiV Ptolemaida, kai aspasqenteV touV adelfouV emeinamen par' autoiV mian hmeran.

8

[] Th de epaurion, o PauloV kai oi peri auton anacwrhsanteV, hlqomen eiV Kaisareian× kai eiselqonteV eiV ton oikon Filippou tou Euaggelistou, tou ontoV ek twn epta, emeinamen par' autw.

9

Eice de outoV tessaraV qugateraV parqenouV, aitineV proefhteuon.

10

Kai enw dietribomen ekei hmeraV pollaV, katebh apo thV IoudaiaV profhthV tiV onomati AgaboV,

11

kai elqwn proV hmaV, elabe thn zwnhn tou Paulou kai desaV taV ceiraV eautou kai touV podaV eipe× Tauta legei to Pneuma to Agion× Ton andra, tou opoiou einai h zwnh auth, outw qelousi desei en Ierousalhm oi Ioudaioi kai qelousi paradwsei eiV taV ceiraV twn eqnwn.

12

Kai wV hkousamen tauta, parekaloumen auton kai hmeiV kai oi entopioi na mh anabh eiV Ierousalhm.

13

O PauloV omwV apekriqh× Ti kamnete, klaionteV kai kataqlibonteV thn kardian mou; epeidh egw ouci monon na deqw, alla kai na apoqanw eiV Ierousalhm eimai etoimoV uper tou onomatoV tou Kuriou Ihsou.

14

Kai epeidh den epeiqeto, hsucasamen eiponteV× AV geinh to qelhma tou Kuriou.

15

[] Meta de taV hmeraV tautaV etoimasanteV thn aposkeuhn hmwn, anebainomen eiV Ierousalhm×

16

hlqon de meq' hmwn kai tineV twn maqhtwn ek thV KaisareiaV, feronteV Mnaswna tina Kuprion, palaion maqhthn, para tw opoiw emellomen na xenisqwmen.

17

Kai afou hlqomen eiV Ierosoluma, meta caraV edecqhsan hmaV oi adelfoi.

18

Thn de akolouqon hmeran uphgen o PauloV meq' hmwn proV ton Iakwbon, kai hlqon panteV oi presbuteroi.

19

Kai aspasqeiV autouV, dihgeito kaq' en ekaston osa ekamen o QeoV metaxu twn eqnwn dia thV diakoniaV autou.

20

Ekeinoi de akousanteV edoxazon ton Kurion, kai eipon proV auton× BlepeiV, adelfe, posai muriadeV einai ek twn Ioudaiwn oitineV episteusan, kai panteV einai zhlwtai tou nomou.

21

Emaqon de peri sou oti didaskeiV pantaV touV metaxu twn eqnwn IoudaiouV na apostathswsin apo tou MwusewV, legwn na mh peritemnwsi ta tekna autwn mhde na peripatwsi kata ta eqima.

22

Ti einai loipon; mellei bebaiwV na sunacqh plhqoV× dioti qelousin akousei oti hlqeV.

23

Kame loipon touto, to opoion soi legomen× Euriskontai par' hmin tessareV andreV, oitineV ecousin euchn ef' eautwn×

24

paralabe toutouV kai kaqarisqhti met' autwn kai dapanhson di' autouV dia na xurisqwsi thn kefalhn, kai na gnwriswsi panteV oti den uparcei ouden ek twn osa emaqon peri sou, all' akolouqeiV kai su fulattwn ton nomon.

25

Peri de twn eqnwn, ta opoia episteusan, hmeiV egrayamen, apofasisanteV na mh fulattwsi mhden toiouton, para monon na apecwsin apo tou eidwloqutou kai tou aimatoV kai pniktou kai porneiaV.

26

Tote o PauloV paralabwn touV andraV, thn akolouqon hmeran kaqarisqeiV met' autwn eishlqen eiV to ieron, diaggellwn pote ekplhrountai ai hmerai tou kaqarismou, ote qelei geinei prosfora uper enoV ekastou autwn.

27

[] WV de emellon ai epta hmerai na suntelesqwsin, oi apo thV AsiaV Ioudaioi idonteV auton en tw ierw, etaraxan panta ton oclon kai ebalon taV ceiraV ep' auton,

28

krazonteV× AndreV Israhlitai, bohqeite× outoV einai o anqrwpoV, ostiV didaskei pantaV pantacou enantion tou laou kai tou nomou kai tou topou toutou× proV toutoiV de eishgage kai EllhnaV eiV to ieron kai ebebhlwse ton agion touton topon×

29

dioti eicon idei prolabontwV Trofimon ton Efesion met' autou en th polei, ton opoion enomizon oti o PauloV eishgagen eiV to ieron.

30

Kai ekinhqh h poliV olh kai egeine surroh tou laou, kai piasanteV ton Paulon esuron auton exw tou ierou, kai euquV ekleisqhsan ai qurai.

31

Enw de ezhtoun na qanatwswsin auton, anebh h fhmh eiV ton ciliarcon tou tagmatoV, oti olh h Ierousalhm einai tetaragmenh×

32

ostiV paralabwn euquV stratiwtaV kai ekatontarcouV, edrame katw proV autouV. Oi de idonteV ton ciliarcon kai touV stratiwtaV, epausan na tuptwsi ton Paulon.

33

Tote plhsiasaV o ciliarcoV, epiasen auton kai prosetaxe na deqh me duo aluseiV, kai hrwta tiV hto kai ti eice praxei.

34

Kai efwnazon metaxu tou oclou alloi allo ti kai alloi allo× mh dunamenoV de dia ton qorubon na maqh to bebaion, prosetaxe na ferqh eiV to frourion.

35

Ote de efqasen eiV taV baqmidaV, sunebh na bastazhtai upo twn stratiwtwn dia thn bian tou oclou×

36

epeidh to plhqoV tou laou hkolouqei, krazon× Shkwson auton.

37

Enw de emellen o PauloV na eisacqh eiV to frourion, legei proV ton ciliarcon× Moi einai sugkecwrhmenon na soi eipw ti; O de eipen× ExeureiV Ellhnika;

38

den eisai su taca o AiguptioV, o pro twn hmerwn toutwn diegeiraV eiV apostasian kai ekbalwn eiV thn erhmon touV tetrakisciliouV andraV foneiV;

39

Kai o PauloV eipen× Egw eimai anqrwpoV IoudaioV ek thV Tarsou, polithV epishmou polewV thV KilikiaV kai se parakalw, doV moi thn adeian na lalhsw proV ton laon.

40

Kai afou edwken eiV auton thn adeian, o PauloV, staqeiV epi twn baqmidwn, eseise thn ceira eiV ton laon× kai genomenhV siwphV megalhV, elalhsen eiV thn Ebraikhn dialekton, legwn×

Acts 22

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: