Modern Greek Bible

Acts 18

Acts

Return to Index

Chapter 19

1

[] Enw de o ApollwV hto en Korinqw, o PauloV afou eperase ta anwterika merh hlqen eiV Efeson× kai eurwn tinaV maqhtaV,

2

eipe proV autouV× Elabete Pneuma Agion afou episteusate; oi de eipon proV auton× All' oude an uparch Pneuma Agion hkousamen.

3

Kai eipe proV autouV× EiV ti loipon ebaptisqhte; Oi de eipon× EiV to baptisma tou Iwannou.

4

Kai eipen o PauloV× O IwannhV men ebaptise baptisma metanoiaV, legwn proV ton laon na pisteuswsin eiV ton ercomenon met' auton, toutestin eiV ton Criston Ihsoun.

5

AkousanteV de ebaptisqhsan eiV to onoma tou Kuriou Ihsou.

6

Kai afou o PauloV epeqhken ep' autwn taV ceiraV, hlqe to Pneuma to Agion ep' autouV, kai elaloun glwssaV kai proefhteuon.

7

Hsan de panteV outoi andreV ewV dwdeka.

8

[] Kai eiselqwn eiV thn sunagwghn elalei meta parrhsiaV, dialegomenoV treiV mhnaV kai peiqwn eiV ta peri thV basileiaV tou Qeou.

9

Epeidh omwV tineV esklhrunonto kai den epeiqonto, kakologounteV thn odon tou Kuriou enwpion tou plhqouV, apomakrunqeiV ap' autwn, apecwrise touV maqhtaV, dialegomenoV kaq' hmeran en tw scoleiw tinoV, ostiV elegeto TurannoV.

10

Egeine de touto epi duo eth, wste panteV oi katoikounteV thn Asian hkousan ton logon tou Kuriou Ihsou, Ioudaioi te kai EllhneV.

11

Kai o QeoV ekamne dia twn ceirwn tou Paulou qaumata megala,

12

wste kai epi touV asqeneiV eferonto apo tou swmatoV autou mandhlia h perizwmata kai efeugon ap' autwn ai asqeneiai, kai ta pneumata ta ponhra exhrconto ap' autwn.

13

[] Kai tineV apo twn periercomenwn exorkistwn Ioudaiwn epeceirhsan na proferwsin epi touV econtaV ta pneumata ta ponhra to onoma tou Kuriou Ihsou, legonteV× SaV orkizomen eiV ton Ihsoun, ton opoion o PauloV khruttei.

14

Kai oi prattonteV touto hsan epta tineV uioi Ioudaiou arcierewV onomazomenou Skeua.

15

Apokriqen de to pneuma to ponhron, eipe× Ton Ihsoun gnwrizw kai ton Paulon exeurw× seiV de tineV eisqe;

16

Kai phdhsaV ep' autouV o anqrwpoV, eiV ton opoion hto to pneuma to ponhron, kai nikhsaV autouV, iscuse kat' autwn, wste gumnoi kai tetraumatismenoi efugon ek tou oikou ekeinou.

17

Kai touto egeine gnwston eiV pantaV, IoudaiouV te kai EllhnaV, touV katoikountaV thn Efeson, kai epepese foboV epi pantaV autouV, kai emegaluneto to onoma tou Kuriou Ihsou×

18

kai polloi twn pisteusantwn hrconto exomologoumenoi kai fanerononteV taV praxeiV autwn.

19

Polloi de kai ex ekeinwn, oitineV ekamnon taV mageiaV, feronteV ta biblia autwn katekaion enwpion pantwn× kai ariqmhsanteV taV timaV autwn, euron penthkonta ciliadaV arguriou.

20

Outw krataiwV huxane kai iscuen o logoV tou Kuriou.

21

[] WV de etelesqhsan tauta, o PauloV apefasisen en eautw, afou dielqh thn Makedonian kai Acaian, na upagh eiV thn Ierousalhm, eipwn oti afou upagw ekei, prepei na idw kai thn Rwmhn.

22

Kai aposteilaV eiV thn Makedonian duo twn uphretountwn auton, Timoqeon kai Eraston, autoV emeine kairon tina en th Asia.

23

Egeine de kat' ekeinon ton kairon tarach ouk oligh peri tauthV thV odou.

24

Dioti argurokopoV tiV onomati DhmhtrioV, kataskeuazwn naouV argurouV thV ArtemidoV, eproxenei eiV touV tecnitaV ouk oligon kerdoV×

25

touV opoiouV sunaqroisaV kai touV ergazomenouV ta toiauta, eipen× AndreV, exeurete oti ek tauthV thV ergasiaV proercetai h euporia hmwn,

26

kai qewreite kai akouete oti polun laon ou monon thV Efesou, alla scedon pashV thV AsiaV o PauloV outoV epeise kai metebale, legwn oti den einai qeoi oi dia ceirwn kataskeuazomenoi.

27

Kai ou monon h tecnh hmwn auth kinduneuei na exoudenwqh, alla kai to ieron thV megalhV qeaV ArtemidoV na logisqh eiV ouden, kai mellei malista na katastrafh h megaleiothV authV, thn opoian olh h Asia kai h oikoumenh sebetai.

28

AkousanteV de kai emplhsqenteV qumou, ekrazon legonteV× Megalh h ArtemiV twn Efesiwn.

29

Kai h poliV olh eplhsqh tarachV, kai wrmhsan omoqumadon eiV to qeatron, afou sunhrpasan ton Gaion kai Aristarcon touV MakedonaV, sunodoiporouV tou Paulou.

30

Enw de o PauloV hqele na eiselqh eiV ton dhmon, oi maqhtai den afinon auton,

31

tineV de kai ek twn Asiarcwn, onteV filoi autou, esteilan proV auton kai parekaloun na mh ekteqh eiV to qeatron.

32

Alloi men loipon ekrazon allo ti kai alloi allo× dioti h sunaxiV hto sugkecumenh, kai oi pleioteroi den hxeuron dia ti eicon sunacqh.

33

Ek de tou oclou prohgagon ton Alexandron, dia na lalhsh, epeidh oi Ioudaioi eprobalon auton× kai o AlexandroV seisaV thn ceira hqele na apologhqh proV ton dhmon.

34

Afou de egnwrisan oti einai IoudaioV, egeine mia fwnh ek pantwn twn krazontwn, ewV duo wraV× Megalh h ArtemiV twn Efesiwn.

35

KaqhsucasaV de o grammateuV ton oclon, legei× AndreV Efesioi, kai tiV anqrwpoV einai ostiV den exeurei oti h poliV twn Efesiwn einai latriV thV megalhV qeaV ArtemidoV kai tou DiopetouV agalmatoV;

36

Epeidh loipon tauta einai anantirrhta, prepei seiV na hsucazhte kai na mh pratthte mhden propeteV.

37

Dioti eferete touV andraV toutouV, oitineV oute ierosuloi einai oute thn qean saV blasfhmousin.

38

Ean men loipon o DhmhtrioV kai oi suntecnitai autou ecwsi diaforan meta tinoV, uparcousi dikasimoi hmerai kai uparcousin anqupatoi, aV egkaleswsin allhlouV.

39

Ean de zhthte ti peri allwn pragmatwn, en th nomimw suneleusei qelei dialuqh.

40

Dioti kinduneuomen na kathgorhqwmen wV stasiastai dia thn shmerinhn tarachn, cwriV na uparch mhdemia aitia, dia thV opoiaV qelomen dunhqh na dikaiologhswmen ton qorubon touton.

41

Kai eipwn tauta, apeluse thn suneleusin.

Acts 20

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: