Modern Greek Bible

Acts 16

Acts

Return to Index

Chapter 17

1

[] DiodeusanteV de thn Amfipolin kai Apollwnian, hlqan eiV Qessalonikhn, opou hto h sunagwgh twn Ioudaiwn.

2

Kai kata thn sunhqeian tou o PauloV eishlqe proV autouV, kai tria sabbata dielegeto met' autwn apo twn grafwn,

3

exhgwn kai apodeiknuwn oti eprepe na paqh o CristoV kai na anasthqh ek nekrwn kai oti outoV einai o CristoV IhsouV, ton opoion egw saV khruttw.

4

Kai tineV ex autwn epeisqhsan kai hnwqhsan meta tou Paulou kai tou Sila, kai ek twn qeosebwn Ellhnwn polu plhqoV kai ek twn prwtwn gunaikwn ouk oligai.

5

FqonhsanteV de oi mh peiqomenoi Ioudaioi kai labonteV meq' eautwn kakouV tinaV anqrwpouV ek twn cudaiwn kai oclagwghsanteV, eqoruboun thn polin kai eformhsanteV eiV thn oikian tou IasonoV, ezhtoun autouV dia na ferwsin eiV ton dhmon×

6

mh euronteV de autouV, esuran ton Iasona kai tinaV adelfouV epi touV politarcaV, bownteV oti oi anastatwsanteV thn oikoumenhn, outoi hlqon kai edw,

7

touV opoiouV upedecqh o Iaswn× kai panteV outoi prattousin enantion twn prostagmatwn tou KaisaroV, legonteV oti einai basileuV alloV, o IhsouV.

8

Etaraxan de ton oclon kai touV politarcaV akouontaV tauta,

9

kai labonteV egguhsin para tou IasonoV kai twn loipwn, apelusan autouV.

10

[] Oi de adelfoi euquV dia thV nuktoV exepemyan ton te Paulon kai ton Silan eiV Beroian, oitineV elqonteV uphgon eiV thn sunagwghn twn Ioudaiwn.

11

Outoi de hsan eugenesteroi para touV en Qessalonikh, kaqoti edecqhsan ton logon meta pashV proqumiaV, exetazonteV kaq' hmeran taV grafaV an outwV ecwsi tauta.

12

Polloi men loipon ex autwn episteusan, kai ek twn epishmwn Ellhnidwn gunaikwn kai ek twn andrwn ouk oligoi.

13

WV de ema0on oi apo thV QessalonikhV Ioudaioi oti kai en th Beroia ekhrucqh upo tou Paulou o logoV tou Qeou, hlqon kai ekei kai etaratton touV oclouV.

14

Kai euquV tote oi adelfoi exapesteilan ton Paulon na upagh ewV eiV thn qalassan× o SilaV de kai o TimoqeoV emeinan ekei.

15

Oi de sunodeuonteV ton Paulon eferan auton ewV Aqhnwn, kai afou elabon paraggelian proV ton Silan kai Timoqeon na elqwsi proV auton oson tacista, anecwrhsan.

16

[] Enw de periemenen autouV o PauloV en taiV AqhnaiV, to pneuma autou parwxuneto en autw, epeidh eblepe thn polin gemousan eidwlwn.

17

Dielegeto loipon en th sunagwgh meta twn Ioudaiwn kai meta twn qeosebwn kai en th agora kaq' ekasthn hmeran meta twn tucontwn.

18

TineV de twn Epikouriwn kai twn Stwikwn filosofwn sunhrconto eiV logouV met' autou, kai oi men elegon× Ti qelei taca o spermologoV outoV na eiph; oi de× Xenwn qewn khrux fainetai oti einai× dioti ekhrutte proV autouV ton Ihsoun kai thn anastasin.

19

Kai piasanteV auton eferan eiV ton Areion Pagon, legonteV× Dunameqa na maqwmen tiV auth h nea didach, htiV khruttetai upo sou;

20

dioti fereiV eiV taV akoaV hmwn paradoxa tina× qelomen loipon na maqwmen ti shmainousi tauta.

21

PanteV de oi Aqhnaioi kai oi epidhmounteV xenoi eiV ouden allo hukairoun para eiV to na legwsi kai na akouwsi ti newteron.

22

[] StaqeiV de o PauloV en mesw tou Areiou Pagou, eipen× AndreV Aqhnaioi, kata panta saV blepw eiV akron qeolatraV.

23

Dioti enw dihrcomhn kai aneqewroun ta sebasmata saV, euron kai bwmon, eiV ton opoion einai epigegrammenon, Agnwstw Qew. Ekeinon loipon, ton opoion agnoounteV latreuete, touton egw khruttw proV esaV.

24

O QeoV, ostiV ekame ton kosmon kai panta ta en autw, outoV KurioV wn tou ouranou kai thV ghV, den katoikei en ceiropoihtoiV naoiV,

25

oude latreuetai upo ceirwn anqrwpwn wV ecwn creian tinoV, epeidh autoV didei eiV pantaV zwhn kai pnohn kai ta panta×

26

kai ekamen ex enoV aimatoV pan eqnoV anqrwpwn, dia na katoikwsin ef' olou tou proswpou thV ghV, kai diwrise touV prodiatetagmenouV kairouV kai ta oroqesia thV katoikiaV autwn,

27

dia na zhtwsi ton Kurion, iswV dunhqwsi na yhlafhswsin auton kai na eurwsin, an kai den einai makran apo enoV ekastou hmwn.

28

Dioti en autw zwmen kai kinoumeqa kai uparcomen, kaqwV kai tineV twn poihtwn saV eipon× Dioti kai genoV eimeqa toutou.

29

GenoV loipon onteV tou Qeou, den prepei na nomizwmen ton Qeon oti einai omoioV me cruson h arguron h liqon, kecaragmena dia tecnhV kai epinoiaV anqrwpou.

30

TouV kairouV loipon thV agnoiaV parableyaV o QeoV, twra paraggellei eiV pantaV touV anqrwpouV pantacou na metanowsi,

31

dioti prosdiwrisen hmeran en h mellei na krinh thn oikoumenhn en dikaiosunh, dia androV ton opoion diwrise, kai edwken eiV pantaV bebaiwsin peri toutou, anasthsaV auton ek nekrwn.

32

[] AkousanteV de anastasin nekrwn, oi men ecleuazon, oi de eipon× Peri toutou qelomen se akousei palin.

33

Kai outwV o PauloV exhlqen ek mesou autwn.

34

TineV de andreV prosekollhqhsan eiV auton kai episteusan, metaxu twn opoiwn hto kai DionusioV o AreopagithV kai gunh tiV onomati DamariV kai alloi met' autwn.

Acts 18

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: